โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลระโนด

 คำอธิบายภาพ : ranodhosphoto ภายใต้การบริหารงานของ นายแพทย์ วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนดและคณะกรรมการบริหาร ได้บริหารจัดการภายใต้ วิสัยทัศน์

“โรงพยาบาลชุมชนแห่งคุณภาพและความสุข  ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการสุขภาพองค์รวม”

  4 พันธกิจ(Missions)

 1. พัฒนาความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพองค์รวมการแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งต่อ
 2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพ
 3. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
 4. เสริมสร้างพลังอำนาจภาคีเครือข่ายในการจัดการปัญหาสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่เกษตรกรรมนาข้าว ประมงเลี้ยงกุ้ง อุตสาหกรรมโรงงงาน

ในปี 2556 มีการทำงานด้วย 12 ทางเดินยุทธศาสตร์(Roadmaps) ประกอบด้วย

ทางเดินยุทธศาสตร์ที่ 1. การแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นเลิศ การดูแลรักษาโรคเมตาโบลิก

ด้วยสภาพความเป็นอยู่ อาหารการกินที่ดีขึ้นส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ด้วยสภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรง ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่ขาดการออกกำลังกาย จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้สถานการณ์โรคเมตาโบลิกอำเภอระโนดในภาพมีรวมรุนแรงมากขึ้น จากข้อมูลสถานการณ์คนไข้ในรอบปี 2551-55 พบว่า  ภาพรวมมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากแยกตามโรค ดังนี้ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จำนวน  6,380 ราย หรือ คิดเป็นร้อยละ 9….ของประชากรทั้งหมด คำอธิบายภาพ : 10 คำอธิบายภาพ : pic515588ec8ff97 ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของโรคกลุ่มเมตาโบลิกอันนำมาสู่ค่าใช้จ่ายสูง การรับมือกับสถานการณ์โรคเมตาโบลิคของอำเภอระโนดมีการพัฒนาระบบการรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เข้าถึงง่าย มีแพทย์และทีมงานทำหน้าที่ดูแลแบบสหวิชาชีพ  ด้วยตระหนักถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

 1. การดำเนินการในโรงพยาบาล เน้นการเข้าถึงระบบบริการโดยให้บริการคลินิกโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ทุกวันราชการ  ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.มีผู้ป่วยเฉลี่ย 60-70 คนต่อวัน ด้วยการดูแลรักษาผู้ป่วยตามแนวทางการรักษาโรค (CPG) โดยให้บริการเจาะเลือด ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ตรวจดัชนีมวลกาย ทุกครั้งที่รับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ HbA1C,UP,BUN,Cr, Lipid,Microalbumin ปีละ1ครั้ง พบเภสัชกรก่อนพบแพทย์ กรณี CrCL ผิดปกติ และสงสัยแพ้ยา กรณีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องให้คำปรึกษารายบุคคลส่งเข้าคลินิกลดอ้วน ลดพุง(DPAC) โดยพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานมีระดับค่าน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้เพิ่มขึ้นจากปี 2554 มากกว่าร้อยละ 3.03 โดย คิดจากระดับ HbA1C ครั้งสุดท้ายน้อยกว่า 7 หรือ Fasting blood sugar มากกว่าหรือเท่ากับ 70 ถึง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 130 มก/ดล 3 ครั้งติดต่อกันผู้ป่วยเบาหวานได้รับการ คำอธิบายภาพ : pic515588ec933e2 คำอธิบายภาพ : 14 ตรวจภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญร้อยละ 80.66 การเกิดภาวะแทรกซ้อนเกิดโรคทางตา ร้อยละ0.1  โรคทางไต ร้อยละ 2.08 ระบบประสาท ร้อยละ 24.14 ระบบหลอดเลือด ร้อยละ 1.01  และมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง ร้อยละ 4.14 ของผู้ป่วยทั้งหมด
 • ผู้ป่วยเบาหวานในรายที่เท้าผิดรูปและมีแผล ส่งตัดรองเท้าเบาหวานที่งานเวชกรรมฟื้นฟู และในรายที่ตรวจพบเท้าชา 1 จุดขึ้นไป ส่งนวดเท้าคลินิกแพทย์แผนไทย
 • กรณีผู้ป่วยพบภาวะแทรกซ้อนทางตาและไตส่งแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลแม่ข่าย
 • นอกจากนี้มีการส่งต่อผู้ป่วยในรายที่ควบคุมได้ไปรับบริการต่อเนื่องที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดูแลกลุ่มโรคเมตาโบลิก
 • สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์แก่ รพ.สต.(สำหรับให้บริการแก่ผู้ป่วยที่รับยาต่อเนื่อง)
 • ประสานเกี่ยวกับการตรวจเลือดระหว่าง ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • กระบวนการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมโดยทีมสหวิชาชีพ ยังพบว่า มีปัญหาผู้ป่วยมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูงเกินไป จึงได้ดำเนินการโดยการให้ความรู้กับญาติ ดูแลทางโภชนาการโดยโภชนากร และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และมีปัญหาการขาดนัดของผู้ป่วยเบาหวานมีการติดตามประสานงานผ่าน รพ.สต.

โรคความดันโลหิตสูง ส่วนในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ ร้อยละ 65.87,65.59 ในปี 2554 และ 2555 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ คำอธิบายภาพ : 15 คำอธิบายภาพ : 16 กระบวนการดูแลที่ขาดไม่ได้ คือ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบเชิงรุก โดยทางโรงพยาบาลร่วมกับรพ.สต.ได้ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวเกิดความตระหนัก ตลอดจนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะเข้ามาแก้ปัญหา ผ่านกลไกของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยและอาสาสมัครดูแลผู้ป่วย มีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยหนุนเสริมการทำงาน การเชื่อมโยงประสานส่งต่อการดูแลผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้เกิดการเข้าถึงการรักษาที่ง่าย ใกล้ชิด ตามแนวคิดใกล้บ้าน ใกล้ใจ

2.การดำเนินการใน รพ.สต.เปิดคลินิกให้บริการโรคเรื้อรังในรพ.สต.ทุกแห่ง เพื่อให้มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย  เข้าถึงง่าย รวดเร็ว และดูแลเป็นองค์รวม ดำเนินการเชิงรุก โดยการเฝ้าระวังในกลุ่มเป้าหมายประชากร อายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสุขภาพ DM/HT

3.การดำเนินการในชุมชน

รายละเอียดความคืบหน้าการทำงานยุทธศาสตร์ที่ 1

ทางเดินยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นเลิศ การดูแลรักษากลุ่มอุบัติเหตุ

 คำอธิบายภาพ : 17 คำอธิบายภาพ : 18 การสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในแต่ละปีมีจำนวนไม่น้อยก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์อันเป็นกำลังสำคัญของชาติและสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจปีละหลายล้านบาท จากสถิติอุบัติเหตุของอำเภอระโนด ตั้งแต่ปี 2553-2555พบว่าอุบัติเหตุทางจราจร จำนวน 1,046 ราย,1120 ราย และ736  ราย คิดเป็นร้อยละ 18.89, 20.05 และ 21.87 ตามลำดับ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับขี่จักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันนิรภัยร้อยละ 90 การเมาสุราแล้วขับ ร้อยละ 20 ของการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากประชาชนอำเภอระโนด ประกอบอาชีพทำนากุ้ง ปัญหาอุบัติเหตุซึ่งมีความจำเพาะต่อพื้นที่อำเภอระโนดคือ การได้รับบาดเจ็บจากใบพัดเครื่องตีน้ำในนากุ้ง โรงพยาบาลระโนดได้ปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ตาม Roadmap ที่ 6

รายละเอียดความคืบหน้าการทำงานยุทธศาสตร์ที่ 2

ทางเดินยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นเลิศกลุ่มโรคแม่และทารก

การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กอำเภอระโนด ยังพบปัญหาสำคัญ 2 ประเด็น คือ

 • ประเด็นที่ 1 หญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี สูงกว่าเป้าหมาย โดยพบว่า หญิงคลอดทั้งหมดระหว่างปี 2553-2555 มีจำนวน 314 ,309 และ177 คน ตามลำดับ ในจำนวนนี้พบว่าการมีบุตรของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 24.21 ,22.01 และ 20.04ตามลำดับ แม้จะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งไม่ควรเกิน ร้อยละ 10
 • ประเด็นที่ 2 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีดในระยะใกล้คลอด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากข้อมูลสถิติ ตั้งแต่ปี 2553-2555 พบว่า หญิงตั้งครรภ์มีภาวะซีดร้อยละ 19.11 ,14.24 และ 19.21 ตามลำดับ คำอธิบายภาพ : 23 กระบวนการแก้ไขปัญหาของอำเภอระโนด จะมีคณะกรรมการ MCH board มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และกำหนดทิศทางการดำเนินงานระดับอำเภอ  การพัฒนาแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผ่านวิธีการอบรม การนิเทศ การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยและจำเป็น ระบบการส่งต่อผู้รับบริการในเครือข่าย สนับสนุนกระบวนการแก้ไขปัญหาในชุมชน เช่น การจัดตั้งคลินิกกลุ่มเสี่ยงในโรงพยาบาล และชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน การมอบน้ำสายใยรักแก่แม่หลังคลอดที่มีปัญหาน้ำนมไม่ไหล ซึ่งสามารถทำให้มีน้ำนมไหลทุกราย

รายละเอียดความคืบหน้าการทำงานยุทธศาสตร์ที่ 3

ทางเดินยุทธศาสตร์ที่ 4 การแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นเลิศการบริการทันตกรรม

จากข้อมูลด้านทันตสุขภาพอำเภอระโนด พบว่า โรคฟันผุในหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 62.24 มีเหงือกอักเสบ ร้อยละ 86.43  ในกลุ่มเด็กแรกคลอดถึง 3 ปี พบ โรคฟันผุ ร้อยละ 55.5 กิจกรรมการแก้ไขปัญหาในกลุ่มแม่และเด็กที่ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วยการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากและให้ทันตสุขศึกษาในหญิงมีครรภ์ใน โรงพยาบาล.และรพ.สต.ทุกแห่งมีช่องทางด่วนสำหรับหญิงตั้งครรภ์หากไม่ได้มาตามนัดหมายก็จะประสานงานกับ รพ.สต.มีการดำเนินงานร่วมกับ รพ.สตในการดำเนินกิจกรรมทันตสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ การดำเนินกิจกรรมโรงเรียน พ่อแม่ คำอธิบายภาพ : 24 คำอธิบายภาพ : 25 ผลงานในรอบปี 2554 พบว่า หญิงตั้งครรภ์ จำนวน 339 คน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก จำนวน 330 คน ร้อยละ 97.35 มีฟันผุที่สามารถอุดได้ 211 คน  ได้รับการอุดฟัน 90 คน ร้อยละ 26.54 มีฟันผุที่ต้องถอน 102 คน ถอนแล้ว 14 คน ร้อยละ 4.13 มีหินน้ำลาย 293 คน ได้รับการขูดหินน้ำลาย 102 คน ร้อยละ 30.8

กิจกรรมการแก้ปัญหากลุ่มเด็กแรกเกิด ถึง 2 ปี ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก ให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ปกครอง ทาฟลูออไรด์วานิชทั้งในโรงพยาบาลและ รพ.สต.ทุกแห่ง การสนับสนุนชุดแปรงฟัน และแก้วฝึกดื่มนม หนังสือนิทาน นอกจากนี้ร่วมกับ รพ.สต.-อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในทุกตำบล

ผลการดำเนินงานในกลุ่มเด็กแรกเกิด ถึง 2 ปี เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง พบว่า เด็กมีการแปรงฟัน 2-3 ครั้ง/วัน ร้อยละ 69.9 แต่ก็ยังพบปัญหาการดื่มนมเปรี้ยว นมรสหวาน  ร้อยละ 22.96 มีพฤติกรรมการรับประทานขนมขบเคี้ยว ลูกอม ร้อยละ 51.02 รับประทานน้ำหวาน น้ำอัดลม ร้อยละ 21.04

สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ มีการให้บริการ ฟันเทียม พระราชทาน โดยการตรวจคัดกรองเบื้องต้นโดยชมรมผู้สูงอายุ และ ผู้ที่มารับบริการทั่วไป ผลการดำเนินงาน ดังนี้ ปี 2554 เป้าหมาย 60 คน ดำเนินการแล้ว 145 คน ส่วนปี 2555 เป้าหมาย 80 คน ดำเนินการแล้ว 94 คน

รายละเอียดความคืบหน้าการทำงานยุทธศาสตร์ที่ 4

ทางเดินยุทธศาสตร์ที่ 5 การแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นเลิศการดูแลกลุ่มโรคทั่วไป

ทีมงานอำเภอระโนดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคที่สำคัญ คือ
- โรคหอบหืดและถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้จัดตั้งคลินิกหอบหืดให้บริการโดยสหวิชาชีพ เน้นให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้งการพ่นยาและใช้ยาอย่างถูกวิธี - วัณโรคและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ได้จัดตั้งคลินิกวัณโรคและคลินิกโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องขึ้นในโรงพยาบาล เพื่อเน้นการเข้าถึงการรักษาโรคตามสิทธิ มีกลุ่มเพื่อนวันสุขซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยจิตอาสา ให้คำแนะนำด้านยา แนวทางป้องกันโรค กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ตลอดจนการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดความคืบหน้าการทำงานยุทธศาสตร์ที่ 5

ทางเดินยุทธศาสตร์ที่ 6 การแก้ไขปัญหาและพัฒนาความเป็นเลิศด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และส่งต่อ

โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการ เพื่อให้เกิดบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุมีความรวดเร็ว ปลอดภัยและส่งต่อทันเวลา  มีการดำเนินการ 2 รูปแบบ คือ เชิงรุก และเชิงรับ คำอธิบายภาพ : 20 คำอธิบายภาพ : 21 - กิจกรรมเชิงรุก  ประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ - กิจกรรมเชิงรับ ประกอบด้วย การดูแลขณะส่งต่อ การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยการทบทวนการดูแลผู้ป่วย และจัดกิจกรรมวิชาการ
- นอกจากนี้ยังร่วมมือกับองค์กรภาคีต่างๆในอำเภอระโนดให้เข้ามาแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย จัดตั้งคณะทำงานลดอุบัติเหตุระดับอำเภอ การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในระดับชุมชน การรณรงค์ให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ร่วมกับตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การตั้งด่านตรวจจับแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามทุกยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยสามารถเชื่อมต่อมายัง Roadmap ที่ 6

รายละเอียดความคืบหน้าการทำงานยุทธศาสตร์ที่ 6

ทางเดินยุทธศาสตร์ที่ 7 การบรรลุผลสัมฤทธิ์การสร้างเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพใน 5 กลุ่มโรคสำคัญ

สุขภาพหรือสุขภาวะ คงมิใช่ บทบาทของหมอ หรือทีมสาธารณสุขในการดูแลเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องอาศัยการร่วมมือจากประชาชนเจ้าของสุขภาพ ดังนั้นที่ผ่านมา ทางคณะทำงานได้ดำเนินการดังนี้

 1. การสร้างกระแสสังคมด้านสุขภาพ สนับสนุนให้มีเครือข่ายสุขภาพทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางที่หลากหลาย เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว จดหมายข่าวสาธารณสุขระโนด ออกทุก 3 เดือน เน้นการรณรงค์ตามปฏิทินสาธารณสุข
 2. การสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายสุขภาพ มีการจัดทำประชาคม กำหนดให้เกิดนโยบายหรือมาตรการทางสังคมระดับหมู่บ้าน ที่เห็นเป็นรูปธรรม เช่น การไม่เลี้ยงน้ำหวานในงานประเพณีสำคัญ การไม่สูบบุหรี่ในวัด เป็นต้น
 3. การเฝ้าระวังโรคระบาดและภัยสุขภาพ มีการพัฒนาทีมสอบสวนทางระบาดวิทยาระดับอำเภอ การสอบสวนโรค ป้องกันโรคระบาด เป็นต้น
 4. การเฝ้าระวังภัยสุขภาพ โรงพยาบาลระโนดตอบสนองต่อนโยบายการเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล โดยเปิดเป็นสถานบำบัดยาเสพติดของอำเภอระโนด การพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพจิต เป็นต้น
 5. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังประจำปีสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนและโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ประกอบการ

รายละเอียดความคืบหน้าการทำงานยุทธศาสตร์ที่ 7

 คำอธิบายภาพ : 30 คำอธิบายภาพ : 31ทางเดินยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่ายปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ

จากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS) พบว่า อัตรากำลังบุคลากรโรงพยาบาลระโนดมีความขาดแคลนในวิชาชีพพยาบาล 10-15 คน เภสัชกร 2 คน และแพทย์เฉพาะทาง 4 สาขา แต่อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลระโนดได้พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เช่น การเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อเนื่องปริญญาโท ปริญญาเอก การศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะทาง  เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมุ่งสร้างเสริมขวัญกำลังใจและคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์แรงจูงใจ ขวัญกำลังใจของบุคลากร ซึ่งพบว่า อยู่ในระดับมาก  เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการเติมเต็ม วางแผนพัฒนาขวัญกำลังใจ การพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็นธรรม

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (CERM)

คนไข้ถือเป็นลูกค้าคนสำคัญโรงพยาบาลระโนดจัดตั้งคณะทำงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มารับบริการ จุดร้องเรียน สามารถเสริมสร้างความเข้าใจและแก้ไขปัญหาของคนไข้ได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการพัฒนาคณะกรรมการด้านการไกล่เกลี่ย หรือ เยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการ

รายละเอียดความคืบหน้าการทำงานยุทธศาสตร์ที่ 8

ทางเดินยุทธศาสตร์ที่ 9 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ระบบงานที่สำคัญ และกระบวนการดูแลผู้ป่วยตามเกณฑ์ HAและ PCA

ด้วยความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ คณะทีมงานผู้บริหารโรงพยาบาล จึงพัฒนาระบบงานเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันโรงพยาบาลระโนดผ่านการประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ(HA ) เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 54 พร้อมกันนี้ได้รับความไว้วางใจเป็นที่ศึกษาดูงานจากหลายหน่วยงานแต่อย่างไรก็ยังคงมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้ง  เช่น การชี้แจงภาพรวมงานและแผนงานแก่เจ้าหน้าที่ปีละ 2 ครั้ง

กระบวนการทำงานด้านคุณภาพจะดำเนินการผ่าน

 1. คณะทำงานจัดการความเสี่ยง จากสถิติระบบรายงานความเสี่ยงตั้งแต่ ปี 2552-55 มีจำนวนอุบัติการณ์  875 ,1655 ,2699 และ 1796 ครั้ง ตามลำดับ ซึ่งการแก้ไขจะมีคณะทำงานจัดการความเสี่ยงจาก 31 หน่วยงานย่อย  ทำหน้าที่รายงานและแก้ไขความเสี่ยงระดับหน่วยและคร่อมสายงาน แต่ก็ยังพบว่า มีปัญหาในการแก้ไขความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูง ต้องพัฒนาให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ย เยียวยา แก่ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย
 2. การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ เนื่องด้วยความห่างไกล จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบตรวจทางห้องปฏิบัติการให้สามารถพึ่งตนเองได้ ทางคณะทำงานห้องปฏิบัติการดำเนินการพัฒนาจนกระทั่งสามารถผ่านการรับรอง(Re-accredit)เป็นห้องปฏิบัติการคุณภาพ
 3. การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ คณะทำงานได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพบุคลากร จึงมีการจัดประชุมวิชาการในลักษณะ launch Symposium เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะทางวิชาการแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา
 4. งานพัฒนาคุณภาพ ทางคณะทำงานมีการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามความคืบหน้า และ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล โดยมี ดร.ภิญโญ นิลจันทร์ ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษา
 5. งานด้านป้องโรคติดเชื้อ(IC) การประชุมเพื่อติดตามและวางแผนระบบป้องกันการติดเชื้อของโรงพยาบาลในภาพรวม  ซึ่งอัตราการติดเชื้อมีค่าในระดับต่ำ(อัตราร้อยละ0.01 ) พร้อมกับมีการดูแลครอบคลุมไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล
 6. ทีมนำด้านคลินิก(CLT:Clinical Lead Team)  ดำเนินการทบทวนและพัฒนาแนวทางการรักษาโรคที่สำคัญ(CPG) โดยครอบคลุม 5 กลุ่มโรค กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ
 7. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PCT) พัฒนาให้เกิดนโยบายด้านยาอย่างเหมาะสมของโรงพยาบาล ได้ตั้งเป้าหมายที่สำคัญคือ การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาลง 2 ล้านบาท พร้อมกับกำกับให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสมกับคนไข้
 8. ทีมR2R คณะทำงานมีการพัฒนาศักยภาพทีมงานให้สามารถพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง เน้นต่อยอดจากกิจกรรมหรือหน้าที่รับผิดชอบประจำ จำนวน 213 เรื่อง แยกเป็นสู่การเขียนเรื่องเล่า จำนวน 167 เรื่อง  บทความ จำนวน 5 เรื่อง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จำนวน  26 เรื่อง  งานวิจัยพัฒนา จำนวน 11 เรื่อง Best practice จำนวน 4 เรื่อง จนกระทั่งมีหลายประเด็นถูกนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการระดับจังหวัดและระดับเขต ประกอบด้วย  การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (J-map) การพัฒนาระบบโปรแกรมซ่อมบำรุงงานช่าง เข็มเชิดชูเกียรติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา  เป็นต้น
 9. ระบบฐานข้อมูล(Data Center) ระบบสารสนเทศถือว่ามีความสำคัญต่อการเป็นฐานเพื่อให้เกิดการทำงานและพัฒนางานทางโรงพยาบาลระโนดมีการจัดตั้งคณะทำงานด้านข้อมูลเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อของฐานข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลกับเครือข่ายการพัฒนาระบบเว็บไซต์โรงพยาบาล ภายใต้โดเมน www.ranodhospital.go.th

รายละเอียดความคืบหน้าการทำงานยุทธศาสตร์ที่ 9

ทางเดินยุทธศาสตร์ที่ 10 การบรรลุผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการที่ดี

โรงพยาบาลระโนดบริหารโดยยึดถือหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ ที่ผ่านมามีจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบภายในของโซนกระดังงา ลงนิเทศและให้คำแนะนำ เพื่อผลที่ได้การปรับปรุงระบบงานให้ดียิ่งขึ้น สถานการณ์ด้านการเงิน โรงพยาบาลระโนด พบว่า ค่า Quick Ratio มีค่าเท่ากับ 1.5 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่สถานการณ์เริ่มลดลง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคลากรเพิ่มขึ้นทุนสำรองเป็นบวกเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลสามารถเบิกจากคลังเพิ่มขึ้น 18 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนเบิกลดลงเนื่องจาก  มีมาตรการลดการใช้ยาเวชภัณฑ์และการตรวจทางห้องปฏิบัติการลดลง การมีโครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล เป็นต้น

รายละเอียดความคืบหน้าการทำงานยุทธศาสตร์ที่ 10

ทางเดินยุทธศาสตร์ที่ 12 การบรรลุผลสัมฤทธิ์ความสุขและความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพการบริการเครือข่ายบริการสุขภาพ คำอธิบายภาพ : diagramCSR โรงพยาบาลระโนด มุ่งให้ความสำคัญกับบุคลากร ที่นอกจากต้องมีทักษะด้านวิชาการ ทักษะด้านวิชาชีพแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดมิได้ คือ การมีความสุข สมดุลกับ การงาน  ผลงานที่ผ่านมาโรงพยาบาลระโนดได้เดินการเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย ดังนี้

 1. กิจกรรมร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR:Corprate Social Responsibilty) ด้วยความตระหนักการเป็นองค์กรหนึ่งของสังคมระโนดและสังคมโลก คณะทำงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่เป็นการเชื่อมและก่อให้เกิดความไว้วางในบริการของโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพ เช่น การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร่วมสำนึกรักษ์ตลาดน้ำคลองแดน เป็นต้น
 2. การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงพยาบาล สร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีแก่บุคลากร
 3. การปฏิบัติธรรมประจำปีของบุคลากรโดยไม่ถือเป็นวันลา สามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่ผู้เข้าร่วมอย่างดี