โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ผลงานด้านการดูแลผู้ป่วยเชิงเปรียบเทียบ ปี 2556(LeTCI)

ตัวชี้วัด:อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรม

photo  , 960x720 pixel , 55,808 bytes.

คำอธิบาย

จากกราฟ พบว่า อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรมจากปี  2553-2555  ค่อนข้างคงที่ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สำหรับปี 2556 จากเดือน ตค.55-กค.56 ยังพบอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรมเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ผลลัพธ์ ภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรม ประกอบด้วย กระดูกเบ้าฟันอักเสบ การติดเชื้อหลังการถอนฟันและผ่าฟันคุด การเกิดรูทะลุระหว่างรากฟันกับโพรงอากาศข้างจมูก การเกิดภาวะเลือดออกหลังการถอนฟันและผ่าฟันคุด การเกิดวัสดุอุดหลุดภายใน 3 เดือน การเกิดภาวะฉุกเฉินขณะให้บริการทางทันตกรรม การเกิดการชาหลังการถอนฟันหรือผ่าฟันคุด

จากผลการดำเนินงาน  3 ปี ที่ผ่านมา พบว่าภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดคือวัสดุอุดฟันหลุดภายใน 3 เดือน เนื่องจาก โรงพยาบาลระโนดมีการโยกย้าย และรับ ทันตบุคลากรใหม่เป็นประจำทุกปี บุคลากรที่เพิ่งทำงานใหม่ยังขาดทักษะในการอุดฟัน ประกอบกับการเลือกชนิดของวัสดุอุดที่ไม่เหมาะสมจึงทำให้เกิดวัสดุอุดฟันหลุดบ่อยที่สุด รองลงมาคือการเกิดรูทะลุระหว่างรากฟันกับโพรงอากาศข้างจมูก จากการตรวจทางภาพรังสีพบว่าในรายที่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดจาก ลักษณะทางกายวิภาคของฟันที่มีรากฟันค่อนข้างยาวอยู่ชิดหรือเชื่อมเข้าไปในโพรงอาการข้างจมูก และผู้ให้บริการยังขาดความชำนาญ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจะส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลหาดใหญ่  อันดับ 3 คือ กระดูกเบ้าฟันอักเสบและการติดเชื้อหลังการถอนฟันและผ่าฟันคุด ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากหัตการยากใช้เวลาในการทำนาน คนไข้มักบ้วนน้ำลายหลังถอนฟันทั้ง ๆ ที่ได้แนะนำวิธีปฏิบัติตัวหลังถอนฟันแล้วแต่จากความรู้สึกไม่สบายในช่องปากเพราะยาชาทำให้คนไข้หลายคนอดไม่ได้ที่จะบ้วนปาก สำหรับการเกิดภาวะฉุกเฉินขณะให้บริการทางทันตกรรม ใน 3 ปีมี 1 ราย คนไข้รู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก เนื่องจากกลัวการถอนฟันได้ส่งคนไข้ไปรอดูอาการที่ห้องฉุกเฉินหลังจากที่วัดความดันขณะที่เกิดอาการแล้วพบว่าความดันสูง 165/89 ชีพจร 60 ครั้งต่อนาที นอนพัก 50 นาที จากนั้นก็กลับมาถอนฟันได้ตามปกติ แม้ว่าอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรมที่เกิดขึ้นจะต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้แต่ทางฝ่ายได้ดำเนินการแก้ไขโดยมีการนำผลการของการเกิดอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรมมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและหาวิธีการป้องกันร่วมกัน เน้นย้ำวิธีปฏิบัติตนของคนไข้ ตรวจสอบความสะอาดของเครื่องมือก่อนให้บริการทุกครั้ง อบรมความรู้วิชาการภายในฝ่าย และดูแลการให้บริการของทันตบุคลากรที่จบใหม่อย่างใกล้ชิด

แสดงความคิดเห็น

« 2791
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง