โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

โครงการวัยใสรู้ทัน วัยเจริญพันธุ์มีครรภ์ปลอดภัย ใส่ใจลูกรักและพิทักษ์สิทธิตน

ระบบติดตามงานยุทธศาสตร์

by twoseadj @December,11 2012 14.06 ( IP : 113...69 )

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
22 สิงหาคม 2556
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 15 กันยายน 2556 18:25:37
Project trainer
แก้ไขโดย marw เมื่อ 15 กันยายน 2556 18:43:45 น.

ชื่อกิจกรรม : R3 กิจกรรม 5.4 อบรมแกนนำเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อช่วยครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส รุ่นที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้แกนนำนักเรียนไปช่วยครูในโรงเรียนในการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนในโรงเรียน 2 เพื่อให้แกนนำนักเรียนเป็นแกนกลางระหว่างครูกับเพื่อนที่พบปัญหาหลังจากแกนนำให้คำปรึกษาแล้ว 3 เพือลดการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในโรงเรียน 4 เพื่อให้โรงเรียนจัดมุมให้คำปรึกษาในโรงเร

กิจกรรมตามแผน

อบรมแกนนำนักเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

อบรมแกนนำนักเรียนจำนวน 5 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนตะเครียะวิทย ,วัดหัวป่า, วัดทุ่งสงวน,ไทยรัฐวิทยา 37, วัดเจดีย์งาม นักเรียนเข้ารับการอบรมทั้งหมดจำนวน 58 คน

ผลตามแผน

มีแกนนำนักเรียน จำนวน 58 คน ในจำนวน 5 โรงเรียนในการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนในโรงเรียนและสามารถช่วยเหลือครูได้ในการเชื่อมต่อระหว่าครุกับนักเรียนในโรงเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1 มีแกนนำนักเรียนในการช่วยเหลือเพื่อนในโรงเรียน จำนวน 58 คน 2 มีโรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียนมีแกนนำเพื่อช่วยเหลือครูในการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนในโรงเรียน 3 มีมุมให้คำปรึกษาในโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,620.00 7,620.00
27 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556 15:06:41
Project trainer
แก้ไขโดย marw เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556 15:11:08 น.

ชื่อกิจกรรม : R3 กิจกรรมที่ 9 จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในแผนกห้องคลอด

 • photo R3 กิจกรรมที่ 9 จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในแผนกห้องคลอดR3 กิจกรรมที่ 9 จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในแผนกห้องคลอด

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดุแลมารดาและทารก

กิจกรรมตามแผน

จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในแผนกห้องคลอด ดังรายการต่อไปนี้ 9.1 Radial warmer 9.2 หูฟังหัวใจเด็ก 9.3 เครื่อง Suction 9.4 เครื่องดมยา 9.5 Sonic  Aid

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

การจัดซื้ออยู่ระหว่างการดำเนิน

ผลตามแผน

การจัดซื้ออยู่ระหว่างการดำเนิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

แผนกห้องคลอดได้รับเครื่อง U/S 1 เครื่อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00
12 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556 14:42:58
Project trainer
แก้ไขโดย marw เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556 15:00:31 น.

ชื่อกิจกรรม : R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์

 • photo R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์
 • photo R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์
 • photo R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์
 • photo R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์
 • photo R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันเด็กนำหนักแรกคลอดน้อยกว่า 2500 กรัม

กิจกรรมตามแผน

การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์ดำเนินการ ดังนี้ 4.1.1 การให้ความรู้หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ 4.1.2 การติดตาม ประเมินผลCase ที่พบค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1 ขึ้นทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ตำกว่าเกณฑ์ 2 ส่งพบโภชนากรทุกครั้งที่มาบริการกรณที่นำหนักไม่เพิ่ม 3 ส่งพบแทย์เพื่อค้นหาสาเหตุ

ผลตามแผน

ติดตาม Case ที่มารับบริการอย่างต่อเนื่องได้ทุก Case

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2556 อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 15 กันยายน 2556 18:20:49
Project trainer
แก้ไขโดย marw เมื่อ 15 กันยายน 2556 18:23:06 น.

ชื่อกิจกรรม : R3 กิจกรรมที่ 2.2 จัดบุคลากรของงานสุขภาพชุมชนลงตรวจ Pap Smear กลุ่มหญิงอายุ 30 – 60 ปีที่ปฏิเสธไม่ต้องการทำ Pap Smear ในวันพฤหัสบดี

คุณภาพกิจกรรม : 1

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มความครอบคลุมผล Pap Smear ในอำเภอระโนด

กิจกรรมตามแผน

จนท.ของงานสุขภาพชุมชนไม่ได้ลงปฏิบัติงานตามแผนเนื่องจาก จนท. รพสต.ต้องการทำ pap smearในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเอง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จนท. รพสต.ต้องการทำ pap smearในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเอง

ผลตามแผน

จนท.ของงานสุขภาพชุมชนไม่ได้ลงปฏิบัติงานตามแผนเนื่องจาก จนท. รพสต.ต้องการทำ pap smearในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

จนท. รพสต.ต้องการทำ pap smearในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556 10:42:15
Project trainer
แก้ไขโดย marw เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556 11:12:15 น.

ชื่อกิจกรรม : R3 กิจกรรมที่ 7.1 การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ ( CPG ) และ CNPG ในแผนกห้องคลอดและหลังคลอด

 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1 เพื่อพัฒนาคุณภาพในการดูแลมารดาและทารกในแผนก้องคลอดและหลังคลอด 2 เพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแผนกห้องคลอดและหลังคลอด

กิจกรรมตามแผน

ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ ( CPG ) และ CNPG จำนวน 3 เรื่อง 7.1.1.  LBW 7.1.2  BA 7.1.3  PPH

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

มีแนวทางปฏิบัติ ( CPG ) และ CNPG จำนวน 3 เรื่อง 7.1.1.  LBW 7.1.2  BA 7.1.3  PPH

ผลตามแผน

ได้แนวทางปฏิบัติ ( CPG ) และ CNPG จำนวน 3 เรื่อง 7.1.1.  LBW 7.1.2  BA 7.1.3  PPH

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เจ้าหน้าที่สามารถใช้ CPG  และ CNPG จำนวน 3 เรื่องหลังปรับปรุงในการดูแลมารดาหลังคลอดในเรื่องดังนี้ 7.1.1.  LBW 7.1.2  BA 7.1.3  PPH

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 มกราคม 2556 เวลา 00:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยspypigspypigเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2556 14:00:31
แก้ไขโดย spypig เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2556 14:05:25 น.

ชื่อกิจกรรม : R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1

 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1
 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1
 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1
 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1
 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1
 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1
 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1
 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1
 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

คุณสุภาพ สิกขาพันธ์ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่รพสต.ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กในเรื่อง การทำ CQI R2R การเขียนเรื่องเล่า บทความและ Best Practice

กิจกรรมตามแผน

ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด้ก 2 เดือน / ครั้ง ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 6.2.1 KM เรื่องแม่และเด็ก 6.2.2 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่พบภาวะเสี่ยง 6.2.3 วัยรุ่นกับการตั้งครรภ์ 6.2.4 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ในแต่ละไตรมาส 6.2.5 การดูแลหญิงหลังคลอดและทารกหลังคลอด 6.2.6 ความรู้เรื่องการตรวจภายในของสตรี

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

คุณสุภาพ สิกขาพันธ์ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่รพสต.ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กในเรื่อง การทำ CQI R2R การเขียนเรื่องเล่า บทความและ Best Practice

ผลตามแผน

การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 งานอนามัยแม่และเด็กเจ้าหน้าที่เข้าฟังวิชาการในเรื่องการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กในเรื่อง การทำ CQI R2R การเขียนเรื่องเล่า บทความและ Best Practice ทุก รพสต.

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เจ้าหน้าที่รพสต.เข้าฟังวิชาการในเรื่องการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กในเรื่อง การทำ CQI R2R การเขียนเรื่องเล่า บทความและ Best Practice

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 มกราคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 31 มกราคม 2556 16:31:28
Project trainer
แก้ไขโดย marw เมื่อ 31 มกราคม 2556 16:50:58 น.

ชื่อกิจกรรม : R3ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3

 • photo ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3
 • photo ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3
 • photo ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3
 • photo ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3
 • photo ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3
 • photo ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3
 • photo ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3
 • photo ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในเรื่องการใช้ Condom โดยการฝึกทักษะผ่าน moldel

กิจกรรมตามแผน

สอนการใช้ Condom แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยใช้ Model ในการฝึกการใช้ Condom ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมาก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

สอนการใช้ Condom แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยใช้ Model ในการฝึกการใช้ Condom ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมาก

ผลตามแผน

1 เจ้าหน้าที่มีความสนใจในความรู้ที่ได้รับ 2 เจ้าหน้าที่สามารถฝึกการใช้ Condom ผ่าน Model ได้อย่างถูกต้อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1 เจ้าหน้าที่มีความสนใจในความรู้ที่ได้รับ 2 เจ้าหน้าที่สามารถฝึกการใช้ Condom ผ่าน Model ได้อย่างถูกต้อง 3 เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน 4 การดำเนินมีเครือข่ายจากคลินิกใกล้ใจคือคุณสุภาณีเข้าร่วมให้ความรู้ด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 มกราคม 2556 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 31 มกราคม 2556 17:16:33
Project trainer
แก้ไขโดย marw เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556 14:09:02 น.

ชื่อกิจกรรม : R3 ออกโครงการเหาฉลามครั้งที่ 2 ณโรงเรียนสามบ่อวิทยา

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1 ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในเรื่องการตั้งครรภืไม่พึงประสงค์ นักเรียนเข้าฟังจำนวน 200 คน 2 ทดสอบความรู้นักเรียนโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 150 ชุด

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น มีการฝึกทักษะโดยใช้ model และแบบทดสอบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1 ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในเรื่องการตั้งครรภืไม่พึงประสงค์ นักเรียนเข้าฟังจำนวน 200 คน 2 ทดสอบความรู้นักเรียนโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 150 ชุด

ผลตามแผน

นักเรียนให้ความสนใจในความรู้ที่ได้รับ จำนวน 200 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในเรื่องการตั้งครรภืไม่พึงประสงค์ นักเรียนเข้าฟังจำนวน 200 คน 2 ทดสอบความรู้นักเรียนโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 150 ชุด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 31 มกราคม 2556 17:52:25
Project trainer
แก้ไขโดย marw เมื่อ 31 มกราคม 2556 17:54:01 น.

ชื่อกิจกรรม : R3 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ Set คลอดฉุกเฉินให้กับรพสตทุกแห่ง

คุณภาพกิจกรรม : 1

วัตถุประสงค์

เพื่อขออนุมัติจัดซื้อ Set คลอดฉุกเฉินให้กับรพสตทุกแห่งให้ทันเวลาหลังรอคำสั่งอนุมัติจากสสจเนื่อง

กิจกรรมตามแผน

ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบราคา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบราคา

ผลตามแผน

ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบราคา

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบราคา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 ธันวาคม 2555 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 21 ธันวาคม 2555 13:56:11
Project trainer
แก้ไขโดย marw เมื่อ 21 ธันวาคม 2555 14:12:38 น.

ชื่อกิจกรรม : R3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive

 • photo R3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky driveR3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive
 • photo R3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky driveR3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive
 • photo R3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky driveR3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive
 • photo R3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky driveR3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive
 • photo R3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky driveR3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive
 • photo R3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky driveR3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงกิจกรรม Roadmap ที่ 3 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 หน่วย

กิจกรรมตามแผน

 1. อบรมให้ความรู้การลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive
 2. ผู้รับผิดชอบฝึกปฏิบัติการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive
 3. ติดตามผลการลงข้อมูล ลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 1. อบรมให้ความรู้การลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive
 2. ผู้รับผิดชอบฝึกปฏิบัติการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive
 3. ติดตามผลการลงข้อมูล ลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive 

ผลตามแผน

ผู้รับผิดชอบงาน จำนวน 6 หน่วยงานใน Roadmap ที่ 3 สามารถลงข้อมูลผลการดำเนินงานได้ถูกต้องครบถ้วน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบงาน จำนวน 6 หน่วยงานใน Roadmap ที่ 3 สามารถลงข้อมูลผลการดำเนินงานได้ถูกต้องครบถ้วน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 1. หน่วยงานไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ 100 % เนื่องจาก ตึกอินทนินติด case ฉุกเฉิน ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้
 2. ติดตามเพื่อมาอบรมในภายหลัง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 ตุลาคม 2555 เวลา 00:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556 15:18:09
Project trainer
แก้ไขโดย marw เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556 15:22:18 น.

ชื่อกิจกรรม : R3 กิจกรรม 3.1 จ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแก่หญิงวัยเจริญพันธ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางเมื่อหญิงวัยเจริญพันธ์ต้องการมีบุตร 2 ป้องกันภาวะโลหิตจางเมื่อหญิงวัยเจริญพันธ์ตั้งครรภ์

กิจกรรมตามแผน

จ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแก่หญิงวัยเจริญพันธ์แก่หญิงวัยเจริญพันธ์ที่วางแผนที่จะมีบุตร ในอำเภอระโนด โดยการจ่ายยา Trifedine 1X1 OD

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

วันที่ 17 ตค.55 ประชุม MCH Board เพื่อมอบนโยบายในที่ประชุมโดยสูติแพทย์

ผลตามแผน

ตามแผน R3 ที่กิจกรรม3.1

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เจ้าหน้าที่ รพสต.มีการจ่ายยา Trifedine  ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00