โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

กิจกรรม

DSAC ทบทวน Iv-Fluid Round

  • photo  , 320x240 pixel , 42,875 bytes.
  • photo  , 320x240 pixel , 43,164 bytes.
  • photo  , 320x240 pixel , 42,073 bytes.
  • photo  , 320x240 pixel , 41,414 bytes.

คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านยา โรงพยาบาลระโนด ประชุมครั้งที่ 7-2557 ประเด็น การทบทวนแนวทางการให้สารนำ้ทางหลอดเลือดดำ(IV-Fluid Round) การทบทวนบัญชียาที่มีความเสี่ยงสูง (HAD:High Alert Drug) ผลการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
สืบเนื่องจากมีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยด้านยา มาจำนวน 6 ครั้งแล้ว จนมีมติที่ประชุมในเรื่อง การพัฒนาระบบยาให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หลายมติดำเนินงานจนประสบความสำเร็จ และหลายมติมีการต้องติดตามเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การทำงานดียิ่งขึ้น เป็นที่มาของการประชุมเพื่อติดตามมติที่สำคัญโดยใช้หลักการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)

ระเบียบวาระที่ 2  การทบทวนรายงานการประชุม โรงพยาบาลระโนด
2.1 นำเสนอผลงานการทำ I.V.-Round ระหว่างเวลาพฤษภาคม- สิงหาคม 2557 ดังนี้
— ระหว่างเดือน พ.ย.56 – ส.ค.57 ทวนสอบการให้ IV Fluid ในหอผู้ป่วย 2 ตึก โดยพยาบาลและเภสัชกร จำนวน 1,140 ครั้ง พบ ความคลาดเคลื่อนในการให้สารน้ำทั้งหมด
30 ครั้ง คิดเป็น 2.63%

ความคลาดเคลื่อนที่พบ  30  ครั้ง แบ่งเป็น
- Rate  มากกว่าที่สั่ง       9  ครั้ง
- Rate  น้อยกว่าที่สั่ง    14  ครั้ง
- ไม่ได้ยา                      1  ครั้ง
- สารน้ำผิดชนิด            4  ครั้ง
- ไม่ระบุชื่อผู้ป่วย            1  ครั้ง
- ระบุชื่อผู้ป่วยผิด            1  ครั้ง
— ส่วนความคลาดเคลื่อนในประเด็นสารน้ำผิดชนิด , สีเปลี่ยน-ตะกอนขุ่นยังไม่มีรายงาน
2.2 การหารือมติที่ประชุมครั้งที่ 6-2557 ประเด็น แนวทางการให้สารน้ำทางเส้นเลือดของโรงพยาบาลระโนด มีเภสัชกรหญิง ทิพภาภรณ์ สุขไชยะ นำเสนอประเด็น แนวทางการให้สารน้ำ ผลกระทบของการให้สารน้ำที่ไม่ถูกต้อง เช่น การนำมาสู่การเสียชีวิตได้ จำเป็นต้องมีหลักหรือแนวทางที่ดีในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
ผลการพิจารณาร่วมกันดังนี้

มติเดิมมติใหม่
1.การปรับแบบฟอร์มการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ต้องแสดงข้อมูลที่ครบถ้วน ประกอบด้วย เลขที่เตียงผู้ป่วย ชนิดของสารน้ำ อัตราความเร็วของการให้สารน้ำ เวลาเริ่มให้ และสินสุดการให้สารน้ำ ผู้เตรียมและผู้ตรวจสอบการให้สารน้ำ ส่วนกรณีการ Drip ยาร่วมด้วยให้ใช้ฉลากสีชมพู1. การปรับแบบฟอร์มการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ต้องแสดงข้อมูลที่ครบถ้วน ประกอบด้วย เลขที่เตียงผู้ป่วย ชนิดของสารน้ำ อัตราความเร็วของการให้สารน้ำ เวลาเริ่มให้ และสิ้นสุดการให้สารน้ำ ผู้เตรียมและผู้ตรวจสอบการให้สารน้ำ (ส่วนกรณีการ Drip HAD,ร่วมด้วยให้ใช้ฉลากสีชมพู ) และยาทั่วไปให้พิมพ์สติกเกอร์สีขาว
เพิ่มเติม
1.1 กรณีห้องฉุกเฉิน(ER) เบิกยาฉีดประเภทต้องให้ทันที(Stat) (เช่น vit b.co, ceftriaxone, metronidazole) ห้องยาจะป้อนข้อมูลยาฉีดและพิมพ์ฉลากยาพร้อมระบุรายละเอียดของสารน้ำที่ใช้ผสม นำฉลากยาฉีดดังกล่าวไปติดบนแบบฟอร์มการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนยาฉีดอื่นๆที่ให้ bolus เลย (ไม่ต้อง drip) ให้ทำเหมือนปกติค่ะ
1.2 มอบฝ่ายเภสัชกรรมให้ออกแบบตารางคำนวณเวลาหมดตามอัตราการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
2.ปรับแบบฟอร์มการทำ IV-Round ของตึกผู้ป่วยให้เหมือนกัน โดยมอบหมายให้ คุณพรศิริ ชูแสงและคุณสุพรรษา อุนทริจันทร์ ร่วมกันหารือแบบฟอร์ม และให้ประกาศใช้ภายในเดือน เมษายน 2557 โดยให้มีผลบังคับใช้ในทุกจุดที่ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ2.การปรับแบบฟอร์มการทำ IV-Round ของตึกผู้ป่วยให้เหมือนกัน โดยมอบหมายห้องยา (โดย ภ.ก.ทิพย์ภาภรณ์ สุขไชยะ) ประสานกับงานสารสนเทศ(I.M.) ปรับโปรแกรม Hos-XPให้ฉลากยาฉีดที่ต้องให้ร่วมกับสารน้ำทางหลอดเลือดดำจะต้องแสดงรายละเอียดของสารน้ำที่ใช้ละลายยา
3. การทำ IV-Round ร่วมกันระหว่างพยาบาลและเภสัชกรประจำหอผู้ป่วย ให้ถือปฏิบัติโดยพยาบาลดำเนินการ IV-Round ทุก 2 ชั่วโมง และเภสัชกรดำเนินการสุ่มทวนสอบความถูกต้อง3.การทำ IV-Round ร่วมกันระหว่างพยาบาลและเภสัชกรประจำหอผู้ป่วย ให้ถือปฏิบัติโดยพยาบาลดำเนินการ IV-Round
3.1 ประเภทของผู้ป่วยทั่วไป เวรละ 1 ครั้ง
3.2 ผู้ป่วยเฉพาะ หมายถึง Heart , DHF , Shock (blood loss , Hypovolumic , Sepsis, IO , CKD , Nephrotic Syndrome , CHF  round ทุก 4 hr (ใช้ infusion pump ) ทุก case ยกเว้นผู้ป่วยที่มีคำสั่งพิเศษ
3.3 เภสัชกรที่ทำหน้าที่บริบาลจะre-check ความถูกต้องของ I.V.-Round ในช่วงบ่าย
4. ปรับระบบการส่งต่อการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ จากแผนกห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด ใปยังหอผู้ป่วยโดยใช้แบบฟอร์มการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน4.การส่งต่อผู้ป่วยที่ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน โดยการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำจะต้องปฏิบัติให้ให้เหมือนกัน เช่น การใช้แบบฟอร์มเดียวกันตามที่กำหนด ที่สำคัญจะต้องลงรายละเอียดของสารน้ำ อัตราความเร็ว เวลาเริ่ม-สิ้นสุดการให้สารน้ำ พร้อมจะต้องมีการใช้เครื่อง infusion pump ในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังจุดต่างๆ
5. ให้จัดการยาค้างสายให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็นไปในแนวมาตรฐานเดียวกันยังไม่พิจารณาเพิ่มเติม

มติที่ประชุม:
ปรับมติใหม่ คือ หากกรณีต้องให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง(HAD) ร่วมกับการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ต้องใช้แบบฟอร์ม สีชมพู ส่วนยาฉีดทั่วไป ให้เป็นฉลากสีขาว กรณีผู้ป่วยจากห้องฉุกเฉินเข้านอนใน ตึกผู้ป่วยให้เครื่อง Infusion pump ในการให้สารน้ำทุกราย เมื่อส่งต่อให้ตึกแล้วก็สลับเครื่อง infusion pump. ห้องฉุกเฉินเครื่องไม่พอให้เข้าแผนจัดซื้อ
2. ปรับแบบฟอร์มการทำ IV-Round ของตึกผู้ป่วยให้เหมือนกัน โดยมอบหมายให้ คุณพรศิริ ชูแสงและคุณสุพรรษา อุนทริจันทร์ ร่วมกันหารือแบบฟอร์ม และให้ประกาศใช้ภายในเดือน เมษายน 2557 โดยให้มีผลบังคับใช้ในทุกจุดที่ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

ระเบียบวารที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การเพิ่มยา Enoxaparin inj.ในบัญชียาที่มีความเสี่ยงสูง (High –Alert- Drug) โดย เภสัชกรฐิติกา ภูมิสุข (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ 2)
ผลการพิจารณา
ที่ประชุมมีมติให้เพิ่ม Enoxaparin inj.เข้าไปในบัญชียาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drug) เนื่องจากมีอุบัติการณ์ของการเกิด bleeding และเสนอให้เพิ่มยา Digoxin inj.และ Digoxin 0.5 mg tablet เข้าบรรจุในบัญชียาที่มีความเสี่ยงสูง(HAD) มอบหมายเภสัชกรหญิง ฐิติกา ภูมิสุข จัดทำแนวทางการบริหารจัดการยา การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากยาดังกล่าว
4.2 การเพิ่มยาจิตเวชในบัญชียาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drug) โดย เภสัชกรหญิง ทิพภาภรณ์ สุขไชยะ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่ 3)
ผลการพิจารณา
4.2.1 ให้จัดทำคู่มือยาจิตเวชในบัญชียาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drug)
4.2.2 ให้ประสานกับ I.M.จัดทำฉลากเสริมของยาจิตเวชในบัญชียาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drug) ให้สามารถพิมพ์ออกมา

แสดงความคิดเห็น

« 7954
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง