โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ศูนย์ระบบคุณภาพ

by Little Bear @September,25 2013 20.02 ( IP : 49...164 )

โครงสร้าง

 คำอธิบายภาพ : pic5243fb8ef4136

ผลงานด้านการดูแลผู้ป่วยเชิงเปรียบเทียบ ปี 2556(LeTCI)

ตัวชี้วัด:อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรม

@September,25 2013 20.31

คำอธิบายจากกราฟ พบว่า อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรมจากปี 2553-2555 ค่อนข้างคงที่ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สำหรับปี 2556 จากเดือน ตค.55-กค.56 ยังพบอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรมเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดผลลัพธ์ ภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรม ประกอบด้วย กระดูกเบ้าฟันอัก

ตัวชี้วัด:อัตราการเกิด profound shock ในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

@September,25 2013 20.22

คำอธิบายจากกราฟข้อมูลผู้ป่วย ปี 2553-2555 (เป้าหมาย < ร้อยละ 1) พบผู้ป่วยเกิด profound shock ร้อยละ 0.59, 0 และ 0.63 ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ปัญหาพบว่าตามแนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออกที่มีเพิ่มมากขึ้นในอำเภอ และมีรูปแบบอาการและระยะของโรคไม่แน่นอน ประกอบเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ประสบก

อ่านต่อ


ผลงานด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงาน เชิงเปรียบเทียบปี 2556(LeTCI)

ตัวชี้วัด:ระดับความพึงพอใจของผู้รับผลงาน

@September,25 2013 20.57

คำอธิบายจากกราฟ ระดับความพึงพอใจของผู้รับผลงาน มีแนวโน้มลดลง ในปี 2554-2556 คิดเป็นร้อยละ 89.47 , 84.71 และ 78.08 ตามลำดับซึ่งจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับผลงานในปี 2556 จำนวน 5 แผนก พบว่าความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับสูง ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให

ตัวชี้วัด: ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (กลุ่มบริการทางคลินิก)

@September,25 2013 20.38

คำอธิบายจากกราฟและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2553-2556 คิดเป็นร้อยละ 83.09 , 83.58, 83.89 และ 85.06 ตามลำดับซึ่งได้มีการดำเนินการดังนี้จัดให้บริการคลินิกรุ่งอรุณในแผนกผู้ป่วยนอก เปิดบริการเวลา 07.30-8.30 น เพื่อลดร

อ่านต่อ


ผลงานด้านการเงินเชิงเปรียบเทียบ ปี 2556(LeTCI)

ตัวชี้วัด: ค่าCMI

@September,25 2013 22.27

คำอธิบายจากกราฟการเปรียบเทียบค่า CMI ปี 2552-2554 เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากมีการจัดอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่แพทย์ ในการบันทึกการวินิจฉัยโรค มีการทบทวน เวชระเบียน โดยคณะกรรมการทบทวน ทุก 4 เดือน แต่ผลลัพธ์ปี2555 ค่าCMI ลดลงจากปี2554 เท่ากับ 0.0263 คิดเป็น 4.9% เนื่องจากกลางปี 2555 มีการปรับ

ตัวชี้วัด:สภาพคล่องทางการเงิน

@September,25 2013 22.21

คำอธิบายจากกราฟสภาพคล่องทางการเงิน พบว่า ปี 2553 อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick Ratio)และสัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย (I/E Ratio) ต่ำกว่าเป้าหมายคือ 0.82, 0.83 ตามลำดับ เนื่องจากปี 2553 รายรับค่ารักษาพยาบาลที่เบิกได้ลดลงจากปีก่อน เพราะว่ามีการจัดระบบค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงลงสู่รพ.สต. ทำใ

อ่านต่อ


ผลงานด้านทรัพยากรบุคคล เชิงเปรียบเทียบ ปี 2556(LeTCI)

ตัวชี้วัด:อัตรากำลังบุคลากรของสหสาขาวิชาชีพเพียงพอและเหมาะสมในการดูแลผู้ป่วย ใน 5 กลุ่มโรคสำคัญ

@September,25 2013 23.31

จากกราฟ อัตรากำลังบุคลากรของสหสาขาวิชาชีพเพียงพอและเหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยใน 5 กลุ่มโรคที่สำคัญ ในปี พ.ศ. 2552 -2556 คิดเป็นร้อยละ 83.39, 85.42, 98.04 ,100.53 และร้อยละ104.51 ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80 แต่เมื่อแยกเป็นรายวิชาชีพพบว่าในปี 2552-2553 พบว่าอัตรากำลังที่ขาดแคลนม

ตัวชี้วัด:ระดับความสุขบุคลากร (ใช้แบบประเมินจากกรมสุขภาพจิต)

@September,25 2013 23.19

คำอธิบายจากกราฟ ระดับความสุขของบุคลากร(ใช้แบบประเมินจากกรมสุขภาพจิต) ในปี พ.ศ. 2552 -2556 คิดเป็นร้อยละ 66.06, 73, 67.2 , 75.09 และร้อยละ 81.63 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นและเกินเป้าหมายที่วางไว้คือ โฅ75จากผลลัพธ์ ระดับความสุขของบุคลากรมีแนวโน้มสูงเนื่องจากผู้บริหารได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและความต

อ่านต่อ


ผลงานด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ เชิงเปรียบเทียบ ปี 2556 (LeTCI)

ตัวชี้วัด:อัตราผู้ป่วย STEMI ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที หลังการวินิจฉัย

@September,27 2013 09.14

จากกราฟอัตราผู้ป่วย STEMI ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาทีหลังวินิจฉัย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 2552 โ 2555 กำหนดตัวชี้วัดในการส่งต่อที่ 45 นาที พบว่า ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยได้รับการส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลแม่ข่าย ภายใน 45 นาที คิดเป็นร้อยละ 53.21,52,28.19 และ80.3 ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์ โดยปี

อ่านต่อ
กิจกรรมที่ผ่านมา

วิดีโอประมวลผลการซ้อมอัคคีภัยโรงพยาบาลระโนด ปี 56

@August,22 2013 14.04

วิดีโอซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลระโนด ปี 56

ทีมงาน รพ. ระโนด และภาคีเครือข่ายในอำเภอระโนด ซ้อมแผนอัคคีภัยและแผนอุบัติเหตุหมู่

@August,20 2013 16.17

ทีมงาน รพ. ระโนด และภาคีเครือข่ายในอำเภอระโนด ซ้อมแผนอัคคีภัยและแผนอุบัติเหตุหมู่ในวันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2556เวลา 10.00 - 16.00 น. เพื่อซักซ้อมสถานการณ์จริงทุกคนให้ความร่วมมือและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและสถานการณ์ที่อาจจะเกิด

อ่านต่อ