โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

รายชื่อบัญชี

หมายเลขบัญชีชื่อบัญชีฝากถอนคงเหลือวันที่สมัคร
9 ตึกอินทนิน รพ.ระโนด 14,802.56 13,650.00 1,152.56 8 ก.ค. 2557
69 นาง สนิท จันทร์ชุม 633.54 633.54 0.00 8 ก.ค. 2557
67 นาง ประภาพร กาลรักษ์ 35.60 - 35.60 8 ก.ค. 2557
65 นส. อรอุมา บัวคง 14.00 - 14.00 8 ก.ค. 2557
63 นางสาว โนรีย๊ะ หัดขะเจ 132.68 132.68 0.00 8 ก.ค. 2557
60 นส. จำนงค์ โต๊ะหลง 16.00 16.00 0.00 8 ก.ค. 2557
49 นส. พัชรี มนตรี 75.40 - 75.40 8 ก.ค. 2557
46 นาง ดรุณี สหะวิริยะ 159.20 159.20 0.00 8 ก.ค. 2557
45 นส. ญาณิศา เหมะรักษ์ 189.53 - 189.53 8 ก.ค. 2557
42 นาง สุภาพ แก้วสุขศรี 44.60 - 44.60 8 ก.ค. 2557
20 งานเวชระเบียนเเละสถิติ รพ.ระโนด 196.60 - 196.60 7 ก.ค. 2557
19 งานผู้ป่วยนอก รพ.ระโนด 170.90 100.00 70.90 7 ก.ค. 2557
18 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ระโนด 2,354.53 - 2,354.53 7 ก.ค. 2557
16 งานสุขภาพจิต รพ.ระโนด 445.10 - 445.10 3 ก.ค. 2557
15 คลีนิกใกล้ใจ รพ.ระโนด 1,640.35 1,470.85 169.50 7 ก.ค. 2557
144 งาน คลินิกเวช รพ.ระโนด 109.30 - 109.30 9 ธ.ค. 2559
14 งานชันสูตร รพ.ระโนด 3,424.44 2,160.00 1,264.44 7 ก.ค. 2557
13 ห้องคลอด/ผ่าตัด รพ.ระโนด 492.22 300.00 192.22 3 ก.ค. 2557
120 กลุ่มงาน เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลระโนด 47.30 - 47.30 7 ธ.ค. 2561
12 งานสุขภาพชุมชน รพ.ระโนด 1,043.31 1,043.31 0.00 3 ก.ค. 2557
119 คุณ นันทิชา ไชยานุกิจ 11.20 - 11.20 14 พ.ย. 2561
118 นางสาว จินตนา นุ่นยะพรึก 74.40 - 74.40 30 ต.ค. 2561
117 งาน IT รพ.ระโนด 160.00 - 160.00 1 พ.ย. 2560
116 คลินิก HHC รพ.ระโนด 33.30 - 33.30 28 ส.ค. 2560
115 คุณกุลชาดา กุลชาดา ศรีนวล 141.00 - 141.00 30 ธ.ค. 2559
114 นายแพทย์ ณัฐกร ภาวกังวาลวงษ์ 476.75 340.00 136.75 28 ธ.ค. 2559
113 คุณ ทิพยวรรณ บินรินทร์ 65.80 - 65.80 1 ธ.ค. 2559
112 นาง ฮาสนะห์ เจะสนิ 92.00 - 92.00 6 ก.ย. 2558
111 ศูนย์ เปล รพ.ระโนด 46.00 - 46.00 9 ก.ค. 2558
110 ห้อง คลอด รพ.ระโนด 1,323.40 800.00 523.40 1 ก.ค. 2558
109 งาน ห้องทำแผลฉีดยา รพ.ระโนด 2,188.97 1,300.00 888.97 14 พ.ค. 2558
108 งาน ซักฟอก รพ.ระโนด 159.20 - 159.20 14 พ.ค. 2558
107 นาย ธนารักษ์ ศรีเจริญสุข 89.70 - 89.70 21 เม.ย. 2558
106 นางสาว ศศิวิมล วิโรจน์ 40.40 - 40.40 20 เม.ย. 2558
105 นางพิสชา พิสชา สารานพคุณ 112.20 - 112.20 26 ธ.ค. 2557
104 นางสาว งามศิริ สิงห์คำป้อง - - - 14 ธ.ค. 2557
103 นางสาว ศิริญา เขียวกระจ่าง - - - 14 ธ.ค. 2557
102 นาง สาคร ศิลปสาย 1,479.10 300.00 1,179.10 9 ต.ค. 2557
101 นายแพทย์ ศรีพัฒน์ พัฒโนภาษ 3.00 - 3.00 1 ก.ค. 2557
100 เด็กชาย นพชัย เพ็งระวะ 69.84 50.00 19.84 1 ก.ค. 2557
099 นาง มาริดา หวันหลำ 84.76 - 84.76 1 ก.ค. 2557
098 นางสาว เมตตา มั่งมี 83.50 - 83.50 1 ก.ค. 2557
097 สสอ.ระโนด จังหวัดสงขลา 7.60 - 7.60 1 ก.ค. 2557
096 ทันตแพทย์ ธโนวิทย์ สุทธิกลัด 228.84 228.84 0.00 1 ก.ค. 2557
095 ธนัชญา พูลสวัสดิ์ 37.70 - 37.70 1 ก.ค. 2557
093 นาง บุษยา พรรณราย 5.00 - 5.00 1 ก.ค. 2557
092 นายแพทย์ วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ 684.60 - 684.60 1 ก.ค. 2557
091 นาง สุดจิต แก้วสุขศรี - - - 1 ก.ค. 2557
090 นาง อภิญญา นอมลำภู 357.30 250.00 107.30 1 ก.ค. 2557
089 นาย ไพโรจน์ รุ่งสันเที๊ยะ - - - 1 ก.ค. 2557
088 นาย สมชาย หนูน้อย 14.96 - 14.96 1 ก.ค. 2557
087 นาย สว่าง ทองฉีด - - - 1 ก.ค. 2557
086 ทันตแพทย์หญิง ณัฐิกา โภชนุกูล 592.75 560.00 32.75 1 ก.ค. 2557
084 นางสาว จริญา เซ่งยี่ 110.54 110.00 0.54 1 ก.ค. 2557
083 นาง วันดี อัมพวัน 140.50 - 140.50 1 ก.ค. 2557
082 นางสาว สุภาพ สิกขาพันธ์ - - - 1 ก.ค. 2557
081 นาย วรุญ แก่นบุญ 66.60 - 66.60 30 มิ.ย. 2557
079 นางสาว พรรณทิพา ขาวเรือง 863.65 500.00 363.65 30 มิ.ย. 2557
078 นางสาว รอชีนะฮ์ แวนาแว 340.00 17.00 323.00 1 ก.ค. 2557
077 เพ็ญนภา มาแดง 21.25 20.00 1.25 30 มิ.ย. 2557
076 นาย สมชาย ละอองพันธ์ 561.40 55.00 506.40 28 มิ.ย. 2557
074 นาง สวรรยา แก้วช่วย 6.10 - 6.10 1 ก.ค. 2557
057 นาง ละมัย ช่วยแดง 392.00 - 392.00 1 ก.ค. 2557
040 นาง จินตนา ชัยหาญ 104.20 100.00 4.20 2 ก.ค. 2557
037 นาง มยุรี พูลศิริ 35.60 - 35.60 2 ก.ค. 2557
036 นางสาว กนกวรรณ ณะแก้ว 38.40 - 38.40 1 ก.ค. 2557
035 พนักงานทำความสะอาด รพ.ระโนด 4,421.90 4,130.00 291.90 2 ก.ค. 2557
034 งาน ซ่อมบำรุง โรงพยาบาลระโนด 1,589.95 1,000.00 589.95 15 ต.ค. 2557
033 สำนักงาน Cup รพ.ระโนด 38.24 - 38.24 3 ก.ค. 2557
032 โรงครัว รพ.ระโนด 1,642.90 1,500.00 142.90 3 ก.ค. 2557
031 งานการเงิน รพ.ระโนด 28.50 - 28.50 1 ก.ค. 2557
029 งาน ธุรการ โรงพยาบาลระโนด 50.10 - 50.10 9 ต.ค. 2557
028 งาน พัสดุ โรงพยาบาลระโนด 447.00 - 447.00 9 ต.ค. 2557
024 งาน คุณภาพ โรงพยาบาลระโนด 28.00 - 28.00 9 ต.ค. 2557
023 คลินิก ความดัน - เบาหวาน โรงพยาบาลระโนด 35.10 30.00 5.10 9 ต.ค. 2557
022 งาน สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลระโนด 295.10 - 295.10 9 ต.ค. 2557
021 งาน ศูนย์ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลระโนด 28.40 - 28.40 9 ต.ค. 2557
011 งานเเพทย์เเผนไทย รพ.ระโนด 1,076.98 100.00 976.98 3 ก.ค. 2557
010 เเผนกกายภาพ รพ.ระโนด 1,337.94 - 1,337.94 3 ก.ค. 2557
008 ตึกสงฆ์ สงฆ์ โรงพยาบาลระโนด 6,894.54 5,990.00 904.54 15 ส.ค. 2557
007 งานจ่ายกลาง รพ.ระโนด 3,413.44 3,200.00 213.44 3 ก.ค. 2557
006 คนสวน รพ.ระโนด 2,820.55 1,200.00 1,620.55 3 ก.ค. 2557
005 ฝ่ายการพยาบาล รพ.ระโนด 17.10 - 17.10 3 ก.ค. 2557
003 ฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ.ระโนด 2,867.71 1,560.00 1,307.71 3 ก.ค. 2557
002 ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ระโนด 6,789.36 5,900.00 889.36 3 ก.ค. 2557
71,193.48 48,906.42 22,287.06