โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ผลงานด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงาน เชิงเปรียบเทียบปี 2556(LeTCI)

ตัวชี้วัด:ระดับความพึงพอใจของผู้รับผลงาน

photo  , 960x720 pixel , 45,959 bytes.

คำอธิบาย

จากกราฟ ระดับความพึงพอใจของผู้รับผลงาน  มีแนวโน้มลดลง ในปี 2554-2556  คิดเป็นร้อยละ 89.47 , 84.71  และ 78.08  ตามลำดับ    ซึ่งจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับผลงานในปี 2556 จำนวน 5 แผนก พบว่า

ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับสูง ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับปานกลาง  พบว่าปัจจัยทีมีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้รับผลงาน เกิดจากภาระงานที่มากขึ้นทำให้เกิดปัญหาการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งมีจำนวนของบุคลากรมากขึ้น ความสัมพันธ์ของบุคลากรระหว่างหน่วยงานเกิดปัญหา ทีมลูกค้าสัมพันธ์  มีแผนดำเนินการดังนี้

  1. อบรมพฤติกรรมบริการให้กับบุคลากรทั้งองค์กร
  2. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับผลงานทุก 6 เดือน โดยให้หน่วยงานประเมินไขว้กัน
  3. สะท้อนข้อมูลไปยังหน่วยงานที่มีข้อเสนอแนะ

แสดงความคิดเห็น

« 1217
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง