โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ความรู้

การใช้ปฏิชีวนะไตรมาสแรก 57 พุ่งสูงขึ้นน่ากังวล

photo  , 275x183 pixel , 14,650 bytes.

จากการประมวลข้อมูลสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะหรือ ยาฆ่าเชื้อใน 2 โรคสำคัญ  คือ กลุ่มโรคทางเดินหายใจ (Upper Respiratory Infection:URI) และกลุ่มโรคท้องร่วงเฉียบพลัน(Acute Diarrhea) โดยใช้โปรแกรม E-Tool version 1.2 โดยการนำเข้าข้อมูลของ Person, Drug,Diagnosis,Service ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างเหมาะสมของประเทศ พร้อมมีการผลักดันให้ประเด็นการใช้ยาอยู่ตัวชี้วัด P4P (Pay for Performance) ผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินแก่หน่วยบริการ(Provider)

เกณฑ์การให้คะแนนกลุ่มโรค URI & Acute Diarrhea  จะมีการประมวลผลร้อยละของใบสั่งยาที่ได้รับยาปฏิชีวนะในแต่ละกลุ่มโรค จออกผลลัพธ์ออกมาเป็นระดับร้อยละ ซึ่งจะมีการให้คะแนนตามระดับของร้อยละ ดังนี้

  • น้อกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 = 5 คะแนน
  • ร้อยละ 21-30                    = 3 คะแนน
  • ร้อยละ 31-40                    = 1 คะแนน
  • มากกว่าร้อยละ 40              =  0 คะแนน

ผลการประมวลผลสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในปี 2557 ช่วงไตรมาสแรกของปี(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 56) พบว่า**มีจำนวนใบสั่งยา 32,585 ใบมีจำนวนใบสั่งยาที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นกลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน( URI) เช่น การเจ็บคอ เป็นหวัดน้ำมูกไหล  จำนวน 1,581 ใบ คิดเป็นสัดส่วนของใบสั่งยาที่ถูกวินิจฉัยในกลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน ต่อใบสั่งยาทั้งหมด เท่ากับ 4.85 % จำนวนใบสั่งยาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน และได้รับยาปฏิชีวนะ เท่ากับ 436 ใบ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.58 (ได้ 3 คะแนน) ของการสั่งใช้ยาปฏิชีวะเกินความจำเป็น และหากคิดเป็นมูลค่ายาปฏิชีวนะจะเท่ากับ 22,360 บาท(หากยังใช้ด้วยอัตราเท่ากับไตรมาสแรก สิ้นปีคาดคะเนว่าจะมีมูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความเป็นที่ 89,440 บาท) **

หากวิเคราะห์ถึงอันดับโรคที่มีการวินิจฉัยและใช้ยาปฏิชีวนะ หรือยาฆ่าเชื้อร่วมด้วย แล้ว **พบว่า อันดับ 1 คือ การเป็นโรค Acute pharygitis  อันดับสอง คือ  Acute tonsillitis unspecificed  อันดับสาม คือ Acute nasopharyngitiis หรือ Common cold  อันดับสี่ คือ Acute upper respiratory infection unspecificed  อันดับ 5 คือ Acute bronchitis ,unspecificed **
ส่วนมูลค่าของยาปฏิชีวนะที่ถูกใช้เกินความจำเป็น **อันดับ 1 คือ Amoxycillin 500 mg  มูลค่า 10,688 บาท อันดับสอง Amoxicillin +Clavulanic  375 mg มูลค่า 6,058 บาท อันดับสาม คือ Amoxicillin 250 mg มูลค่า 2,774 บาท และอันดับ 4 คือ Amoxicillin syrup 125 mg/5 ml. มูลค่า 837 บาท **

ส่วนกลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน( Acute Gastro Entritis) นั้นพบว่ามีจำนวนใบสั่งยาที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นกลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เท่ากับ 101 ใบ คิดเป็นสัดส่วนใบสั่งยาที่ถูกวินิจฉัยเป็นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เท่ากับ 0.31 ต่อใบสั่งยาทั้งหมด มีจำนวนใบสั่งยาในกลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ที่สั่งใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็น เท่ากับ 34 ใบ หรือคิดเป็นสัดส่วนใบสั่งยาที่สั่งใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็น ร้อยละ 33.66 และมีมูลค่ายาปฏิชีวนะที่ถูกใช้ในอุจจาระร่วงเฉียบพลันเท่ากับ 559 บาท แต่เมื่อรวมสัดส่วนของใบสั่งยาทั้งสองกลุ่มโรคที่มีการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็น เท่ากับ 27.94 % หรือ คิดเป็นมูลค่า 22,919 บาท

แสดงความคิดเห็น

« 7954
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง