โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ

ระบบติดตามงานยุทธศาสตร์

by spypig @December,25 2014 09.51 ( IP : 61...38 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ R09-2558
รหัสโครงการ R09 2558
ชื่อโครงการ โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ
ชุดโครงการ ระบบติดตามงานยุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ อังคณา เจียมอมรรัตน์
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
งบประมาณ 0.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • spypigspypig(Owner)
 • polpol(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อให้บุคลากรทราบถึงแนวนโยบาย  และแนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน
 2. เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  และการบรรลุเป้าหมาย
 3. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยและผู้รับผลงาน  และสร้างความพึงพอใจ
 4. เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความถูกต้อง  ทันสมัย  เชื่อถือได้และสามารถนำผลลัพธ์ไปพัฒนา
 5. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
 6. เพื่อให้ระบบงานตอบสนองต่อการดำเนินงานด้านความเชี่ยวชาญพิเศษและด้านภาวะฉุกเฉิน
 7. เพื่อส่งเสริม และพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล
 8. เพื่อให้คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว  ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
กิจกรรมสำคัญ

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
16 ตุลาคม 2557 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยspypigspypigเมื่อ 25 ธันวาคม 2557 10:15:05
Project creater , Project owner
แก้ไขโดย spypig เมื่อ 25 ธันวาคม 2557 10:18:11 น.

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558

 • photo ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558
 • photo ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558
 • photo ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้บุคลากรทราบถึงแนวนโยบาย  และแนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน
 2. เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  และการบรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมตามแผน

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558

ผลตามแผน

มีแผนงานแบบบูรณาการ ครอบคลุม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กร ร้อยละ 80

ผลที่เกิดขึ้นจริง

มีแผนงานแบบบูรณาการ ครอบคลุม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กร ร้อยละ 100

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 2922
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง