โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพโรงพยาบาลระโนด

by fab @November,04 2011 11.27 ( IP : 122...5 )

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ  ( ห้องหมายเลข 9)

" บริการทุกสิทธิ์ ดุจญาติมิตรอย่างเท่าเทียม"

 คำอธิบายภาพ : pic4fd4a15a4d258
จากการดำเนินงานที่ผ่านมา โรงพยาบาลระโนดมีการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน และได้ให้มีผู้รับผิดชอบงานรับเรื่องร้องเรียน  โดยให้รวมอยู่ใน งานสวัสดิการสังคม  และในปี 2554 นี้ ทาง สปสช. ได้ให้ โรงพยาบาลทุกแห่งจัดตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ จึงได้เปลี่ยนชื่อ จากงานสวัสดิการสังคม เป็น ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ

ที่ตั้ง งานสวัสดิการสังคมเดิม ตรงข้ามห้องยา

ผู้รับผิดชอบ    นางจรวยรัตน์  คงบัว ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญ

วัตถุประสงค์


เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ที่ถูกละเมิดสิทธิ์จากการรับบริการ

เจตนารมณ์

 • เป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชน
 • เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีขึ้น
 • เพื่อให้หน่วยงานปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นเกิดการพัฒนาระบบบริการให้บริการ
 • ตรวจสอบสิทธิ์บัตรทอง    สิทธิ์ประกันสังคมและอื่นๆ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ
 • ให้การช่วยเหลือ /แก้ไขปัญหา
 • รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
 • บริการสังคมสงเคราะห์
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ค่าอาหารและค่าพาหนะแก่ผู้ยากไร้
  • ติดต่อสถานสังคมสงเคราะห์

กลวิธีในการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน

 1. จัดตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ(งานสวัสดิการสังคมเดิม)ผู้รับผิดชอบ นางจรวยรัตน์  คงบัว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญ ให้บริการในเวลาราชการ  8.00 – 16.00 น.

  การดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน

  • รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
  • ตอบคำถามบัตรทองทั่วไป
  • ประชาสัมพันธ์เรื่องบัตรทอง
  • ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อมีปัญหา
  • ให้คำปรึกษา/ช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา
  • เจรจาไกล่เกลี่ย /ตอบกลับผู้ร้องเรียน
  • รับคำร้องตามมาตรา  41 มาตรา 18 (4) และติดต่อประสาน  สสจ.  สงขลา
  • รวบรวมรายงานส่ง  สสจ. สงขลากรณีเกี่ยวกับโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 2. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ได้แก่

  • มีตู้รับเรื่องร้องเรียน ทีแผนกต่างๆ ได้แก่ แผนกผู้ป่วยนอก  ห้องคลอดห้องผ่าตัด  ตึกผู้ป่วยใน    หน้าฝ่ายทันตกรรม
  • ทางโทรศัพท์
  • ทางจดหมาย
  • ด้วยตนเอง
  • Email (fab_11392@hotmail.com)
 3. แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน โดยให้หัวหน้าฝ่าย /หัวหน้าหน่วยงาน เป็นคณะกรรมการ

 4. การจัดการเรื่องร้องเรียน

  เมื่อมีเรื่องร้องเรียน หรือ มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ณ หน่วยงานใด ถ้าสามารถดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย แก้ปัญหาให้เรื่องยุติได้  ให้ดำเนินการไปได้เลย

  กรณีไม่สามารถยุติ/แก้ปัญหาได้  ให้แจ้งมายังศูนย์ฯ  เพื่อจะได้ดำเนินการตามระบบ  ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วน จะได้แจ้งผู้อำนวยการทราบและพิจารณา ดำเนินการ เข้าที่ประชุมคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน  เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา/ยุติเรื่อง  กรณีเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยุติได้  พิจารณาส่ง เรื่องให้ สปสช ต่อไป

ถ้าเป็นเรื่องไม่เร่งด่วน นำเข้าที่ประชุม ทีม RM  ทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน เพื่อหาแนวทางแก้ไข/ป้องกัน  กรณีเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้  แจ้งผู้อำนวยการทราบและพิจารณา ดำเนินการ เข้าที่ประชุมคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน  เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา สำหรับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ฯ  และจากตู้ฯ ซึ่ง จะเก็บทุกวันพุธ โดย พยาบาลประจำศูนย์ และเลขาทีมนำ  กรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการและการให้บริการ จะแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการเลย  และนำเสนอผู้อำนวยการ ทุกวันศุกร์ กรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบบริการ  และแจ้งทีม RM ดำเนินการ

 1. เข้าร่วมประชุมกัมทีม RM  ทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน รับเรื่องร้องเรียนของแผนกต่าง ๆ รวบรวมข้อมูล  และกรณีเกี่ยวกับโครงการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต้องรายงานส่ง สสจ.  ทุกเดือน

 2. มีบอร์ดประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การใช้สิทธิ์ต่างๆ  และมีการตอบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับเรื่องการให้บริการของ รพ. ให้ผู้รับบริการทราบ โดย สามารถ อ่านได้ที่บอร์ด และชี้แจงเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบกรณีให้ที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์

สาระดีเกี่ยวกับหลักประกัน