โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

โครงการในจังหวัดสงขลา

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการจำนวนกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ส๑, ส๒, ส๓?ง๑, ง๒?ต.?ป.?รายงานล่าสุดสถานะโครงการ
1 R09-2558 R09 2558 โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ 27 2 - - - 7 ม.ค. 58 11:04 กำลังดำเนินโครงการ
2 R01-2558 R01 โครงการปรับชีวิตพิชิตโรคเรื้อรังระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ - - - - - กำลังดำเนินโครงการ
3 R02-2558 R02 โครงผู้ป่วยกลุ่มอุบัติเหตุฉุกเฉิน รับส่ง-ฉับไว ใส่ใจคุณภาพระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ - - - - - กำลังดำเนินโครงการ
4 ทดสอบโครงการระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ - - - - - กำลังดำเนินโครงการ
5 R07-1-56 R07-1-56 โครงการคนระโนดสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม12 รพ.สต. , 2 PCUระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ 18 12 - - - 24 ก.ค. 56 14:44 กำลังดำเนินโครงการ
6 R06-2556 R06-1-25 โครงการคนระโนดเป็นอย่างไร ให้เราห่วงระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ 5 3 - - - 26 ก.พ. 56 17:39 กำลังดำเนินโครงการ
7 R8-Rad-56 R8-Rad โครงการควบคุมคุณภาพงานเอกซเรย์หน่วยบริการเอกซเรย์ระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ 1 1 - - - 13 ม.ค. 56 10:47 กำลังดำเนินโครงการ
8 R08-2556 R8-P7-56 โครงการความเป็นเลิศด้านระบบงานที่สำคัญ (ระบบยา) ในโรงพยาบาลเขตอำเภอระโนดระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ 17 3 - - - 12 ก.พ. 56 19:24 กำลังดำเนินโครงการ
9 R10-2556 R10-1-56 โครงการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพโรงพยาบาลระโนดระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ 42 9 5 - - 21 ม.ค. 56 11:30 กำลังดำเนินโครงการ
10 R01-2556 R01-1-56 โครงการปรับชีวิต พิชิตโรคเรื้อรังผูู้ป่วยแต่ละกลุ่มโรคในเขตอำเภอระโนดระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ 4 1 1 - - 15 ม.ค. 56 21:45 กำลังดำเนินโครงการ
11 R8-2556 R8-P5-56 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศในระบบงานสำคัญ(งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ)ในโรงพยาบาลระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ - - - - - กำลังดำเนินโครงการ
12 R08-2556 R8-P3-56 โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโรงพยาบาลระโนดระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ 4 4 - - - 15 มี.ค. 56 10:09 กำลังดำเนินโครงการ
13 R08-2556 R8-P6-56 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบเวชระเบียนสู่ความเป็นเลิศโรงพยาบาลระโนดระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ 23 2 1 - - 3 ก.ค. 56 11:15 กำลังดำเนินโครงการ
14 R08-2556 R8-P8-56 โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ1. โรงพยาบาลระโนดระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ 12 12 - ส๑ - 1 ส.ค. 56 16:05 กำลังดำเนินโครงการ
15 R12-2556 R12-1-56 โครงการร่วมสร้างโรงพยาบาลระโนดสู่องค์กรแห่งความสุขอ.ระโนด จ.สงขลาระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ 15 14 - ส๑ ง๑ 6 พ.ย. 56 13:25 กำลังดำเนินโครงการ
16 56-01-01 2556-01 โครงการรองเท้าเบาหวานเคลื่อนที่ระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ - - - - - กำลังดำเนินโครงการ
17 R05-2556 R05-1-56 โครงการรักษาดี มีมาตรฐาน ผู้ใช้บริการปลอดภัยรพ.ระโนด รพสต.และPCUระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ 19 4 - - - 22 ก.พ. 56 23:23 กำลังดำเนินโครงการ
18 R04-2556 R04-1-56 โครงการรักษ์ฟัน รักษ์สุขภาพโรงพยาบาลระโนด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในอำเภอระโนด ชมรมผู้สูงอายุระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ 50 22 - - - 11 ก.พ. 56 11:30 กำลังดำเนินโครงการ
19 R02-2556 R02-1-56 โครงการรับส่งฉับไว ใส่ใจคุณภาพระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ 3 - - - - กำลังดำเนินโครงการ
20 R03-2556 R03-1-56 โครงการวัยใสรู้ทัน วัยเจริญพันธุ์มีครรภ์ปลอดภัย ใส่ใจลูกรักและพิทักษ์สิทธิตนหน่วยบริการปฐมภูมิ จำนวน 14 แห่งในอำเภอระโนดระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ 28 27 2 - - 15 ก.ย. 56 18:25 กำลังดำเนินโครงการ
21 R08-2556 R8-P4-56 โครงการสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยและความปลอดภัยโรงพยาบาลระโนดระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ 13 8 - ส๑ - 10 ก.ย. 56 14:26 กำลังดำเนินโครงการ
22 R11/2556 R11/2556 โครงการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในโรงพยาบาลระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ 3 2 - - - 10 ม.ค. 56 14:01 กำลังดำเนินโครงการ
23 R09/2556 R09/2556 โครงการโรงพยาบาลแห่งคุณภาพหน่วยงานในรพ.ระโนด 32 หน่วยงานระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ 61 16 - ส๑ - 4 ต.ค. 56 09:38 กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๒ รายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
½ คือ ร่างรายงาน
✔ คือ เสร็จสมบูรณ์
⊗ คือ ปิดรายงาน

รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ