โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

รายชื่อโครงการ

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการจำนวนกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ส๑, ส๒, ส๓?ง๑, ง๒?ต.?ป.?รายงานล่าสุดสถานะโครงการ
1 R02-2558 R02 โครงผู้ป่วยกลุ่มอุบัติเหตุฉุกเฉิน รับส่ง-ฉับไว ใส่ใจคุณภาพระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ - - - - - กำลังดำเนินโครงการ
2 R01-2558 R01 โครงการปรับชีวิตพิชิตโรคเรื้อรังระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ - - - - - กำลังดำเนินโครงการ
3 R09-2558 R09 2558 โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศระบบติดตามงานยุทธศาสตร์ 27 2 - - - 7 ม.ค. 58 11:04 กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๒ รายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
½ คือ ร่างรายงาน
✔ คือ เสร็จสมบูรณ์
⊗ คือ ปิดรายงาน

รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ