โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

กิจกรรม

คณะกรรมการยา รพ.ระโนดประชุมครั้งที่ 1-58

by twoseadj @December,16 2014 19.57 ( IP : 180...239 ) | Tags : กิจกรรม , งานบริหารเวชภัณฑ์
photo  , 640x853 pixel , 72,091 bytes.

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมงานสุขภาพชุมชน คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด รพ.ระโนด ชุดแต่งตั้งใหม่ มีการประชุมครัั้งที่ 1-58 เพื่อพิจารณาและจัดทำกรอบบัญชียา รพ.ระโนด ฉบับ 2558 พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของ รพ.ตั้งเป้าหมายให้สามารถลดได้อย่างน้อย ร้อยละ 10 ของมูลค่ายาเมื่อเทียบกับปี 2556

วาระที่ 1 ประธานในที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1.1 การทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด โรงพยาบาลระโนด (PTC) รายละเอียดตามเอกสารคำสั่ง รพ.ระโนด (รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1.1)
วาระที่ 1.2 การกำหนดเป้าหมายด้านยาของ รพ.ระโนด ดังนี้
การตั้งเป้าหมาย ปี 58 ให้ลดลง 12 % ต้องมีรายการยาในบัญชี ยา รพ.ไม่เกิน 375 รายการ (ข้อมูลรายการยา รพ.ระโนด ปัจจุบันมีจำนวน 433 รายการ) รายละเอียด คือ ED เท่ากับ  402 รายการ Non-ED  31 รายการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละของยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ต่อ ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ เท่ากับ 92.8:7.2 มากกว่ามาตรฐาน 90:10 สาเหตุเนื่องจากนโยบาย Service plan ทำให้ยาที่รักษาบางโรคถูกบรรจุใน รพ.ด้วย  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1.2)
วาระที่ 1.3 ชี้แจงภาพรวมนโยบายด้านยาโรงพยาบาลระโนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1.3)

วาระที่ 2 รับรองรายงานผลการประชุมคณะกรรมการยาฯ ครั้งที่ 2-57  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2)

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อการพิจารณาในที่ประชุม
วาระที่ 3.1 ขอความร่วมมือแพทย์จ่ายยาสมุนไพรมากขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อเงินจัดสรร(OP แพทย์แผนไทย) แก่โรงพยาบาลมากขึ้น ข้อมูลปี 2558 จะมีงบ OP แพทย์แผนไทย สปสช.เขต 12 สงขลา ให้สอยหรือทำผลงาน 8.2 ล้านบาท โดยเน้นเรื่องจากจ่ายยาและคิดเป็นคะแนน (จ่ายยาสมุนไพร 1 รายการ จะได้ 1 คะแนน หรือ 27.20 บาท/คะแนน) นโยบาย สสจ.สข.จะสนับสนุนงบประมาณ 200,000 บาท หลักเกณฑ์กำหนดต้องจัดบริการแพทย์แผนไทยในลักษณะ OP Service  มียาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า 20 รายการ (ปัจจุบันมี 18 รายการ) ขอเสนอยาสมุนไพรเข้าในบัญชี 5 รายการ รายละเอียดเอกสารประกอบ 3.1(1)และ3.1(2)
มติที่ประชุม
1.แพทย์แผนปัจจุบันจะให้ความร่วมมือในการจ่ายยาสมุนไพรในการจ่ายยาสมุนไพรมากขึ้นโดยเฉพาะยาสมุนไพรเดี่ยว แต่ก็ต้องคำนึงถึงต้นทุนของยาด้วย
2.รายการยาสมุนไพร 5 รายการที่นำเข้ามาเพิ่มเพื่อให้เข้าตามหลักเกณฑ์ของการของการจัดบริการแพทย์แผนไทยแบบผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนพัฒนาแพทย์แผนไทย ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) นั้นที่ประชุมเห็นชอบในหลักการที่จะให้เข้าตามหลักเกณฑ์ของ สปสช.
วาระที่ 3.2 การพิจารณาตัดยา-นำเข้าออกจากบัญชียาโรงพยาบาล รายละเอียดเอกสารประกอบ 3.2
มติที่ประชุม
รายการยาตัดออก  จำนวน 17 รายการ ประกอบด้วย
1.Mebendazole susp. 100 mg/5 ml  เหตุผลเพราะ ไม่สะดวกต่อการบริหารยาของผู้ป่วย
2.Acyclovir cream                          เหตุผลเพราะ ประสิทธิภาพต่ำและไม่แนะนำให้ใช้
3.Aspirin 300 mg tab.                    เหตุผลเพราะ สามารถปรับขนาดมาใช้ Aspirin gr.I 2 tab.ได้
4.Terbutaline syr.                          เหตุผลเพราะ สามารถใช้ salbutamol syr.แทนได้
5.Theopyllin syr.                            เหตุผลเพราะ เป็นยาประเภท Non-ED และไม่เป็นไปตาม CPG
ุ6.Salbutamol 2 mg tab.                  เหตุผลเพราะ เป็นยาประเภท Non-ED และสามารถใช้ Theophylline 200 mg SR
7.Vitamin C 100 mg                      เหตุผลเพราะเป็นยาที่ไม่มีผลในการรักษา
8.Sodamint syrup                          เหตุผลเพราะเป็นยาที่ไม่คงตัวและรูปแบบไม่ค่อยเหมาะสมในการใช้กับการรักษาท้องอืด
9.Antacid  tab                                เหตุผลเพราะเป็นยาที่ใช้น้อยและสามารถใช้แบบ Suspension แทนได้
10.Seretide Accuhaler 50/250 umg (60 doses) เหตุผลเพราะราคาแพงและสามารถใช้ Seretide MDI 25/250 umcg (120 doses)
11.Diosmin 450 mg                        เหตุผลเพราะเป็นยาประเภท Non -ED และสามารถใช้เพชรสัมฆาตแทนได้
12.Clotrimazole  100 mg vaginal suppository  เหตุผลเพราะเป็นยาที่ไม่สะดวกต่อการใช้ พร้อมเสนอให้มีการนำเข้ายา Clotrimazole  0.5 g vaginal suppository แทน
13.ชาชงรางจืด                              เหตุผลเพราะ ไม่สะดวกต่อการบริหารยา จึงเสนอให้ใช้ รางจืดแคปซูล
14.Glycerin borax                          เหตุผลเพราะรูปแบบไม่สะดวกต่อการหยอดหู พร้อมเสนอ Doccusate Sodium แทน
15.HRIG                                      เหตุผลเพราะสามารถส่งต่อไปฉีดที่ รพ.สงขลาภายใน 72 ชั่วโมง จะลดค่าใช้จ่ายลง
16.Naladol inj.                              เหตุผลเพราะใช้โดยแพทย์เฉพาะทางด้านสูตินารีเท่านั้น
17.Norfloxacin100 mg                  เหตุผลเพราะมีปริมาณการใช้น้อยมากและตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะสมเหตุสมผล

รายการยาที่เสนอตัดออกแต่ไม่ผ่านความเห็นชอบ จำนวน  6 รายการ ประกอบด้วย
1.Acyclovir 200 mg tab.                เหตุผลเพราะเป็นยาสอบและจัดซื้อร่วมของจังหวัด ราคาถูกกว่า Acyclovir 800 mg
2.Ciprofloxacin 500 mg tab            เหตุผลเพราะยังมีความจำเป็นต้องใช้กรณี switch therapy จากยาฉีด แต่ให้มีการประเมินความคุ้มค่า
3.Lincomycin inj.                          เหตุผลเพราะมีความจำเป็นต้องใช้
4.tranxamic acid                          เหตุผลเพราะมีความจำเป็นต้องใช้
5.Uralyst-U                                  เหตุผลเพราะผู้ป่วยจ่ายเอง ลดการส่งต่อไปรักษาผู้ป่วยโรคนิ่วที่อื่น
ุ6.Cefotaxime inj.                          เหตุผลเพราะมีความจำเป็นต้องใช้
7.Norfloxacin 400 mg                    เหตุผลเพราะมีความจำเป็นต้องใช้ แต่ห้ามสั่งยาโดยพยาบาลให้แพทย์เท่านั้นเป็นผู้สั่งยา

รายการยาที่นำเข้า และผ่านการเห็นให้เพิ่มเข้าไปในบัญชียา จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย
1.Albendazole susp.200 mg/5ml    เพราะมีความสะดวกในการบริหารยาทดแทน Mebendazole susp.
2.Simethicone Syr.                        เพราะมีความคงตัวมากกว่า Sodamint syr.ทดแทนได้เพราะตัด Sodamint ออกแล้ว
3.Clotrimazole  0.5 g vaginal suppo.เพราะมีความสะดวกต่อการบริหารยาดีกว่า Clotrimazole 100 mg vaginal Suppo.
4.รางจืดแคปซูล                            เพราะมีความสะดวกต่อการบริหารยาได้มากกว่าแบบชง
5.Docusate Sodium                      เพราะรูปแบบเหมาะกับการหยอดหูมากกว่า Glycerin borax

วาระที่ 3.3  การพิจารณาแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปี 2558 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ 3.3
วาระที่ 3.4  การทบทวนระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของผู้ป่วยในสิทธิประโยชน์ต่างๆ
ผลการพิจารณา  มอบให้ฝ่ายเภสัชกรรมหารือร่วมกับทางงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและจัดทำเป็นเอกสารที่ขัดเจน

วารที่ 4 ขอรับรองผลการจัดทำบัญชียาเครือข่ายสถานพยาบาล อ.ระโนด ปี 2558 โดยคณะกรรมการด้านยาและพัฒนามาตรฐานเภสัชปฐมภูมิ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ 4.1

แสดงความคิดเห็น

« 6392
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง