โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

กิจกรรม

เตรียมพร้อมใบ MAR ผู้ป่วยใน

  • photo  , 960x720 pixel , 69,925 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 66,677 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 89,533 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 54,371 bytes.

วันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลระโนด จัดระดมความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบยาของผู้ป่วยในให้เกิดความถูกต้องและทันต่อเวลา(Accuracy and Realtime) ตามข้อเสนอของ คณะกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(พรพ.) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายแพทย์ ณัฐกร ภาวกังวาลวงษ์ คุณพุมจิต สุริยะโวหาร คุณสายพิณ และ คุณวิศรุต โปรแกรมเมอร์ประจำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IM) การประชุมครั้งนี้มี เภสัชกรหญิง ศุภธิดา วัฒนพรหม เภสัชกรจาก รพ.จะนะ มาร่วมแลกเปลี่ยนกระบวนการจัดการยาผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจะนะ
เครื่องมือที่จะนำมาใช้  ใบมาร์(MAR:Medication Administration Record)
คณะทำงานฯมีการหารือเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมด ดังนี้
1. แพทย์ประจำหอผู้ป่วยจะดำเนินการตรวจรักษาผู้ป่วย โดยการ Round ผู้ป่วยรายเตียงเวลา 09.00 น. โดยการใช้รถRound ward ซึ่งด้านบนรถจะมีคอมพิวเตอร์ที่สั่งยา หลังจากนั้นจะมีการบันทึกข้อมูลอาการคนไข้ คำสั่งการรักษาใน doctor order sheet โดยใช้โปรแกรม Hos-Xp จะบันทึกในส่วนของ Progress Note  และจะสั่งยาใน Current Profile ระบบจะมีการแจ้งเตือนมายังห้องยาว่า มีการสั่งยาใหม่
2. เภสัชกร จะทำหน้าที่ทวนสอบซ้ำการสั่งใช้ยาว่ามีความสัมพันธ์หรือไม่ จากนั้นจะ add chart เป็นใบสั่งยาในวันนั้น เภสัชกรจะพิมพ์ฉลากยา 1 ชุดและใบแสดงรายการยา(Drug Profile) และพิมพ์ใบ MAR อีก 1 ใบ
ฉลากยาจะได้รับการจัดยาเป็นชุดๆแบบ Oneday dose แยกตามผู้ป่วยแต่ละราย เมื่อจัดยาเสร็จเภสัชกรจะตรวจสอบยาใน lockใส่ยาเรียงตามลำดับเตียง พร้อมจะมีการส่งมอบรถยาที่จัดเสร็จแล้ว เวลา 15.00 น.โดยมีใบ MAR แนบไว้บนรถยา ส่วนใบสั่งยา (Drug Profile) จะเก็บไว้ที่ห้องยา
3.  เมื่อรถยามาถึงตึกผู้ป่วย พยาบาลเวรเช้า จะตรวจสอบยาที่ผู้ป่วยจะได้รับ และจะส่งมอบยาก่อนอาหารเย็น โดยพยาบาลเวรบ่าย เพื่อเป็นการตรวจสอบซ้ำ(Re-check) การให้รับประทานยา ให้น้ำเกลือจะต้องมีการลงเวลาที่ให้กินยาตามความเป็นจริง พร้อมลงลายมือชื่อ

แสดงความคิดเห็น

« 6392
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง