โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

กิจกรรม

เภสัชศึกษาดูงานบริบาลเภสัช รพ.ควนขนุน

by twoseadj @February,27 2014 19.16 ( IP : 180...84 ) | Tags : กิจกรรม , งานอื่นๆ
 • photo , 960x717 pixel , 74,691 bytes.
 • photo , 960x717 pixel , 94,403 bytes.
 • photo , 704x960 pixel , 84,223 bytes.
 • photo , 960x717 pixel , 115,149 bytes.
 • photo , 704x960 pixel , 84,728 bytes.
 • photo , 704x960 pixel , 48,247 bytes.
 • photo , 960x717 pixel , 102,658 bytes.
 • photo , 704x960 pixel , 72,492 bytes.
 • photo , 704x960 pixel , 76,923 bytes.
 • photo , 960x717 pixel , 94,216 bytes.
 • photo , 704x960 pixel , 86,633 bytes.

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทีมงานฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลระโนด และกระแสสินธ์ ประกอบด้วยเภสัชกรและนิสิตฝึกงานเภสัช ม.วลัยลักษณ์ ร่วมศึกษาดูงานเรื่อง บทบาทงานบริบาลเภสัชกรรมโรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง โดยมีทีมงานผู้บริหารและทีมงานฝ่ายเภสัชกรรม ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลงาน

โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นโรงพยาบาลขนาด 6 เตียงหรือ M-2 ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมือง 17 กม. รับผิดชอบประชากร 83,132 คน หรือ จำนวน 21,980 หลังคาเรือนมรสถานบริการสุขภาพในเครือข่าย ประกอบด้วย ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลควนขนุน 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) 16 แห่ง โดยจัดตั้งเป็น รพ.สต.เดี่ยวและเครือข่าย 8 เครือข่าย มีเภสัชกรจำนวน 10 คน มีสถิติการรับบริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย จำนวน 500 คน ผู้ป่วยในจำนวน 430 คน/เดือน สำหรับ 5 อันดับแรกของโรคในผู้ป่วยนอก อันดับ 1 คือ ความดันโลหิตสูง อันดับสอง คือ เบาหวาน อันดับ 3 คือ pharyngitis  อันดับ  4 คือ ภาวะไขมันในเลือดสูง(Hyperlipideamia) และอันดับ 5 คือ วิงเวียนศรีษะ

บทบาทงานเภสัชกรรม แบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1)  Ambulatory Care 2) Acute Care 3) งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ  รายละเอียดมีดังนี้

1.Ambulatory Care  แบ่งเป็น

1.1งานบริบาลของคลินิกวาร์ฟาริน(Warfarin Clinic) เป็นส่วนหนึ่งของจะมีพยาบาลเวชปฏิบัติ 1 คน ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ( Case Manager) โดยมีการเจาเลือดเพื่อประเมินค่าการแข็งตัวของเลือด(INR)และจะส่งเลือดดังกล่าวไปวิเคราะห์ที่โรงพยาบาลพัทลุง เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อปรับเปลี่ยนขนาดยาตามค่า INR ที่ได้รับ สำหรับบทบาทของเภสัชกรรมจะทำหน้าที่คัดกรอง รวบรวมข้อมูลและติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน  ประวัติการใช้ยาและค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นจากยา (Drug Realated Problems) ประกอบด้วย ประวัติการแพ้ยา /อาหาร/อื่นๆ ประวัติการใช้ยาเดิม และการใช้สมุนไพรหรืออาหารเสริมอย่างอื่นร่วมด้วย ติดตามการความร่วมมือใช้ยา ภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะเลือดออก หรือเกิดลิ่มโดยเน้นการทำงานร่วมกันในลักษณะทีมสหวิชาชีพ มีการให้ความรู้ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ คือ แผ่นพับ แผ่นพลิก แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย มีการผลิตวนวตกรรมด้านการสร้างเสริมความร่วมมือการกินยาของผู้ป่วย

 • วิเคราะห์จุดเด่น :
 • วิเคราะห์จุดด้อย:
 • แนวทางการพัฒนา:

1.2งานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยวัณโรค(คลินิกวัยใส) มีการจัดตั้งคลินิกเฉพาะ โดยจะมีพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 1 คนทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ(Case Manager) ทำงานร่วมกับแพทย์ ในการวินิจฉัยสั่งยา พยาบาลจะทำหน้าที่ในการซักประวัติ ประเมินสภาพผู้ป่วย สอบถามการรับยาวัณโรค การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรควัณโรค การให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มความร่วมมือในการกินยา( Adherrence) ส่วนบทบาทฝ่ายเภสัชกรรมจะทำหน้าที่ในการสัมภาษณ์การกินยา TB การคำนวณความร่วมมือการกินยา(Adherrence) จ่ายยา TB และให้คำปรึกษาด้านการกินยา สำหรับการจัดให้บริการด้านยาจะเป็นลักษณะการเตรียมยาล่วงหน้าแบบ Daily Package ตามกลยุทธ์ DOTs  ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา TB จัดทำปฏิทินกินยาส่งเสริมให้ผู้ป่วยที่มีปัญหากินยาไม่ถูกต้อง

มีกิจกรรมประสานกับเครือข่าย รพ.สต.ในการค้นหา คัดกรองวัณโรคของผู้ป่วยในชุมชน การเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพเยี่ยมบ้าน กิจกรรมกลุ่มผู้ป่วยวัณโรค ซึ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยวัณโรค

 • วิเคราะห์จุดเด่น :
 • วิเคราะห์จุดด้อย:
 • แนวทางการพัฒนา:

1.3การบริบาลเภสัชกรรมคลินิกยาต้านไวรัส( ARV) มีการจัดตั้งแบบคลินิก ARV โดยมีพยาบาลวิชาชีพทำหน้าที่เป็น พยาบาลบริหารจัดการระบบการดูแลทั้งหมดของคลินิก โดยคลินิกดังกล่าวจะมีการปรับปรุงระบบการให้บริการ ตามลักษณะของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องให้บริการ มีระบบการนัดหมายล่วงหน้าในระบบ Mit-Net ฝ่ายเภสัชกรรมทำหน้าที่จัดเตรียมยาล่วงหน้าก่อนถึงวันนัด การติดตามการให้ความร่วมมือในการกินยาของผู้ป่วย โดยในกระบวนการตรวจสอบข้อมูลก่อนให้บริการถือเป็นส่วนสำคัญมาก ทางเภสัชกรรมจะบันทึกสภาพปัญหา กา่รดูแลต่อเนื่อง ข้อควรระวัง ประวัติการแพ้ยาไว้ในระบบ สำหรับระบบการให้บริการจะมีการนัดผู้ป่วยมาตรวจตามเวลา  เช่น การตรวจหาค่า CD4 /VL/lipid เวลา 8.30 น. ค่า LAB อื่นๆ เวลา 9.30 น. รับเฉพาะยา เวลา 10.00 น. ตรวจ Pap smear เวลา 13.00 น. นอกจากนี้ทีมงานของคลินิกจะมีการพัฒนาระบบป้องกันความผิดพลาดจากการให้บริการ จะเน้นการติดตามปัญหาของระบบงาน ความไม่ต่อเนื่องของการบริการของผู้ป่วยทั้งโดยภาพรวมและรายบุคคล การประสานผู้ป่วยกรณีต้องมีการติดตามมารับยาหรือปรับยาเป็นการเร่งด่วนจะเน้นการโทรศัพท์ประสานงานระหว่างผู้รับผิดชอบงานกับเครือข่าย รพ.สต.ในพื้นที่ เภสัชกรตรวจสอบซ้ำก่อนจ่ายยา พยาบาลสุ่มตรวจ Post-dispensing error
้ - วิเคราะห์จุดเด่น : - วิเคราะห์จุดด้อย: - แนวทางการพัฒนา:

1.4การบริบาลเภสัชกรรมในคลินิกหอบหืดASTHMA/COPD เน้นการจัดตั้งคลินิกเป็นการเฉพาะมีพยาบาลทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ(Manager) บทบาทเภสัชกรทำหน้าที่ประเมินปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการใช้ยา(DRP) ซึ่งมิใช่แค่ การประเมินเรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้องเท่านั้น การรักษาจะเน้นการรักษาตาม Gold Guildline ยาที่ให้บริการของโรงพยาบาลควนขนุน จะเป็น Long Acting B-2 Antagonist ประเภท MDI เท่านั้น มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นอกคลินิกเพื่อสร้างเสริม Role Model ของผู้ป่วย Asthma และ COPD เช่น ร่วมมือกัยทีมสหวิชาชีพจัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตัว เลิกบุหรี่ การเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยหอบหืด เป็นต้น

 • วิเคราะห์จุดเด่น :
 • วิเคราะห์จุดด้อย:
 • แนวทางการพัฒนา:

1.5งานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรั้ง (C้hronic Kindy Disease:CKD) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือน กันยายน 2556 ทีผ่านมา เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Service Plan คือการกระจาย/ขยายศักยภาพให้โรงพยาบาลระดับชุมชนสามารถดำเนินงานในหลายโรคสำคัญส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลพัทลุง ที่โรงพยาบาลควนขนุนจะมีบริการฟอกไตด้วยบริษัทเอกชนที่มาตั้งหน่วยให้บริการ สำหรับคลินิก CKD บทบาทเภสัชกรต่อคลินิก CKD มีวัตถุประสงค์1) เพื่อค้นหาและป้องกันปัญหาการใช้ยา 2) ป้องกันผู้ป่วย CKD stage 2,3สู่ CKD stage 4 และ 3) ป้องกันผู้ป่วยในคลินิก CKD สู่ End Stage Renal Disease  กระบวนการในงาน CKD ประกอบด้วย

 • กิจกรรมกลุ่มผู้ป่วย CKD(8.30-09.00 น.) แนะนำคลินิก แนะนำเรื่องไต และการรักษา
 • ประเมินปัญหาการใช้ยาเฉพาะราย(09.00-11.00 น.) ลงข้อมูลในระบบโปรแกรม Mid - net และแบบฟอร์มการส่งต่อแพทย์
 • ส่งต่อโภชนากร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
 • ส่งต่อพบพยาบาล NCD
 • พบแพทย์
 • พบพยาบาลเพื่อรับใบนัด
 • รับยา
 • รวบรวมข้อมูลให้ Case Manager

ผลงานสำคัญ พบว่า มีการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวน 75 ครั้ง ค้นพบปัญหาจาการใช้ยาและส่งต่อปัญหาการใช้ยา จำนวน 21 ครั้ง (ร้อยละ 28) ปัญหาการใช้อาหารและปัญหาทั่วไป เช่น การกินกาแฟแบบผสม(3 in 1) ชาเย็น ผลไม้ที่มีโปรแตสเซี่ยมสูง ยาสมุนไพรต้มใส่น้ำตาล 15 ครั้ง (ร้อยละ 20 ) แนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผลสัมฤทธิ์  พบว่า สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการใช้ยาได้ ร้อยละ 90.48 ของปัญหาทั้งหมดที่ถูกส่งต่อ

ผลงานด้าน DRP ที่ผ่านมา ประกอบด้วย

 • ผู้ป่วย CKD ที่มี Hemodynamic stable ไม่ได้รับยาในกลุ่ม ACEI/ARB ร้อยละ 33.33
 • ผู้ป่วยระดับ K สูงต่อเนื่อง ได้รับยาที่มีผลต่อ K-sparing ร้อยละ 23.81
 • ผู้ป่วย Scr เกิน 2 เดือนต่อเนื่องกัน  ได้รับยา Metformin ร้อยละ 19.05
 • ไม่ได้รับการติดตามประเมินค่าการทำงานของไต ร้อยละ 9.52
 • Non adherance เนื่องจาก S/E ร้อยละ 9.52
 • ไม่ได้ปรัขนาดยาตามผลของ eGFR ร้อยละ 4.76

2.Acute Care มีอัตราเภสัชกร จำนวน 3 คน รับหน้าที่ด้านนี้ แยกเป็น 1) งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 1 คน 2) งานบริบาลผู้ป้วยใน 2 คน โดยในช่วงเร่งด่วน เวลา 11.00-12.00 น. เภสัชกรจากหอผู้ป่วยจะมาช่วยงานบริการ และช่วยตรวจสอบยาประจำหอผู้ป่วย +รับให้คำปรึกษา ADR จากห้องฉุกเฉิน ประกอบด้วยงาน

 • Prescribing Analysis:
 • Medication Reconciliation:
 • Drug related Problems:
 • Drug used Evaluation:
 • Adverse Drug Reaction:
 • Discharge Counseling:
 • Home Health Care:

3.งานเภสัชกรปฐมภูมิ ดำเนินงานในลักษณะเครือข่ายคู่สัญญาปฐมภูมิ(CUP:Contracting Unit of Primary Care) ประกอบด้วย รพ.สต. จำนวน 16 แห่ง และการจัดตั้งศูนย์แพทย์ชุมชน จำนวน 1 แห่ง  โดยมีแพทย์ซึ่งเกษียณแล้ว จำนวน 1 ท่านมาตรวจรักษาผู้ป่วย ตลอดจนการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ในเครือข่าย ดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย การนิเทศติดตาม การให้คำปรึกษา ทำงานประสานงานร่วมกันระหว่างงานคลังเวชภัณฑ์ งานเภสัชปฐมภูมิ และผู้รับผิดชอบงานเวชภัณฑ์ของ สสอ.

การส่งมามอบและให้คำแนะนำยาแก่ผู้ป่วย การให้คำปรึกษาด้านยา กับ รพ.สต.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (เครือข่ายประสานงานด้านสาธารณสุขอำเภอระโนด ดำเนินการรักษาผู้ป้วยครบทุก รพ.สต.)

การดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับ รพ.สต. ประกอบด้วย การเป็นวิทยากร การเลือกซื้ออาหาร ร่วมออกตรวจร้านชำกับ รพ.สต.

4.ระบบบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลควนขนุนที่น่าสนใจ เริ่มจากด้านนอกบริเวณจุดส่งต่อผู้ป่วยจะมีจุดประสานงานการส่งต่อ(Refer Co-ordinating Center) มีจุดชัดเจนและมีคนที่ทำหน้าที่บริหารจัดการจำนวน 2 คน ให้ความรู้สึกสบายในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทำงาน  ทางเภสัชกรทันใจ สุริยะโวหาร มีโอกาสลองสมมุติตนเองไปเป็นผู้ป่วยที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลควนขนุน พบว่า ที่โรงพยาบาลควนขนุนพัฒนาระบบบริการโดยเน้นไม่ใช้กระดาษ และจุดให้บริการแบบคลินิก ผู้ป่วยนำแค่บัตรประชาชนมาแสดงตนที่ห้องบัตร ซึ่งไม่ใช้เวชระเบียนในการให้บริการ(ห้องบัตรและงานเวชระเบียนจึงเล็กมาก ไม่มีการเก็บเวชระเบียน ยกเว้นผู้ป่วยที่เป็นคดีเท่านั้น)

 • กรณีผู้ป่วยนอกมาตรวจรักษาทั่วไป จะได้รับการคัดกรองจากพยาบาลตรวจุดคัดกรอง และจะถูกส่งเข้ารับบริการบริเวณ Nurse station ซึ่งเป็นจุดรวมให้บริการโดยพยาบาล ประกอบด้วย ส่วนของโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบหลอดเลือด โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง โรคทั่วไป
 • กรณีผู้ป่วยส่งตัวมารับการรักษาต่อเนื่องจาก รพ.สต. จะได้รับบริการแบบเร่งด่วนโดยมีช่องทางให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่ส่งต่อรักษาจาก รพ.สต. บริเวณ Nurse station

เมื่อผ่าน Nurse station มาแล้วจะเข้าตรวจรักษาที่ห้องตรวจแพทย์ ซึ่งแต่ละห้องจะมีผู้ช่วยแพทย์คอยช่วยเหลืออยู่ในห้องรับผิดชอบ 2-3 ห้อง ต่อผู้ช่วย 1 คน ซึ่งสามารถเดินผ่านทะลุไปมาระหว่างห้องตรวจได้

-กรณีผู้ป่วยนัดตามคลินิกต่างๆ สามารถไปที่ขุดให้บริการได้เลย เช่น กรณีของคลินิกเฉพาะก็สามารถไปที่จุดบริการได้เลย  เช่น กรณีต้องตรวจเลือดก็จะถูกสั่ง LAB ล่วงหน้าจากแพทย์ ผู้ป่วยสามารถไปที่ห้องตรวจได้เลย ไม่ต้องมาเริ่มต้นการให้บริการที่ห้องเวชระเบียน คล้ายกับเจอคอขวด ซึ่งห้องบัตรจะทำหน้าที่ดึงข้อมูลผู้ป่วยนัดส่งไปที่จุดให้บริการต่างๆ เช่น กายภาพ แพทย์แผนไทย คลินิกทั่วไป

แสดงความคิดเห็น

« 0409
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง