โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ

ระบบติดตามงานยุทธศาสตร์

by spypig @December,25 2014 09.51 ( IP : 61...38 )

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
16 ตุลาคม 2557 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยspypigspypigเมื่อ 25 ธันวาคม 2557 10:15:05
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย spypig เมื่อ 25 ธันวาคม 2557 10:18:11 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558

  • photo ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558
  • photo ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558
  • photo ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บุคลากรทราบถึงแนวนโยบาย  และแนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน
  2. เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  และการบรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมตามแผน

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558

ผลตามแผน

มีแผนงานแบบบูรณาการ ครอบคลุม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กร ร้อยละ 80

ผลที่เกิดขึ้นจริง

มีแผนงานแบบบูรณาการ ครอบคลุม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กร ร้อยละ 100

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00