โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ

ระบบติดตามงานยุทธศาสตร์

by spypig @December,25 2014 09.51 ( IP : 61...38 )

แผนภาพเชิงระบบของโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์สุขภาวะ

สถานการณ์การบริหารองค์การ การควบคุมกำกับในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา จากการประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ระบบการนำองค์การยังขาดความชัดเจนของทิศทางการดำเนินงาน  การวางระบบบริหารโรงพยาบาลไม่เป็นไปในรูปแบบของการทำงานเป็นทีม  การบริหารจัดการส่วนใหญ่ตอบสนองนโยบายของหน่วยงานเบื้องบนได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ จึงนำมาซึ่งการทบทวนระบบบริหารการนำองค์การ  จัดทำแผนกลยุทธ์แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เพื่อตอบสนองความท้าทายขององค์การและสร้างความเข้มแข็งให้กับการดำเนินงานของโรงพยาบาล จากเหตุผลดังกล่าว โรงพยาบาลระโนดจึงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปัญหาและความท้าทายขององค์กร จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่ายสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพระดับโรงพยาบาลและเครือข่าย  สร้างระบบบริหารองค์การให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน และเป็นองค์การแห่งคุณภาพ

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
  • คน:
  • สภาพแวดล้อม:
  • กลไก:
  • จุดหมาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย:
  • ปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อความสำเร็จ/ตัวชี้วัด:
  • วิธีการสำคัญ:

ปัจจัยนำเข้า

ทุนของชุมชน
งบประมาณ
บุคลากร
ทรัพยากรอื่น

ขั้นตอนทำงาน

ผลผลิต

ผลลัพท์

ผลกระทบ

กลไกและวิธีการติดตามของชุมชน

กลไกและวิธีการประเมินผลของชุมชน