โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ผลงานด้านการดูแลผู้ป่วยเชิงเปรียบเทียบ ปี 2556(LeTCI)

ตัวชี้วัด:อัตราการเกิด profound shock ในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

photo  , 960x720 pixel , 53,417 bytes.

คำอธิบาย

จากกราฟข้อมูลผู้ป่วย ปี 2553-2555 (เป้าหมาย < ร้อยละ 1) พบผู้ป่วยเกิด profound shock ร้อยละ 0.59, 0 และ 0.63 ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ปัญหาพบว่าตามแนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออกที่มีเพิ่มมากขึ้นในอำเภอ  และมีรูปแบบอาการและระยะของโรคไม่แน่นอน  ประกอบเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ประสบการณ์ที่พียงพอในการดูแลผู้ป่วย ขาดความชำนาญในการวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 2555 มีการปรับปรุงแก้ไขโดย
1. ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยไข้เลือดออกที่เข้ารับการรักษาและส่งต่อ 2. ประชุมชี้แจงถึงปัญหาการดูแลผู้ป่วย แก่ผู้เกี่ยวข้องพร้อมมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกแต่ละหน่วยงาน 3. เข้ารับการอบรมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ นำมาสู่การจัดอบรมความรู้ในการดูแลผู้ป่วย พร้อมทำแผนในการดูแลรักษาโรค แผนการดูแลตามระยะของโรค 4. จัดหาตำราคู่มือการดูแลผู้ป่วยข้าเลือดออกไว้ประจำหน่วยบริการผู้ป่วย 5. ประสานงานวิชาชีพต่างๆในการดูแลผู้ป่วยและการสอบสวนโรค 6. จัดหาอุปกรณ์ต่างๆเช่น เสาน้ำเกลือ อุปกรณ์การบันทึก I/O

ปี 2556 ยังไม่พบรายงานผู้ป่วยเกิด Profound Shock

แสดงความคิดเห็น

« 7954
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง