โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ผลงานด้านการเงินเชิงเปรียบเทียบ ปี 2556(LeTCI)

ตัวชี้วัด:สภาพคล่องทางการเงิน

photo , 960x720 pixel , 48,725 bytes.

คำอธิบาย

จากกราฟสภาพคล่องทางการเงิน พบว่า ปี 2553 อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio)และสัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย (I/E Ratio) ต่ำกว่าเป้าหมายคือ  0.82, 0.83 ตามลำดับ เนื่องจาก

ปี 2553 รายรับค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้ลดลงจากปีก่อน  เพราะว่ามีการจัดระบบค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงลงสู่รพ.สต. ทำให้เกิดการจูงใจแก่ผู้ป่วยที่เบิกได้ไปรับการรักษาที่รพ.สต.มากขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 600 คนทำให้รายรับค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงของโรงพยาบาลลดลง ประกอบกับต้องพัฒนาด้านโครงสร้างและด้านอื่นๆเพื่อรับรองการประเมิน HA ทำให้ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเพิ่มมากขึ้น

ได้วิเคราะห์พบว่าสถานการณ์การเงินของโรงพยาบาลเริ่มมีปัญหา  โรงพยาบาลได้วางมาตรการเพื่อเพิ่มรายรับ –ลดรายจ่าย ทั้งหมด11 มาตรการเป็นแนวทางในการพัฒนาปี 2554 ดังนี้

การเพิ่มรายรับ 1. จัดตั้ง e-claim center เพื่อพัฒนาการคีย์ข้อมูลและการเรียกเก็บ 2. ออกmobile ตรวจสุขภาพผู้มีสิทธ์เบิกได้ 3. ขยายขอบเขตการบริการ เช่นแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด

การลดรายจ่าย

 1. ลดการใช้ยา เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาที่ไม่จำเป็น
 2. โครงการAntibiotic Smart Use
 3. ลดการใช้วัสดุวิทยาศาสตร์
 4. ลดการใช้วัสดุทั่วไป เช่นวัสดุสำนักงาน วัสดุงานครัว โดยนำซากมาเบิกคืน
 5. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น กำหนดการปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศ ใช้กระติกน้ำร้อนที่ศูนย์รวม ห้ามใช้แยกหน่วยงาน
 6. ใช้โทรศัพท์แบบเหมาจ่าย(CDMA)
 7. ห้ามซื้อครุภัณฑ์เกิน 5,000 บาท ด้วยเงินบำรุง
 8. พัฒนาระบบส่ง-ต่อผู้ป่วย เพื่อลดการตามจ่าย
  ปี 2554 สถานการณ์การเงินฯดีขึ้น ผลลัพธ์เกินเป้าหมายอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio) เป็น2.01 อัตราเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เป็น 2.86และสัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย (I/E Ratio)เป็น1.07 มาตรการเพิ่มรายรับ-ลดรายจ่ายทั้ง11มาตรการยังคงใช้ต่อไปและเพิ่มมาตรการ  การจัดการเวชระเบียนผู้ป่วยใน เพื่อความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา

ปี2555 สถานการณ์เริ่มมีปัญหา อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio)และสัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย (I/E Ratio) ต่ำกว่าเป้าหมายคือ 0.92, 0.96 สาเหตุ ได้รับจัดสรรเงินuc น้อยลงจากปี 2554  12.80% เนื่องจากการพัฒนาระบบส่ง -ต่อไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเเกิดความเสี่ยงต่อการไม่ส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า  จึงมีการส่ง-ต่อผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น  ทำให้การกันเงินไว้ตามจ่ายในระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น ประกอบกับรายจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากปี 2554  4,950,713.40 บาท คิดเป็น 43.27% เนื่องจากมีการปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนและจ่ายค่าตอบแทนจูงใจ (ฉบับ4) เป็นเงิน 3,708,877.00 บาท จึงทำให้ทุนสำรองสุทธิลดลง ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 สถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาลระโนดก็ยังมีปัญหา

แนวทางพัฒนาปี 2556 1. พัฒนาระบบ claim center ประกอบด้วยรายได้ทุกสิทธิ์ที่เรียกเก็บและกำหนดเป็นตัวชี้วัดของผู้รับผิดชอบ 2. พัฒนาการลงบันทึก การวินิจฉัยโรค ผู้ป่วยใน 3. ลดการใช้ยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา.ในผู้ป่วยเรื้อรัง 10% 4. ลดการวัสดุวิทยาศาสตร์ 10% 5. ลดการใช้วัสดุทันตกรรม10% 6. จัดระบบควบคุมภายใน ในการจัดทำแผน 3 แผน คือแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง,แผนการใช้ยาและเวชภัณฑ์และแผนงบลงทุน 7. การจัดทำแผนบูรณาการเพื่อประหยัดงบประมาณและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 8. ควบคุม การประหยัดพลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์

ปี 2556 สถานการณ์ไม่ดีขึ้น อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio)และสัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย (I/E Ratio) ยังต่ำกว่าเป้าหมาย0.3,0.95 ตามลำดับ เนื่องจากรายรับเพิ่มขึ้นจากปี55 5.31%แต่รายจ่ายเพิ่มขึ้น 6.2% รายรับที่ลดลงคือรายรับค่ารักษาข้าราชการ วิสาหกิจ  จ่ายเงินเองและผู้ป่วยต่างด้าวลดลงเนื่องจากผู้ป่วยในสิทธิเบิกได้ลดลงจากปี 55
รายจ่ายปี 56 เพิ่มขึ้นจากปี 55  6.20 %  รายจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 13.29% รายจ่ายค่ายาเพิ่มขึ้น 9.75 % ผู้ป่วยจิตเวชมีการส่งต่อกลับมารักษาต่อที่รพ.  ยาสุนัขบ้ากัดแพงขึ้นเพราะว่าของเก่าขาดตลาด นโยบายตามมาตรฐานสปสช.การใช้ยาโรค COPD  การใช้วัคซีนโรคคอตีบตามนโยบายกระทรวงและมีการซื้อยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น วัสดุวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 32.99 % เนื่องจากรพ.สต.ส่งLAB มาตรวจที่รพ.เพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้มาตรฐานรพ.สต.และรพ.มีการสั่งLAB เพิ่มขึ้น ทำให้การใช้วัสดุวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นมาก  ค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 10.39%

มาตการปี 57

1. ทบทวนค่าตอบแทน 2. ทบทวนการสั่งLABและการเรียกเก็บจากรพ.สต. 3. การประหยัดการใช้พลังงาน 4. การบูรณาการโครงการต่างๆเพื่อลดค่าใช้จ่าย 5. ลดการใช้ยา เวชภัณฑ์.

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1339
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง