โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

แนะนำหน่วยงาน

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลระโนด

by twoseadj @April,11 2012 17.35 ( IP : 223...11 ) | Tags : แนะนำหน่วยงาน , ฝ่ายเภสัชกรรม

 คำอธิบายภาพ : IMG20130710026 คำอธิบายภาพ : pic520d83bb1501c คำอธิบายภาพ : pic512c5c0f21d01 คำอธิบายภาพ : pic51d3a59f032d0


ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลระโนด(Pharmacy Division of Ranod Hospital)

เป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาลระโนด  ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ที่ทำหน้าที่ให้บริการจัดจ่ายยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้ป่วย ค้นหาและจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา รวมถึงบริการให้คำปรึกษาและตอบคำถามด้านยาแก่ผู้ป่วย/ญาติ/บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไป คัดเลือก จัดซื้อ/จัดหายาและเวชภัณฑ์สำหรับงานบริการผู้ป่วย

ก.หน้าที่และเป้าหมาย

ให้บริการด้านเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยและญาติ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  หน่วยบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)  และหน่วยงานอื่นๆในชุมชนโดยครอบคลุมกระบวนการคัดเลือก  จัดซื้อ จัดหา การเก็บรักษา  การสั่งใช้ยา  การจัด จ่ายยา  การติดตามการใช้ยา  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลด้านยาอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย  รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

ข.ขอบเขตการให้บริการ

 1. คัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ให้เหมาะสมกับบริการ รวมถึง จัดซื้อ จัดหายาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้ภายใต้ระเบียบพัสดุ
 2. ควบคุมการเก็บรักษาและกระจายเภสัชภัณฑ์และหน่วยบริการตามหลักวิชาการ
 3. ให้บริการจัด จ่ายยาผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คลินิกพิเศษ และหน่วยไตเทียมตลอด 24ชั่วโมง
 4. ให้บริการเภสัชกรรมคลินิก ทั้งการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การให้คำแนะนำด้านยา/ยาเทคนิคพิเศษ การประเมินและเฝ้าระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของไตผิดปกติ การติดตามความต่อเนื่องในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การติดตามและประเมินผู้ป่วยที่มีการใช้ยาวาร์ฟาริน
 5. ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารด้านยาแก่ผู้ป่วย ญาติ  เจ้าหน้าที่
 6. ให้บริการด้านเภสัชกรรม และพัฒนาระบบการจัดการด้านยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งการวางระบบการบริหารคลังเวชภัณฑ์ ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง วางระบบการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา  รวมถึงสนับสนุนข้อมูลวิชาการต่างๆ โดยลงให้บริการ 4 ชั่วโมง/เดือน/รพ.สต.
 7. สนับสนุนยา  เวชภัณฑ์ วัคซีน แก่ รพ.สต. โดยมีบริการจัดส่งยา/วัคซีน/เวชภัณฑ์แก่รพ.สต.ทุก  1 เดือน
 8. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  พัฒนาผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ด้านบริการสุขภาพให้เข้ามาตรฐานตามกฎหมายกำหนด ตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ตลอดจนพัฒนาระบบ/กลไกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและสวัสดิภาพต่อผู้บริโภค

ค.ศักยภาพ

เปิดให้บริการเภสัชกรรมตลอด 24 ชั่วโมง

ง.โครงสร้างองค์กร

 คำอธิบายภาพ : rxorg.structure

ผลงานที่ผ่านมา

งานคุ้มครองผู้บริโภค

จับจริง...อาหารเสริมโฆษณาเกินจริง

@December,03 2014 19.09

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา เภสัชกรสมชาย ละอองพันธ์ คุณนพ สังขไพทูรย์ และ นายไพรัตน์ นิลวรรณ ได้ลงตรวจสอบร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร้านสะหม้อชอป ซึ่งตั้งอยู่ในบิ๊กซี มาร์เกต ระโนด พบว่า มีอาหารเสริมที่จำหน่ายโดยไม่มีเลขทะเบียนตำรับอาหาร หรือ เลข อย. หลายรายการ บางชนิดมีการอวดอ้างสรรพคุรเก

อำเภอระโนดต้อนรับการตรวจประเมิน Primary GMP

@May,08 2014 16.31

เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา เวลา 10.00น.-14.00 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาร่วมกับฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนโรงพยาบาลระโนด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด และเทศบาลตำบลระโนด ลงประเมินสถานผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ Primary GMP ในเขตพื้นที่ตำบลระโนด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.ร้านขนมเปี๊ย

อ่านต่อ


งานบริหารเวชภัณฑ์

คณะกรรมการยา รพ.ระโนดประชุมครั้งที่ 1-58

@December,16 2014 19.57

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมงานสุขภาพชุมชน คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด รพ.ระโนด ชุดแต่งตั้งใหม่ มีการประชุมครัั้งที่ 1-58 เพื่อพิจารณาและจัดทำกรอบบัญชียา รพ.ระโนด ฉบับ 2558 พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของ รพ.ตั้งเป้าหมายให้สามารถลดได้อย่างน้อย ร

เปิดผลการใช้ยา tramadol รพ.ระโนด รอบปี 2556

@November,06 2013 11.22

สืบเนื่องจากเกิดปัญหาการนำยา tramadol ไปใช้ในทางที่เหมาะสมในกลุ่มเยาวชนตามที่ปรากฎเป็นข่าวทางสื่อมวลชน ซึ่งสำนักงานคณะกรรรมการอาหารและยา ได้ให้ข้อมูลและป้องปรามผู้รับอนุญาตขายยาให้เคร่งครัดการจำหน่ายยาดังกล่าวสำหรับข้อมูลการใช้ยารายงานปริมาณการใช้ยา Tramadol 50 mg (เฉพาะผู้ป่วยนอก)โรงพยาบา

อ่านต่อ


งานติดตามอาการไม่พึงประสงค์(ADR)

ฝ่ายเภสัชระโนดเร่งพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ รพสต. "จัดอบรม ADR ใช้ยาอย่างปลอดภัย...."

@March,13 2013 22.37

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนายเเพทย์เกรียงศักดิ์ ฝ่ายเภสัชกรรมจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ พยาบาล เกี่ยวกับเรื่องอาการไม่พึงประสงค์ในการใช้ยา (ADR) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเเละความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องอาการไม่พึงประสง

ฝ่ายเภสัชระโนด ทบทวนความรู้เรื่องอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีน

@October,06 2011 10.12

โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จัดประชุมพัฒนาศักยภาพและซักซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ทั้งไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ตลอดจนการกลายพันธ์ของเชื้อไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และเตรียมความพร้อมระบบการเฝ้าระวังและการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน(AEFI) ประจ

อ่านต่อ


งานความคลาดเคลื่อนทางยา

ฝ่ายเภสัชฯรพ.ระโนด ร่วมกับระบบสารสนเทศ

@July,17 2013 13.40

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ระโนด และ งานระบบข้อมูลสารสนเทศ รพ.ระโนด จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการสั่งใช้ยาที่คลาดเคลื่อน(Medication Error) ในรอบ 8 เดือนที่ผ่านมา ประจำปี 2556 มีการบรรยายโดย เภสัชกรหญิง วรรณิภา ธานีรัตน์ เภสัชกรประจำฝ่ายเภสัชกรรม ดูแล

อ่านต่อ
งานเยี่ยมบ้าน(HHC)

เภสัชกรรมและHHCนำ ภก.น้องใหม่ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชนปากแตระ

@June,03 2014 17.17

เมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมกับศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง โรงพยาบาลระโนด และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ปากแตระ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ในตำบลปากแตระ เพื่อร่วมกันค้นหาปัญหาเพื่อทำการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด เป็นการเสริมประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการก

การวางแผนจำหน่ายร่วมกันโดยทีมสหวิชาชีพ

@July,15 2013 20.11

หอผู้ป่วยสงฆ์ ประสานการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยร่วมกันโดยทีม HHC โภชนากร กายภาพ เภสัชกร แพทย์แผนไทย เพื่อประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและผู้ดูแล รวมทั้งเตรียมความพร้อมของผู้ป่วย/ผู้ดูแลก่อนกลับบ้าน มีการให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ดูแล เมื่อผู้ป่วยจำในหน่าย ภาย 1-2 สัปดาห์ ทีมเยี่ยมบ้านจะประสานเจ้

อ่านต่อ


งานคลินิกพิเศษ

launch symposium ฟื้นฟูความรู้เรื่องหอบหืด

@October,28 2013 07.53

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ทีผ่่านมา ณ ห้องประชุมนายแพทย์อภิชัย โรงพยาบาลระโนด มีการจัดประชุมวิชาการยามเที่ยง (Luanch symphosium) เรื่อง การใช้ยาในผู้ป่วยโรคหอบหืด แก่บุคลากรโรพงยาบาลและผู้ที่มีความสนใจ มีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทีมงานโรงพยาบาลระโนด เข้ารับฟังวิชการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยมีวิทยากรจ

ภญ.นันทิชา ไชยานุกิจ และ ภญ.ทิพย์ภาภรณ์ สุขไชยะ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผ่าตัดหัวใจไร้รอยต่อ

@August,25 2013 18.08

ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 ภญ.นันทิชา ไชยานุกิจ และ ภญ.ทิพย์ภาภรณ์ สุขไชยะ เข้าร่วมการประชุมเปิดหัวใจช่วยเพื่อน: เครือข่ายผ่าตัดหัวใจไร้รอยต่อครั้งที่ 2 ณ ลำปำรีสอร์ท จ.พัทลุง ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาิติ (สปสช) เพื่อสร้างเครือข่ายข

อ่านต่อ


งานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล(DUE)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สั่งใช้ยา ASU

@April,17 2014 15.35

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล(Anti-Biotic Smart Used) นำโดย นายแพทย์ ศรีพัฒน์ พัฒโนภาษ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 2 โรคสำคัญ ประกอบด้วย โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน(Upper Respiratory Infection)

การใช้ปฏิชีวนะไตรมาสแรก 57 พุ่งสูงขึ้นน่ากังวล

@February,11 2014 20.48

จากการประมวลข้อมูลสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะหรือ ยาฆ่าเชื้อใน 2 โรคสำคัญ คือ กลุ่มโรคทางเดินหายใจ (Upper Respiratory Infection:URI) และกลุ่มโรคท้องร่วงเฉียบพลัน(Acute Diarrhea) โดยใช้โปรแกรม E-Tool version 1.2 โดยการนำเข้าข้อมูลของ Person, Drug,Diagnosis,Service ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อยุท

อ่านต่อ


งานพัฒนามาตรฐานสถานบริการปฐมภูมิ

คู่มืออาการไม่พึงประสงค์ยาบัญชียาสหวิชาชีพ รพ.สต.เครือข่ายอ.ระโนดปี 2557

@June,04 2014 10.49

ตามที่ เครือข่ายบริการสุขภาพ อ.ระโนด ประกอบด้วย โรงพยาบาลระโนด สำนักงานสาธารณสุข อ.ระโนด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.) มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ตามแนวคิด"ใกล้บ้าน ใกล้ใจ" จึงมีการพิจารณาให้มีการบรรจุยาโรคเรื้อรังประกอบด้วย

ฝ่ายเภสัชกรรมลงนิเทศ รพ.สต.บ่อตรุมาตรฐานงานเภสัชกรรม รพ.สต.ไตรมาส 4

@July,04 2013 09.01

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ.ระโนด ลงนิเทศมาตรฐานด้านงานเภสัชกรรมชุมชน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ ตำบล (รพ.สต.) ในรอบไตรมาส 4 ซึ่งประเด็นที่ลงนิเทศประกอบด้วย การจัดเก็บข้อมูลการบริหารคลังเวชภัณฑ์ใน รพ.สต.ช่ว

อ่านต่อ


คณะกรรมการบริหารความปลอดภัยด้านยา

เตรียมพร้อมใบ MAR ผู้ป่วยใน

@October,21 2014 19.36

วันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลระโนด จัดระดมความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบยาของผู้ป่วยในให้เกิดความถูกต้องและทันต่อเวลา(Accuracy and Realtime) ตามข้อเสนอของ คณะกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(พรพ.) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายแพทย์ ณัฐกร ภาวกังวาลวงษ์ คุณพุมจิต

อ่านต่อ


งานอื่นๆ

เภสัชศึกษาดูงานบริบาลเภสัช รพ.ควนขนุน

@February,27 2014 19.16

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทีมงานฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลระโนด และกระแสสินธ์ ประกอบด้วยเภสัชกรและนิสิตฝึกงานเภสัช ม.วลัยลักษณ์ ร่วมศึกษาดูงานเรื่อง บทบาทงานบริบาลเภสัชกรรมโรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง โดยมีทีมงานผู้บริหารและทีมงานฝ่ายเภสัชกรรม ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลงานโรงพยาบาลควนขนุน

ภ.ก.สมชาย ทอกค์โชว์ การใช้ยาอย่่างง่ายแก่ รง.ซีพี

@February,07 2014 11.20

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เภสัชกร สมชาย ละอองพันธ์ ได้บรรยาย เรื่อง หลักการใช้ยาอย่างปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัท ฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้ง เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ท่าบอน โดยมีเจ้าหน้าที่ของฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้งจำนวน 6 แห่ง ประมาณ 30 คน เข้าร่วมรับฟังทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟู

อ่านต่อ


แสดงความคิดเห็น

« 5022
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง