โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

โครงการวัยใสรู้ทัน วัยเจริญพันธุ์มีครรภ์ปลอดภัย ใส่ใจลูกรักและพิทักษ์สิทธิตน

ระบบติดตามงานยุทธศาสตร์

by twoseadj @December,11 2012 14.06 ( IP : 113...69 )

แผนภาพเชิงระบบของโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์สุขภาวะ

ประเทศไทยมีอัตราการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่นเทียบกับจำนวนประชากรที่ตั้งครรภ์และคลอดสูงถึง 70คนต่อประชากร 1,000 คน ทำให้มีผลกระทบต่อตัวแม่เด็กและตัวทารกที่คลอดออกมา ส่วนการตั้งครรภ์และการคลอดของหญิงวัยเจริญพันธ์ยังพบเป็นภาวะเสี่ยงทางสุขภาพอย่างหนึ่งในประเทศที่กำลังพัฒนา คืออัตราการตายของมารดาและทารกจะสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วค่อนข้างมาก ซึ่งสาเหตุประการหนึ่งคือขาดการดูแลในขณะตั้งครรภ์อย่างถูกวิธี ประกอบกับในปัจจุบันการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่นเพิ่มขึ้น และเกิดการตั้งครรภ์ซ้ำนอกจากนี้ยังพบมีหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุมากและตั้งครรภ์หลายครั้ง  ส่งผลทำให้มีการตายของมารดาและทารกเพิ่มขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ในหญิงหลังคลอดยังพบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดน้อยลง เนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัวทำให้มารดาต้องออกไปทำงานนอกบ้านมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดและตามช่วงวัยอายุต่าง ๆ โดยการส่งเสริมสุขภาพด้านต่าง ๆ เช่น การคัดกรองมะเร็งเต้านม  มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

จากสาเหตุการตายของมารดาที่สำคัญ คือ การตกเลือดเนื่องจากการตั้งครรภ์และการคลอด  รองลงมาคือ จากการขาดออกซิเจนแรกคลอด ซึ่งจากสถิติ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2551–2555  ที่ผ่านมาของโรงพยาบาลระโนด  พบ การตกเลือดหลังคลอดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 1.99 , 1.65 ,0.64, 0.33และ1.53) อัตราการขาดออกซิเจนแรกเกิด  ( BA )  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  (39.86 , 6.60, 6.37, 9.71 และ15.33 ต่อพันการเกิดมีชีพ ) และทารกน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า  2,500 กรัม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ( ร้อยละ 3.65 , 7.26  7.88 , 8.15 และ 9.20 )  นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2552–2555  พบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในทารกแรกเกิดจนถึง 6 เดือนที่คลอดจากโรงพยาบาลระโนด มีแนวโน้มลดลง (45.71,88.22,94.68 และ 87.87 ) แต่ความครอบคลุมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในทารกแรกเกิดจนถึง 6 เดือนของหน่วยปฐมภูมิในอำเภอ ระโนดยังพบข้อมูลที่เป็นปัญหาอยู่ ส่วนอัตราหญิงวัยรุ่นคลอด (อายุ10–19) ปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (18.60,23.43,24.21,22.01.และ21.77 )  ส่วนการคัดกรองภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพตามช่วงอายุของสตรี ซึ่งจากสถิติ 4 ปี ตั้งแต่ ปี 2552 – 2555 ที่ผ่านมาของหน่วยปฐมภูมิของโรงพยาบาลระโนด พบ  อัตราผู้หญิงกลุ่มอายุ 30 – 60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง Pap  Smear มีแนวโน้มลดลง ( 46.96 ,32.43 , 21.42 และ20.18)  และพบอัตราผู้หญิงกลุ่มอายุ    30 – 60 ปีที่ตรวจคัดกรอง Pap  Smear พบเป็นมะเร็งปากมดลูก  มีแนวโน้มลดลง ( 0.68 , 0.60 , 0.28 และ 0 ) นอกจากนี้ยังพบอัตราผู้หญิงกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม มีแนวโน้มลดลง (99.65, 95.53, 90.32 และ 85.36) และอัตราผู้หญิงกลุ่มอายุ 35 ปีที่ตรวจคัดกรอง มะเร็งเต้านม พบเป็นมะเร็งเต้านม  มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน (0.09, 0.09, 0 และ 0) ดังนั้นการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดและตามช่วงวัยอายุต่าง ๆจึงมีความสำคัญเพราะกลุ่มดังกล่าวในอนาคตต่อไปต้องเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมและสามรถช่วยพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงต่อไป

ดังนั้นการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดและตามช่วงวัยอายุต่างๆ มีความจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพด้านบริการในสถานบริการให้มีคุณภาพ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
 • คน:

   

 • สภาพแวดล้อม:
 • กลไก:
 • จุดหมาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมาย:

  การบรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการนี้จะต้องดำเนินการเชื่อมโยงกันทุกเครือข่ายในสถานบริการของอำเภอระโนด  เพื่อที่จะให้บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้


  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการดูแลกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่แรกเกิดและตามช่วงวัยอายุต่าง ๆ

  1. เพื่อติดตาม ดูแล กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่แรกเกิดและตามช่วงอายุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา

  2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการดูแลตนเอง

  3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

 • ปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อความสำเร็จ/ตัวชี้วัด:
 • วิธีการสำคัญ:

ปัจจัยนำเข้า

ทุนของชุมชน
งบประมาณ
บุคลากร
ทรัพยากรอื่น

ขั้นตอนทำงาน

 

ผลผลิต

ผลลัพท์

ผลกระทบ

กลไกและวิธีการติดตามของชุมชน

กลไกและวิธีการประเมินผลของชุมชน