โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

แนะนำหน่วยงาน

ธนาคารขยะรีไซเคิล โรงพยาบาลระโนด(Golden Garbage of Ranod Hospital)

by twoseadj @September,20 2013 10.12 ( IP : 113...69 ) | Tags : แนะนำหน่วยงาน

ความเป็นมา

โรงพยาบาลระโนดนับว่าเป็นองค์กรด้านสุขภาพที่มีขนาดใหญ่และกำลังขยายตัวของบุคลากรที่มีจำนวนมากขึ้น มีบุคลากร จำนวน 250 คน มีประชาชนเข้ามารับบริการด้านสุขภาพทั้งในในรูปผู้ป่วยนอก(OPD)และผู้ป่วยใน(IPD) เฉลี่ย 350 คน/วัน และ 60 คนต่อวัน  ส่วนหนึ่งมีบุคลากรและญาติที่พักอยู่ภายในบ้านพักของโรงพยาบาล ประมาณ 400 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีปัญหาเกิดขึ้นหลายด้าน ปัญหาหนึ่งที่สำคัญคือ การจัดการขยะ

จากข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกำจัดขยะของโรงพยาบาลระโนด ปี พ.ศ.2556 โดยงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  พบว่า ปริมาณขยะทั่วไปที่เกิดขึ้นโดย เฉลี่ย 300 กิโลกรัม/วัน ขยะติดเชื้อ 900 กิโลกรัม/เดือน วิธีการกำจัดขยะทั่วไป ใช้การว่าจ้างให้รถขยะเทศบาล ตำบลปากแตระ มารับไปกำจัด โรงพยาบาลต้องจ่ายเงินค่ากำจัด เดือนละ 4,000 บาท(48,000 บาท/ปี) และ ค่าใช้จ่ายกำจัดขยะติดเชื้อ 15,000 บาท/เดือน(180,000 บาท/ปี) นับเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง ซึ่งองค์กรจะต้องแบกรับภาระ  ซึ่งหากมีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ จะทำให้ลดภาระในการจัดการขยะและเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงพยาบาลระโนดมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาดังกล่าว

ทางกลุ่มข้าราชการใหม่และคณะกรรมการอนามัยและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลระโนด จึงตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ขึ้น เป็นแนวทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดการคัดแยกขยะอย่างเป็น ระบบ โดยการนำขยะที่คัดแยกมาฝากธนาคารลักษณะเดียวกับธนาคารทั่วไป ซึ่งจะมีร้านรับซื้อของเก่ามารับซื้อขยะจากธนาคารอีกทีหนึ่ง รายได้ในการบริหารจัดการจากการกำหนดราคาที่แตกต่างของราคารับซื้อและราคาจำหน่ายให้กับสมาชิก ได้เริ่มโครงการเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

จุดประสงค์

 1. เพื่อจัดระบบการจัดการขยะของโรงพยาบาลระโนดให้มีประสิทธิภาพ
 2. เกิดทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะรีไซเคิลของบุคลากรและผู้รับบริการ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลระโนด
 3. เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้จากขยะรีไซเคิลให้กับบุคลากรและโรงพยาบาลระโนด
 4. ก่อให้เกิดนิสัยการออมขึ้นในกลุ่มบุคลากรและผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

โครงสร้างธนาคารขยะ

 คำอธิบายภาพ : pic52425fbbf2cfe

บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรธนาคารขยะ

 1. ผู้จัดการโครงการ มีหน้าที่ กำกับดูแลงานภายในธนาคารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน มีหน้าที่ให้บริการในด้านการฝาก-ถอนเงินระบบบัญชี และสรุปผลประกอบการของธนาคารประจำวัน,เดือนและไตรมาส
 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการขยะรับซื้อขยะและสมาชิก มีหน้าที่รับสมาชิกใหม่ รับแจ้งการรับซื้อขยะจากหน่วยงาน ประสานงานกับร้านรับซื้อขยะที่ทำสัญญากับโรงพยาบาลระโนด ดูแลเจ้าหน้าที่ขนถ่ายและรับซื้อขยะ
 4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและรับซื้อขยะ มีหน้าที่รับซื้อขยะทุกวันทำการของธนาคาร บันทึกข้อมูลการนำฝากของสมาชิกและเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการฝากขยะของสมาชิก เพื่อสรุปผลประกอบการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 5. เจ้าหน้าที่ขนถ่ายขยะและรับซื้อขยะ มีหน้าที่ขนถ่ายขยะส่วนกลางไปยังโรงพักขยะเพื่อให้บริษัทเอกชนคัดแยกขยะ รับซื้อขยะจากหน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ขายขยะรีไซเคิล พร้อมทั้งตรวจสอบลักษณะขยะที่หน่วยงานนำมาฝากขาย ชั่งและจดน้ำหนักเพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลทำใบนำฝากต่อไป

สถานที่ตั้งธนาคารขยะ

ที่ทำการธนาคารขยะรีไซเคิล ตั้งอยู่บริเวณจุดคัดแยกขยะ ทิศเหนือของสระน้ำ ติดกับห้องจ่ายกลาง

เวลาเปิด-ปิด ธนาคารขยะ

เปิดทำการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกพุธ ระหว่างเวลา 14.00-15.00 น.

เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะรีไซเคิลจะเปิดขายแก่เอกชนที่มารับซื้อขยะ ทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น.

การคัดเลือกร้านรับซื้อและการกำหนดราคา

 1. เจ้าหน่าที่ธนาคารขยะดำเนินการสอบถามและเปรียบเทียบราคากันอย่างน้อย 3 ราย และทำประกันราคาไว้ 3 เดือน เนื่องจากราคาจากร้านรับซื้อของเก่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 2. กำหนดให้มีการประกาศราคาที่หัก 20% ของแต่ละรายการที่ธนาคารขยะ เช่น กระป๋องน้ำอัดลม กิโลกรัมละ 40 บาท เมื่อหัก 20% แล้วต้องรับซื้อจากสมาชิกกิโลกรัมละ 32 บาท เป็นต้น
 3. ติดประกาศราคารับซื้อขยะรีไซเคิลก่อนธนาคารเปิดทำการอย่างน้อย 3 วันก่อนสิ้นเดือน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้รับทราบก่อนนำขยะรีไซเคิลมาฝาก

ระเบียบการฝาก-ถอน ธนาคารขยะ

 1. ธนาคารขยะโรงพยาบาลระโนด มีสถานที่ตั้งบริเวณจุดคัดแยกขยะ ใกล้ริมสระน้ำ
 2. เวลาเปิด-ปิดทำการธนาคาร คือ ทุกวันพุธ เวลา 14.00-15.00 น.
 3. ผู้ที่ฝากขยะกับธนาคารจะต้องยอมรับราคาการรับซื้อที่กำหนด ณ บริเวณสถานที่รับซื้อ
 4. ผู้ที่ฝากขยะจะต้องสมัครสมาชิก และเปิดบัญชีพร้อมกับชำระเงินค่าบัญชี  30 บาท/เล่มแต่สำหรับบัญชีของฝ่าย/หน่วยงาน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร
 5. สมาชิกธนาคารจะต้องนำสมุดมาร่วมกับการฝาก-ถอน ทุกครั้ง
 6. สมุดฝากเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย สูญหายปรับ 20 บาท
 7. การถอนเงินจากบัญชีจะต้องถอนได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง หรือ จะแลกซื้อเป็นสินค้าอุปโภคจากร้านค้า 0 บาท ในราคาทุนก็ได้  มูลค่าการถอนเงินจากบัญชี ต้องไม่เกินร้อยละ 60 ของยอดสะสมเงิน
 8. ธนาคารจะสมทบเงินปันผลร้อยละ 5 ของกำไร แก่สมาชิกธนาคารขยะที่มีการฝากครบ 1 ปี

ราคาซื้อ-ขายขยะ ดังนี้

ชนิดขยะราคา(บาท/กิโลกรัม)
พลาสติกใส 8.00 บาท
พลาสติกขุ่น 5.00 บาท
เศษเหล็ก 6.00 บาท
กระดาษลัง 3.00 บาท
กระดาษขาว-ดำ 3.00 บาท
กระดาษสี 0.50 บาท
สายยาง 3.00 บาท
ขวดแก้ว 0.30 บาท
พลาสติกกาวกรอบ 1.00 บาท
สายไฟ ไม่ปอกเปลือก 5.00 บาท
กระดาษขาว-ดำ 3.00 บาท
หน้าจอคอมพิวเตอร์/ทีวี 60.00 บาท
ขยะแบบไม่แยก 2.00 บาท

หมายเหตุ ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน  2561

กิจกรรมที่ผ่านมาของธนาคารขยะ

แปลงขยะอินทรีย์ เป็นน้ำหมักชีวภาพ

@June,18 2018 16.50

ทีมงานธนาคารขยะทองคำ โรงพยาบาลระโนด ได้ดำเนินการการต่อยอดการเพิ่มมูลค่าของขยะโดยการนำขยะอินทรีย์เช่น เศษผัก ผลไม้จากโรงครัวมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ เพื่อนำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้และนำมาความสะอาดห้องน้ำในโรงพยาบาลระโนด

แปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพ

@June,18 2018 16.42

แปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพทีมงานธนาคารขยะ ศึกษาดูงานการแปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพ ในชุมชน

ธนาคารขยะทองคำ ยินดีให้บริการ

@June,18 2018 10.18

ธนาคารขยะทองคำ ยินดีให้บริการ

 • ธนาคารขยะทองคำรพ.ระโนด​ จ.สงขลา
  • เปิดให้บริการทุกวันพุธ​ เวลา​ 14.00-15.00 น.

นวัตกรรมถุงขยะขยะรีไซเคิล แทน ถุงดำ

@June,17 2018 14.30

นวัตกรรมถุงขยะขยะรีไซเคิล แทน ถุงดำ ธนาคารขยะได้นำรายได้ส่วนหนึ่ง นำไปซื้อถุงขยะขยะรีไซเคิล แทน ถุงดำ เพื่อประหยัด และลดความสิ้นเปลืองในการใช้ถุงดำ

อ่านต่อ


Comment #1ขอสอบถามข้อมูลทำ โปรเจค ได้ไหม คะ
อรนุช
Posted @September,04 2016 19.01 ip : 223...109

คือต้องการจะสอบถามข้อมูลทำโปรเจค ไม่ทราบว่าจะติดต่อทางไหนได้บ้างคะ จะทำโปรเจค ระบบธนาคารขยะ คะ

แสดงความคิดเห็น

« 7717
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง