โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

โครงการวัยใสรู้ทัน วัยเจริญพันธุ์มีครรภ์ปลอดภัย ใส่ใจลูกรักและพิทักษ์สิทธิตน

ระบบติดตามงานยุทธศาสตร์

by twoseadj @December,11 2012 14.06 ( IP : 113...69 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ R03-2556
รหัสโครงการ R03-1-56
ชื่อโครงการ โครงการวัยใสรู้ทัน วัยเจริญพันธุ์มีครรภ์ปลอดภัย ใส่ใจลูกรักและพิทักษ์สิทธิตน
ชุดโครงการ ระบบติดตามงานยุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ อารม บัวดวง
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
งบประมาณ 1,794,329.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • twoseadjtwoseadj(Owner)
 • jewjang kj.jewjang kj.(Owner)
 • wanidawanida(Owner)
 • marwmarw(Trainer)
 • เวชเวช(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการดูแลกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่แรกเกิดและตามช่วงวัยอายุต่าง ๆ
 2. เพื่อติดตาม ดูแล กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่แรกเกิดและตามช่วงอายุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา
 3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการดูแลตนเอง
 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมสำคัญ

การพัฒนาการดูแลหญิงหลังคลอด โดยการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ  ( CPG ) และ CNPG ในแผนกห้องคลอดและหลังคลอดการติดตามการจัดตั้งมุมให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ของรุ่นที่ 1 จำนวน 6 โรงเรียน

 1. รณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผ่านสื่อต่าง ๆ ดังนี้
  • เสียงตามสายในโรงพยาบาล
  • วิทยุชุมชน
  • ที่ประชุมระจำเดือนของโรงพยาบาลและ สสอ.
  • ทำป้ายรณรงค์
 2. จัดประกวด “หนูน้อยนมแม่”    ในอำเภอระโนด
 3. การแก้ปัญหากลุ่มหญิงอายุ30 - 60 ปีที่ปฏิเสธไม่ต้องการทำ Pap Smear จากจนท.หน่วยบริการปฐมภูมิ ดำเนินการดังต่อไปนี้
 4. จ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแก่หญิงวัยเจริญพันธ์ (หญิงวัยเจริญพันธ์ที่วางแผนแต่งงานและวางแผนที่จะมีบุตรต่อไป) โดยจ่ายยา  Triferdine1X1 OD
 5. จัดทำแผ่นพับอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงในท้องถิ่นและอาหารที่เพิ่มลดขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็ก
 6. การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์
 7. การติดตามการตั้งคลินิกวัยรุ่นในหน่วยบริการปฐมภูมิ
 8. การติดตามการจัดตั้งมุมให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ของรุ่นที่ 1 จำนวน 6 โรงเรียน
 9. อบรมการสร้างเครือข่ายวัยใส ใส่ใจสุขภาพ รุ่นที่ 2
 10. อบรมแกนนำเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อช่วยครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส รุ่นที่ 2
 11. จัดทำ โครงการเหาฉลาม เพื่อให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่นในเทศกาลต่าง ๆ
 12. อบรมการช่วยคลอดฉุกเฉินให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการปฐมภูมิ
 13. ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก 2 เดือน / ครั้ง
 14. ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ ( CPG ) และ CNPG จำนวน 3 เรื่อง
 15. ติดตามประเมินเจ้าหน้าที่
 16. จัดทำแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาภาวะ BBA
 17. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดดิจิตอลพร้อมเครื่องวัดส่วนสูงในคลินิกฝากครรภ์
 18. จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในแผนกห้องคลอด
 19. จัดซื้ออุปกรณ์ Set คลอดฉุกเฉินให้แก่ รพ.สต.ในอำเภอระโนด
กลุ่มเป้าหมาย
 1. หญิงหลังคลอดที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือน ในอำเภอ    ระโนด
 2. เด็กที่กินนมแม่อย่างเดียวจนครบ 6 เดือน
 3. หญิงวัยเจริญพันธ์ในอำเภอ ระโนด
 4. หญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์
 5. รพสต.และหน่วยปฐมภูมิของ ร.พ
 6. ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส
 7. กลุ่มวัยรุ่นอายุ 10 -19 ปี ในอำเภอระโนด
 8. พยาบาลหน่วยบริการปฐมภูมิ 14 แห่งและจนท.ของ ร.พ
 9. จนท LR,PP
 10. คลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลระโนด
 11. จนท.รพสต.และหน่วยปฐมภูมิของร.พ รวม 13 แห่ง
พื้นที่ดำเนินการ หน่วยบริการปฐมภูมิ จำนวน 14 แห่งในอำเภอระโนด
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
22 สิงหาคม 2556
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 15 กันยายน 2556 18:25:37
Project trainer
แก้ไขโดย marw เมื่อ 15 กันยายน 2556 18:43:45 น.

ชื่อกิจกรรม : R3 กิจกรรม 5.4 อบรมแกนนำเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อช่วยครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส รุ่นที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้แกนนำนักเรียนไปช่วยครูในโรงเรียนในการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนในโรงเรียน 2 เพื่อให้แกนนำนักเรียนเป็นแกนกลางระหว่างครูกับเพื่อนที่พบปัญหาหลังจากแกนนำให้คำปรึกษาแล้ว 3 เพือลดการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในโรงเรียน 4 เพื่อให้โรงเรียนจัดมุมให้คำปรึกษาในโรงเร

กิจกรรมตามแผน

อบรมแกนนำนักเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

อบรมแกนนำนักเรียนจำนวน 5 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนตะเครียะวิทย ,วัดหัวป่า, วัดทุ่งสงวน,ไทยรัฐวิทยา 37, วัดเจดีย์งาม นักเรียนเข้ารับการอบรมทั้งหมดจำนวน 58 คน

ผลตามแผน

มีแกนนำนักเรียน จำนวน 58 คน ในจำนวน 5 โรงเรียนในการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนในโรงเรียนและสามารถช่วยเหลือครูได้ในการเชื่อมต่อระหว่าครุกับนักเรียนในโรงเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1 มีแกนนำนักเรียนในการช่วยเหลือเพื่อนในโรงเรียน จำนวน 58 คน 2 มีโรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียนมีแกนนำเพื่อช่วยเหลือครูในการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนในโรงเรียน 3 มีมุมให้คำปรึกษาในโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,620.00 7,620.00
27 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556 15:06:41
Project trainer
แก้ไขโดย marw เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556 15:11:08 น.

ชื่อกิจกรรม : R3 กิจกรรมที่ 9 จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในแผนกห้องคลอด

 • photo R3 กิจกรรมที่ 9 จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในแผนกห้องคลอดR3 กิจกรรมที่ 9 จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในแผนกห้องคลอด

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดุแลมารดาและทารก

กิจกรรมตามแผน

จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในแผนกห้องคลอด ดังรายการต่อไปนี้ 9.1 Radial warmer 9.2 หูฟังหัวใจเด็ก 9.3 เครื่อง Suction 9.4 เครื่องดมยา 9.5 Sonic  Aid

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

การจัดซื้ออยู่ระหว่างการดำเนิน

ผลตามแผน

การจัดซื้ออยู่ระหว่างการดำเนิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

แผนกห้องคลอดได้รับเครื่อง U/S 1 เครื่อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00
12 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556 14:42:58
Project trainer
แก้ไขโดย marw เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556 15:00:31 น.

ชื่อกิจกรรม : R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์

 • photo R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์
 • photo R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์
 • photo R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์
 • photo R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์
 • photo R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันเด็กนำหนักแรกคลอดน้อยกว่า 2500 กรัม

กิจกรรมตามแผน

การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์ดำเนินการ ดังนี้ 4.1.1 การให้ความรู้หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ 4.1.2 การติดตาม ประเมินผลCase ที่พบค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1 ขึ้นทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ตำกว่าเกณฑ์ 2 ส่งพบโภชนากรทุกครั้งที่มาบริการกรณที่นำหนักไม่เพิ่ม 3 ส่งพบแทย์เพื่อค้นหาสาเหตุ

ผลตามแผน

ติดตาม Case ที่มารับบริการอย่างต่อเนื่องได้ทุก Case

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2556 อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 15 กันยายน 2556 18:20:49
Project trainer
แก้ไขโดย marw เมื่อ 15 กันยายน 2556 18:23:06 น.

ชื่อกิจกรรม : R3 กิจกรรมที่ 2.2 จัดบุคลากรของงานสุขภาพชุมชนลงตรวจ Pap Smear กลุ่มหญิงอายุ 30 – 60 ปีที่ปฏิเสธไม่ต้องการทำ Pap Smear ในวันพฤหัสบดี

คุณภาพกิจกรรม : 1

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มความครอบคลุมผล Pap Smear ในอำเภอระโนด

กิจกรรมตามแผน

จนท.ของงานสุขภาพชุมชนไม่ได้ลงปฏิบัติงานตามแผนเนื่องจาก จนท. รพสต.ต้องการทำ pap smearในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเอง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จนท. รพสต.ต้องการทำ pap smearในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเอง

ผลตามแผน

จนท.ของงานสุขภาพชุมชนไม่ได้ลงปฏิบัติงานตามแผนเนื่องจาก จนท. รพสต.ต้องการทำ pap smearในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

จนท. รพสต.ต้องการทำ pap smearในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556 10:42:15
Project trainer
แก้ไขโดย marw เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556 11:12:15 น.

ชื่อกิจกรรม : R3 กิจกรรมที่ 7.1 การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ ( CPG ) และ CNPG ในแผนกห้องคลอดและหลังคลอด

 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1 เพื่อพัฒนาคุณภาพในการดูแลมารดาและทารกในแผนก้องคลอดและหลังคลอด 2 เพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแผนกห้องคลอดและหลังคลอด

กิจกรรมตามแผน

ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ ( CPG ) และ CNPG จำนวน 3 เรื่อง 7.1.1.  LBW 7.1.2  BA 7.1.3  PPH

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

มีแนวทางปฏิบัติ ( CPG ) และ CNPG จำนวน 3 เรื่อง 7.1.1.  LBW 7.1.2  BA 7.1.3  PPH

ผลตามแผน

ได้แนวทางปฏิบัติ ( CPG ) และ CNPG จำนวน 3 เรื่อง 7.1.1.  LBW 7.1.2  BA 7.1.3  PPH

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เจ้าหน้าที่สามารถใช้ CPG  และ CNPG จำนวน 3 เรื่องหลังปรับปรุงในการดูแลมารดาหลังคลอดในเรื่องดังนี้ 7.1.1.  LBW 7.1.2  BA 7.1.3  PPH

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 มกราคม 2556 เวลา 00:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยspypigspypigเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2556 14:00:31
แก้ไขโดย spypig เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2556 14:05:25 น.

ชื่อกิจกรรม : R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1

 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1
 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1
 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1
 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1
 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1
 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1
 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1
 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1
 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

คุณสุภาพ สิกขาพันธ์ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่รพสต.ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กในเรื่อง การทำ CQI R2R การเขียนเรื่องเล่า บทความและ Best Practice

กิจกรรมตามแผน

ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด้ก 2 เดือน / ครั้ง ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 6.2.1 KM เรื่องแม่และเด็ก 6.2.2 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่พบภาวะเสี่ยง 6.2.3 วัยรุ่นกับการตั้งครรภ์ 6.2.4 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ในแต่ละไตรมาส 6.2.5 การดูแลหญิงหลังคลอดและทารกหลังคลอด 6.2.6 ความรู้เรื่องการตรวจภายในของสตรี

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

คุณสุภาพ สิกขาพันธ์ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่รพสต.ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กในเรื่อง การทำ CQI R2R การเขียนเรื่องเล่า บทความและ Best Practice

ผลตามแผน

การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 งานอนามัยแม่และเด็กเจ้าหน้าที่เข้าฟังวิชาการในเรื่องการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กในเรื่อง การทำ CQI R2R การเขียนเรื่องเล่า บทความและ Best Practice ทุก รพสต.

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เจ้าหน้าที่รพสต.เข้าฟังวิชาการในเรื่องการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กในเรื่อง การทำ CQI R2R การเขียนเรื่องเล่า บทความและ Best Practice

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 มกราคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 31 มกราคม 2556 16:31:28
Project trainer
แก้ไขโดย marw เมื่อ 31 มกราคม 2556 16:50:58 น.

ชื่อกิจกรรม : R3ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3

 • photo ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3
 • photo ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3
 • photo ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3
 • photo ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3
 • photo ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3
 • photo ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3
 • photo ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3
 • photo ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลามครั้งที่ 3

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในเรื่องการใช้ Condom โดยการฝึกทักษะผ่าน moldel

กิจกรรมตามแผน

สอนการใช้ Condom แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยใช้ Model ในการฝึกการใช้ Condom ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมาก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

สอนการใช้ Condom แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยใช้ Model ในการฝึกการใช้ Condom ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมาก

ผลตามแผน

1 เจ้าหน้าที่มีความสนใจในความรู้ที่ได้รับ 2 เจ้าหน้าที่สามารถฝึกการใช้ Condom ผ่าน Model ได้อย่างถูกต้อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1 เจ้าหน้าที่มีความสนใจในความรู้ที่ได้รับ 2 เจ้าหน้าที่สามารถฝึกการใช้ Condom ผ่าน Model ได้อย่างถูกต้อง 3 เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน 4 การดำเนินมีเครือข่ายจากคลินิกใกล้ใจคือคุณสุภาณีเข้าร่วมให้ความรู้ด้วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 มกราคม 2556 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 31 มกราคม 2556 17:16:33
Project trainer
แก้ไขโดย marw เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556 14:09:02 น.

ชื่อกิจกรรม : R3 ออกโครงการเหาฉลามครั้งที่ 2 ณโรงเรียนสามบ่อวิทยา

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1 ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในเรื่องการตั้งครรภืไม่พึงประสงค์ นักเรียนเข้าฟังจำนวน 200 คน 2 ทดสอบความรู้นักเรียนโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 150 ชุด

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น มีการฝึกทักษะโดยใช้ model และแบบทดสอบความรู้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1 ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในเรื่องการตั้งครรภืไม่พึงประสงค์ นักเรียนเข้าฟังจำนวน 200 คน 2 ทดสอบความรู้นักเรียนโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 150 ชุด

ผลตามแผน

นักเรียนให้ความสนใจในความรู้ที่ได้รับ จำนวน 200 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในเรื่องการตั้งครรภืไม่พึงประสงค์ นักเรียนเข้าฟังจำนวน 200 คน 2 ทดสอบความรู้นักเรียนโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 150 ชุด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 มกราคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 31 มกราคม 2556 16:56:26
Project trainer
แก้ไขโดย marw เมื่อ 31 มกราคม 2556 17:07:45 น.

ชื่อกิจกรรม : R3 กิจกรรม 5.5 จัดทำ โครงการเหาฉลาม เพื่อให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่นในเทศกาลต่าง ๆ

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลาม ครั้งที่ 1ณ โรงเรียนระโนดวิทยา มีการดำเนินดังนี้ 1 ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2 ทดสอบความรู้ในเด็กนักเรียนโดยใช้แบทดสอบ 3 การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษามีการฝึกทักษะการใช้ condom โดยใช้ Model

กิจกรรมตามแผน

จัดทำ โครงการเหาฉลาม เพื่อให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่นในเทศกาลต่าง ๆโดยดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 5.4.1 ออกโบบายเคลื่อนที่ในเทศกาลต่าง ๆ หรืองานกีฬาสีของโรงเรียน 5.4.2 จัดให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับวัยรุ่น 5.4.3 ใช้สื่อ VDO ประกอบการพูดคุย และบูรณา กับ R7 การรับรู้การป้องการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลาม ครั้งที่ 1ณ โรงเรียนระโนดวิทยา มีการดำเนินดังนี้ 1 ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2 ทดสอบความรู้ในเด็กนักเรียนโดยใช้แบทดสอบ 3 การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษามีการฝึกทักษะการใช้ condom โดยใช้ Model

ผลตามแผน

นักเรียนให้ความสนใจเรื่องความรู้เรื่องการป้องการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น

ผลที่เกิดขึ้นจริง

นักเรียนโรงเรียนระโนดวิทยา มีความสนใจในเรื่องๆดังนี้ 1 นักเรียนร่วมเข้าฟังในให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2 ทดสอบความรู้ในเด็กนักเรียนโดยใช้แบทดสอบจำนวน 54 คน 3 การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษามีการฝึกทักษะการใช้ condom โดยใช้ Model นักเรียนสนใจเข้าร่วมฝึกทักษะ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

4 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 31 มกราคม 2556 17:52:25
Project trainer
แก้ไขโดย marw เมื่อ 31 มกราคม 2556 17:54:01 น.

ชื่อกิจกรรม : R3 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ Set คลอดฉุกเฉินให้กับรพสตทุกแห่ง

คุณภาพกิจกรรม : 1

วัตถุประสงค์

เพื่อขออนุมัติจัดซื้อ Set คลอดฉุกเฉินให้กับรพสตทุกแห่งให้ทันเวลาหลังรอคำสั่งอนุมัติจากสสจเนื่อง

กิจกรรมตามแผน

ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบราคา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบราคา

ผลตามแผน

ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบราคา

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบราคา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 ธันวาคม 2555 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 21 ธันวาคม 2555 13:56:11
Project trainer
แก้ไขโดย marw เมื่อ 21 ธันวาคม 2555 14:12:38 น.

ชื่อกิจกรรม : R3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive

 • photo R3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky driveR3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive
 • photo R3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky driveR3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive
 • photo R3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky driveR3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive
 • photo R3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky driveR3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive
 • photo R3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky driveR3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive
 • photo R3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky driveR3อบรมการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงกิจกรรม Roadmap ที่ 3 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 หน่วย

กิจกรรมตามแผน

 1. อบรมให้ความรู้การลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive
 2. ผู้รับผิดชอบฝึกปฏิบัติการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive
 3. ติดตามผลการลงข้อมูล ลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 1. อบรมให้ความรู้การลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive
 2. ผู้รับผิดชอบฝึกปฏิบัติการลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive
 3. ติดตามผลการลงข้อมูล ลงข้อมูล Roadmap ที่ 3 ลงเว็บไซด์รพ.และลงผ่านระบบ sky drive 

ผลตามแผน

ผู้รับผิดชอบงาน จำนวน 6 หน่วยงานใน Roadmap ที่ 3 สามารถลงข้อมูลผลการดำเนินงานได้ถูกต้องครบถ้วน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้รับผิดชอบงาน จำนวน 6 หน่วยงานใน Roadmap ที่ 3 สามารถลงข้อมูลผลการดำเนินงานได้ถูกต้องครบถ้วน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 1. หน่วยงานไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ 100 % เนื่องจาก ตึกอินทนินติด case ฉุกเฉิน ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้
 2. ติดตามเพื่อมาอบรมในภายหลัง
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 ตุลาคม 2555 เวลา 00:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556 15:18:09
Project trainer
แก้ไขโดย marw เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556 15:22:18 น.

ชื่อกิจกรรม : R3 กิจกรรม 3.1 จ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแก่หญิงวัยเจริญพันธ์

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางเมื่อหญิงวัยเจริญพันธ์ต้องการมีบุตร 2 ป้องกันภาวะโลหิตจางเมื่อหญิงวัยเจริญพันธ์ตั้งครรภ์

กิจกรรมตามแผน

จ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแก่หญิงวัยเจริญพันธ์แก่หญิงวัยเจริญพันธ์ที่วางแผนที่จะมีบุตร ในอำเภอระโนด โดยการจ่ายยา Trifedine 1X1 OD

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

วันที่ 17 ตค.55 ประชุม MCH Board เพื่อมอบนโยบายในที่ประชุมโดยสูติแพทย์

ผลตามแผน

ตามแผน R3 ที่กิจกรรม3.1

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เจ้าหน้าที่ รพสต.มีการจ่ายยา Trifedine  ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 5022
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง