โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สั่งใช้ยา ASU

 • photo , 960x717 pixel , 98,668 bytes.
 • photo , 704x960 pixel , 82,661 bytes.
 • photo , 704x960 pixel , 87,551 bytes.
 • photo , 704x960 pixel , 84,113 bytes.
 • photo , 704x960 pixel , 87,728 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 89,970 bytes.

เมื่อวันศุกร์ที่  11 เมษายน ที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล(Anti-Biotic Smart Used) นำโดย นายแพทย์ ศรีพัฒน์ พัฒโนภาษ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 2 โรคสำคัญ ประกอบด้วย โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน(Upper Respiratory Infection) และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน(Acute Gastro Entritis) นำข้อมูลสถานการณ์การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ.57 รายละเอียดดังนี้

 คำอธิบายภาพ : 32

ผลการประมวลผลสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในปี 2557 ช่วงไตรมาส2ของปี(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม -28 กุมภาพันธ์ 57) พบว่า เดือน ม.ค. มีจำนวนใบสั่งยา 10,991 ส่วน ก.พ.มีจำนวน 9,936 ใบ ใบสั่งยาที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นกลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน( URI) เช่น การเจ็บคอ เป็นหวัดน้ำมูกไหล  จำนวน ุ648 ใบและ 547 ใบ คิดเป็นสัดส่วนของใบสั่งยาที่ถูกวินิจฉัยในกลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนต่อใบสั่งยาทั้งหมด เท่ากับ 5.90% และ 5.10 % จำนวนใบสั่งยาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน และสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ เท่ากับ 204 และ 137 ใบ หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.48 และ 25.05 (ได้ 3 คะแนน) แนวโน้มลดลง หากคิดเป็นมูลค่ายาปฏิชีวนะเกินความจำเป็น เท่ากับ 8,937 และ 5,222 บาท

ส่วนกลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน( Acute Gastro Entritis) -ของเดือน ม.ค. และ ก.พ. นั้นพบว่า มีจำนวนใบสั่งยาที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นกลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เท่ากับ 51 และ 18 ใบ คิดเป็นสัดส่วนใบสั่งยาที่ถูกวินิจฉัยเป็นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เท่ากับ 0.41และ 0.18  ต่อใบสั่งยาทั้งหมด  มีจำนวนใบสั่งยาในกลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ที่สั่งใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็น เท่ากับ 6 และ 3  ใบ หรือคิดเป็นสัดส่วนใบสั่งยาที่สั่งใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็น ร้อยละ 11.66 และ 16.67 มีมูลค่ายาปฏิชีวนะที่ถูกใช้ในอุจจาระร่วงเฉียบพลันเท่ากับ 76 และ 39 บาท

สรุปภาพรวม พบว่า บุคลากรทางการแพทย์มีความตื่นตัวมากขึ้น ในการหลีกเลี่ยงการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคทั้ง สอง และนอกจากนี้มีแนวโน้มการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะลดลง

แสดงความคิดเห็น

« 5407
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง