โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

โครงการร่วมสร้างโรงพยาบาลระโนดสู่องค์กรแห่งความสุข

ระบบติดตามงานยุทธศาสตร์

by twoseadj @December,07 2012 23.36 ( IP : 113...69 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ R12-2556
รหัสโครงการ R12-1-56
ชื่อโครงการ โครงการร่วมสร้างโรงพยาบาลระโนดสู่องค์กรแห่งความสุข
ชุดโครงการ ระบบติดตามงานยุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ คุณสมใจ สุขเขียว
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
งบประมาณ 0.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • twoseadjtwoseadj(Trainer)
 • บีจังบีจัง(Trainer)
 • Black eyes girlBlack eyes girl(Trainer)
 • ladymoonladymoon(Trainer)
 • อ้อย_LABอ้อย_LAB(Trainer)
 • puntipapuntipa(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทำงานอย่างมีความสุข พร้อมยกระดับความสุขให้เพิ่มมากขึ้น
 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ประชาชนผู้มารับบริการของโรงพยาบาลระโนด
 3. เพื่อเพิ่มคุณค่าและความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความสัมพันธ์และยอมรับศรัทธาจากชุมชน
กิจกรรมสำคัญ

 

กลุ่มเป้าหมาย
 1. บุคลากร รพ.ระโนด จำนวน 275 คน
 2. ประชาชน อ.ระโนด ทุกคนที่มารับบริการ
 3. ภาคีองค์กรเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่ดำเนินการ อ.ระโนด จ.สงขลา
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
22 สิงหาคม 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtwoseadjtwoseadjเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2556 13:25:49
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2556 13:30:49 น.

ชื่อกิจกรรม : R12อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมบริการ

 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ใหม่และบุคลากรที่สนใจ
 2. เพื่อให้รู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตัวในการให้บริการด้วยความประทับใจแก่ผู้มารับบริการ

กิจกรรมตามแผน

 1. อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตัวในการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มาใช้ริการโรงพยาบาลระโนด และพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมบริการของบุคลากรใหม่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

มีเจ้าหน้าที่ใหม่ซึ่งไม่ผ่านการอบรมปฐมนิเทศเกี่ยวกับทักษะและพฤติกรรมการให้บริการผู้ป่วย จากวิทยากรมืออาชีพจากโรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน 

ผลตามแผน

 1. เจ้าหน้าที่ใหม่มีความรู้และฝึกปฏิบัติการมีพฤติกรรมการให้บริการผู้ป้วยและญาติด้วยความประทับใจ
 2. เจ้าหน้าที่เดิมได้รับการฟื้นฟูทักษะการให้บริการแก่ผู้ป่วย ญาติ ด้วยความประทับใจ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. เจ้าหน้าที่ใหม่มีความรู้และฝึกปฏิบัติการมีพฤติกรรมการให้บริการผู้ป้วยและญาติด้วยความประทับใจ
 2. เจ้าหน้าที่เดิมได้รับการฟื้นฟูทักษะการให้บริการแก่ผู้ป่วย ญาติ ด้วยความประทับใจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมมีน้อย ควรเข้าร่วม 100 % เนื่องจากวิทยากรที่ติดต่อมามีประโยชน์กับผู้ฟังอย่างมาก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 - 10.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpuntipapuntipaเมื่อ 1 สิงหาคม 2556 14:58:09
Project owner
แก้ไขโดย puntipa เมื่อ 1 สิงหาคม 2556 21:26:17 น.

ชื่อกิจกรรม : R12 กิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เทิดพระเกียรติ

 • photo ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
 • photo ป้ายประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรมในครั้งนี้ป้ายประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรมในครั้งนี้
 • photo รวมพลังร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรวมพลังร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
 • photo ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนลงมือปลูกต้นไม้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนลงมือปลูกต้นไม้
 • photo คุณสมใจ ประธาน R12 ร่วมไปปลูกต้นไม้กับทีมงานด้วยคุณสมใจ ประธาน R12 ร่วมไปปลูกต้นไม้กับทีมงานด้วย
 • photo นพ.วรรพจน์ เตรียมปลูกต้นพะยูงต้นไม้หายาก ราคาแพงนพ.วรรพจน์ เตรียมปลูกต้นพะยูงต้นไม้หายาก ราคาแพง
 • photo ".. นายแพทย์วรพจน์ ร่วมปลูกต้นพะยูงเทิดพระเกียรติ.. "
 • photo พี่หว่างและทีมงานไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยพี่หว่างและทีมงานไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 • เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
 • ฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขตชุมชน

กิจกรรมตามแผน

 • รพ.ระโนดร่วมชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เทิดพระเกียรติ มีการปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งหมด 387 ต้น ดังนี้คือต้นตะเคียนทองจำนวน 99 คน , ต้นกันเกราจำนวน 99 ต้น, ต้นพยอมจำนวน 99 ต้น,ต้นมะค่าจำนวน 99 ต้น ,ต้นพยุงจำนวน 3 ต้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • ทีมบุคลากรโรงพยาบาลระโนด นำทีมโดยนายแพทย์วรพจน์ เจียมอมรัตน์ และชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลระโนด และอาจารย์ปราโมทย์ น้อยเสงี่ยม ร่วมมือ จัดกิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เทิดพระเกียรติ ณ บ้านโคกทอง ม.5 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา  (ติดกับรั้วโรงพยาบาลระโนด)
 • มีการปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งหมด 387 ต้น ดังนี้คือต้นตะเคียนทองจำนวน 99 คน , ต้นกันเกราจำนวน 99 ต้น, ต้นพยอมจำนวน 99 ต้น,ต้นมะค่าจำนวน 99 ต้น ,ต้นพยุงจำนวน 3 ต้น

ผลตามแผน

 • ทีมบุคลากรโรงพยาบาลระโนด และชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลระโนด ร่วมมือ จัดกิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เทิดพระเกียรติ ณ บ้านโคกทอง ม.5 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา  (ติดกับรั้วโรงพยาบาลระโนด)
 • มีการปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งหมด 387 ต้น ดังนี้คือต้นตะเคียนทองจำนวน 99 คน , ต้นกันเกราจำนวน 99 ต้น, ต้นพยอมจำนวน 99 ต้น,ต้นมะค่าจำนวน 99 ต้น ,ต้นพยุงจำนวน 3 ต้น.

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • ทีมบุคลากรโรงพยาบาลระโนด และชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลระโนด ร่วมมือ จัดกิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เทิดพระเกียรติ ณ บ้านโคกทอง ม.5 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา (ติดกับรั้วโรงพยาบาลระโนด)
 • มีการปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งหมด 387 ต้น ดังนี้คือต้นตะเคียนทองจำนวน 99 คน , ต้นกันเกราจำนวน 99 ต้น, ต้นพยอมจำนวน 99 ต้น,ต้นมะค่าจำนวน 99 ต้น ,ต้นพยุงจำนวน 3 ต้น ฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขตชุมชนท้องถิ่นอันจะเป็นการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 • การประชาสัมพันธ์น้อย ไม่ทั่วถึง ทำให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 พฤษภาคม 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยBlack eyes girlBlack eyes girlเมื่อ 1 สิงหาคม 2556 13:15:14
Project trainer
แก้ไขโดย puntipa เมื่อ 1 สิงหาคม 2556 21:30:14 น.

ชื่อกิจกรรม : R 12 กิจกรรมสวนน้ำใจ สมุนไพรสร้างสุข

 • photo ทีมงานกำลังลงพื้นที่เตรียมการทำสวนสมุนไพรทีมงานกำลังลงพื้นที่เตรียมการทำสวนสมุนไพร
 • photo หัวหน้าฝ่ายบริหารและประธาน R12 กำลังลงพื้นที่เตรียมงานหัวหน้าฝ่ายบริหารและประธาน R12 กำลังลงพื้นที่เตรียมงาน
 • photo ทีมงานร่วมกันเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับการตกแต่งสวน พร้อมกับการทีมงานร่วมกันเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับการตกแต่งสวน พร้อมกับการ
 • photo 2 พิธีกร กำลังแนะนำและจ้อข่าวเกี่ยวกับสวนสมุนไพรที่ร่วมกันสร้าง2 พิธีกร กำลังแนะนำและจ้อข่าวเกี่ยวกับสวนสมุนไพรที่ร่วมกันสร้าง
 • photo คุณ นพพร นิลรัตน์ สาธารณสุข อ.ระโนด ก็มาร่วมการทำกิจกรรมครั้งนี้คุณ นพพร นิลรัตน์ สาธารณสุข อ.ระโนด ก็มาร่วมการทำกิจกรรมครั้งนี้
 • photo นักเรียน ร.ว.มาร่วมกันปลูกสมุนไพรตามแปลนที่กำหนดไว้นักเรียน ร.ว.มาร่วมกันปลูกสมุนไพรตามแปลนที่กำหนดไว้
 • photo ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กำลังรับชมการแสดงที่จัดมาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กำลังรับชมการแสดงที่จัดมาให้
 • photo การแสดงฟ้อนหลากสีจากคุณยายอายุร่วม 1000 ปีการแสดงฟ้อนหลากสีจากคุณยายอายุร่วม 1000 ปี
 • photo อ.ปราโมทย์ น้อยเสงี่ยม ประธานชมรมผู้สูงอายุ รพ.ระโนด ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ได้รับมอบเกียรติบัตรการร่วมทำกิจกรรมอ.ปราโมทย์ น้อยเสงี่ยม ประธานชมรมผู้สูงอายุ รพ.ระโนด ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ได้รับมอบเกียรติบัตรการร่วมทำกิจกรรม
 • photo นายก อบต.ระโนด ให้เกียรติร่วมตัดริบบี้นและเปิดป้ายผ้าสวนสมุนไพรสร้างสุขนายก อบต.ระโนด ให้เกียรติร่วมตัดริบบี้นและเปิดป้ายผ้าสวนสมุนไพรสร้างสุข
 • photo ทีมงาน รพ.ระโนด ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับต้นสมุนไพรที่ปลูกทีมงาน รพ.ระโนด ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับต้นสมุนไพรที่ปลูก
 • photo ผู้รับบริการ รพ.ระโนด มาร่วมปลูกว่านหางจระเข้ผู้รับบริการ รพ.ระโนด มาร่วมปลูกว่านหางจระเข้
 • photo ทีมงานกำลังเตรียมสถานที่การทำกิจกรรมทีมงานกำลังเตรียมสถานที่การทำกิจกรรม
 • photo ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลัง การทำสวนน้ำใจสมุนไพรสร้างสุขทีมงานผู้อยู่เบื้องหลัง การทำสวนน้ำใจสมุนไพรสร้างสุข
 • photo ทีมงานกำลังปลูกว่านหางจระเข้ทีมงานกำลังปลูกว่านหางจระเข้
 • photo ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึกกับผลงานการร่วมกันสร้างถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึกกับผลงานการร่วมกันสร้าง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ร่วมกันสร้างสวนสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร(แพทย์แผนไทยใน R 9),สร้างความสุข สุขภาพจิตที่ดี(R12), และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม(ENV)

กิจกรรมตามแผน

ร่วมกันปลูกสมุนไพร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และสร้างสายสัมพันธ์อันดีร่วมกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 1. ผู้ป่วยแสดงน้ำใจด้วยการบริการต้นไม้, และปุ๋ย เพื่อช่วยกันสร้างสมุนไพร
 2. ทีมงานสวน และชาวบ้านร่วมกัน ปรับสภาพพื้นที่เพื่อสร้างเป็นสวนสมุนไพร
 3. ทีมงานโรงพยาบาลระโนดทุกฝ่ายและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพมาร่วมแรง ร่วมใจกันปลูกต้นสมุนไพร โดย ร่วมกันเป็นเจ้าของ จากการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันดูแลและปลูกต้นสมุนไพร

ผลตามแผน

เิกิดสวนสมุนไพรและ ความร่วมมือกันของทุกฝ่าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เกิดมิตรภาพที่ดี,ความสุขด้านจิตใจระหว่างผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลระโนดแต่ละหน่วยและเครือข่ายในพื้นที่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 • เนื่องจากมีหลายฝ่ายเข้ามาร่วมด้วยช่วยจึงมีปัญหาด้านการประสานงานกันในบางส่วน แต่ทุกคนต่างมีเป้าหมายที่ดีร่วมกัน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 เมษายน 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอ้อย_LABอ้อย_LABเมื่อ 31 กรกฎาคม 2556 16:45:53
Project trainer
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 1 สิงหาคม 2556 07:42:30 น.

ชื่อกิจกรรม : R12สร้างความผูกพันของบุคลากร

 • photo ทีมงาน รพ.ระโนดที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแต่งกายด้วยชุดสีสันสดใสต้อนรับการมาถึงของวันสงกรานต์ทีมงาน รพ.ระโนดที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแต่งกายด้วยชุดสีสันสดใสต้อนรับการมาถึงของวันสงกรานต์
 • photo นพ.ศรีพัฒน์ ให้เกียรติมาเป็นผู้เริ่มต้นการสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลนพ.ศรีพัฒน์ ให้เกียรติมาเป็นผู้เริ่มต้นการสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • photo นพ.ศรีพัฒน์ ไปสรงน้ำพระพุทธรูปบริเวณศาลาสงฆ์นพ.ศรีพัฒน์ ไปสรงน้ำพระพุทธรูปบริเวณศาลาสงฆ์
 • photo นพ.ศรีพัฒน์ ไปสรงน้ำพระพุทธรูปนพ.ศรีพัฒน์ ไปสรงน้ำพระพุทธรูป
 • photo นพ.ศรีพัฒน์ และทีมงานบุคลากร รพ.ระโนด สรงน้ำบริเวณตึกสงฆ์นพ.ศรีพัฒน์ และทีมงานบุคลากร รพ.ระโนด สรงน้ำบริเวณตึกสงฆ์
 • photo พี่จงดี แต่งกายด้วยชุดไทยและสรงน้ำพระพุทธรูปพี่จงดี แต่งกายด้วยชุดไทยและสรงน้ำพระพุทธรูป
 • photo ถ่ายรูปกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ถ่ายรูปกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์
 • photo รำวงกลองยาว ต้อนรับวันสงกรานต์รำวงกลองยาว ต้อนรับวันสงกรานต์
 • photo รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ขอพรต้อนรับวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ขอพรต้อนรับวันสงกรานต์
 • photo มีตัวแทนชมรมผู้สูงอายุและผู้มีพระคุณกับโรงพยาบาลมาร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวด้วยมีตัวแทนชมรมผู้สูงอายุและผู้มีพระคุณกับโรงพยาบาลมาร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวด้วย

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

สร้างความผูกพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

กิจกรรมตามแผน

รดน้ำผู้ใหญ่ในประเพณีวันสงกรานต์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

กิจกรรมประกอบด้วย
1. การรดน้ำพระพุทธรูปในโรงพยาบาล 2. กิจกรรมการรดน้ำผู้ใหญ่ในในโรงพยาบาลขอพรวันสงกรานต์เพื่อแสดงความผูกพันธ์ในองค์กร 3. มีการจัดให้รางวัลกับผู้ที่มาร่วมงานที่แต่งตัวสวยงาม 4. มีการเล่นสงกรานต์ระหว่างเจ้าหน้าที่กันเอง

ผลตามแผน

เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมสนุกสนานรื่นเริง สามารถสร้างความรักผูกผันแก่คนในองค์กรและควรจะมีการจัดทุกๆปี

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมสนุกสนุกสนานมาก ทุกคนได้รดนำ้ผู้ใหญ่ได้รับพรกันทุกคนและได้เล่นสงกรานต์กันสนุกสนาน..ผู้รับบริการบางคนยังมาเล่นกับเจ้าหน้าที่ทำให้ได้ยินเล่นหัวเราะกันเกือบตลอดเวลาในกิจกรรมนั้น.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

จัดสถานที่ไว้ในสวนใต้จามจุรี แต่มีฝนตกลงมา ต้องเปลี่ยนสถานที่กระทันหัน..ทำให้ขลุกขลักบาง แต่ทุกคนก็มีความร่วมมือในการจัดสถานที่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 2,000.00 5,000.00
14 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยBlack eyes girlBlack eyes girlเมื่อ 20 มีนาคม 2556 11:05:51
Project trainer
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 5 ธันวาคม 2557 21:05:05 น.

ชื่อกิจกรรม : R12ประชุมสุนทรียสนทนาครั้งที่ 1 (1St Dialogue ) โครงการปลูกข้าวบ้านฉัน เป็นอาหารบ้านเธอ

 • photo การสุนทรียสนทนาครั้งนี้ ประกอบด้วย เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุการสุนทรียสนทนาครั้งนี้ ประกอบด้วย เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ
 • photo เครือข่ายด้านสุขภาพกำลังสุนทรียสนทนาอย่างน่าสนใจเครือข่ายด้านสุขภาพกำลังสุนทรียสนทนาอย่างน่าสนใจ
 • photo ภก.สมชาย บรรยายภาพรวมโครงการ เป้าหมายการทำโครงการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภก.สมชาย บรรยายภาพรวมโครงการ เป้าหมายการทำโครงการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo ทีมงานยุทธศาสตร์ องค์กรแห่งความสุข ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างน่าสนใจทีมงานยุทธศาสตร์ องค์กรแห่งความสุข ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างน่าสนใจ
 • photo ผู้อำนวยการรพ.ระโนดและ ร.ร.ระโนดวิทยา 2 ท่าน กำลังระดมความคิดเห็นเพื่อการดำเนินกิจกรรมร่วมกันผู้อำนวยการรพ.ระโนดและ ร.ร.ระโนดวิทยา 2 ท่าน กำลังระดมความคิดเห็นเพื่อการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพบปะปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอระโนดเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านอาหารปลอดภัย อ.ระโนด สถานการณ์ข้อมูล การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
 2. เพื่อทำความเข้าใจโครงการ และหาแนวทางในการทำงานและดำเนินกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จัดการประชุมแบบสุนทรียสนทนาครั้งที่ 1 นำเสนอกรอบแนวคิดและร่างโครงการปลูกข้าวบ้านฉันเป็นอาหารบ้านเธอ ระหว่างโรงพยาบาลระโนด สำนักงานสาธารณสุขระโนด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์อำเภอระโนด บริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ และกลุ่มเกษตรกรเพื่อการเปลี่ยนแปลง อ.ระโนด และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

กล่าวต้อนรับและกล่าวความเป็นมาของการดำเนินโครงการ โดยนายแพทย์วรพจน์  เจียมอมรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนด โครงการฯมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ชาวระโนดกำลังเผชิญอยู่ 3 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย

 • การเกิดโรคจากการประกอบอาชีพของประชาชนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 • การได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุใบพัดตีออกซิเจนในนากุ้ง
 • การได้รับสารเคมีตกค้างทางการเกษตรในเกษตรทำนา

นอกจากนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงพยาบาลในฐานะองค์กรที่ให้บริการสุขภาพ กับประชาชนชาวระโนดที่อยู่ในพื้นที่

ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2555) ทางโรงพยาบาลระโนด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ได้ร่วมมือกับชาวบ้าน ต.คลองแดน จัดโครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร่วมสำนึกรักษ์ตลาดน้ำคลองแดน ผลที่เกิดขึ้นถือว่า ประสบความสำเร็จมากเนื่องจาก ชาวบ้านและหน่วยงานมาร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 500 คน และต้นไม้ที่ปลูกสามารถได้รับการดูแลจนเจริญเติบโตเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน

การนำเสนอร่างแนวคิดโครงการปลูกข้าวฯ โดย เภสัชกรสมชาย  ละอองพันธุ์  รายละเอียดดังนี้

 1. สถานการณ์เกี่ยวกับสารเคมีตกค้างทางการเกษตร อ.ระโนด รอบ 2-3 ปี มีแนวโน้มน่าเป็นห่วง จากข้อมูลการสุ่มตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารดำเนินการโดยฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลระโนด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล(รพ.สต.) และเครือข่ายชุมนุม อย.น้อย และอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน ระหว่างปี ๒๕๕๓-๕๕ ปรากฏว่า พบสารเคมีที่ใช้ทางการเกษตรประเภทยาฆ่าแมลงตกค้างมากที่สุด คือ ตกมาตรฐานร้อยละ ๖, ๕,และ๔.๙๑ ของตัวอย่างทั้งหมดตามลำดับ และหากแยกตามประเภทของผัก พบว่า อันดับหนึ่ง พริกสด และอันดับสอง คือ ผักกาดปลีและคะน้า โดยผักทั้งหมดมีแหล่งที่มาจากตลาดสดหัวอิฐ จ.นครศรีธรรมราช
 2. มีการนำเสนอกรณีศึกษา กลุ่มผักใจประสานใจ อ.ด่านซ้าย จ.สุพรรณบุรี มุ่งเน้นการทำการเกษตรกรรมแบบสังคมเกื้อหนุนเกษตรกร(CSA:Community Supported Agriculture)โดยการรวมกลุ่มกันและรับผลิตผักอินทรีย์เพื่อนำส่งให้ผู้บริโภคซึ่งอาศัยอยู่ใน จ.กรุงเทพมหานคร ในราคาผัก 3 ก.ก./สัปดาห์ ราคา 250 บาท โดยผู้บริโภคจะต้องชำระเงินค่าผักที่จะซื้อล่วงหน้า เป็นราย 6 เดือน และประเด็นอื่นๆ

การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการจากหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

 1. สำนักงานเกษตร อ.ระโนด มีโครงการโรงเรียนเกษตรกรชาวนาส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จฯพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการพัฒนาแนวคิดการทำนาแบบใหม่แก่เกษตรกรที่สนใจใน ต.ตะเครียะ และบ้านขาว  ที่สนใจหมู่บ้านละ 20 คน นอกจากนี้มีการพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตผักปลอดสารพิษ/หรือ ผักปลอดภัย ทั้งนี้หลักเกณฑ์ที่ทางสำนักงานเกษตร อ.ระโนด กำหนดทำการเกษตรตามหลักของ GAP
 2. โรงงานไทยยูเนียน ฟีด มิลล์ จำกัด มีการนำเสนอประเด็นการทำกิจกรรมร่วมรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR มุ่งเน้นการทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ หากทางเกษตรกรสามารถผลิตผลผลิตได้เป็นจำนวนมากก็ยินดีเป็นแหล่งกระจายสินค้า
 3. ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลระโนด มีการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักไล่แมลง การทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  มีความสนใจในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลระโนด
 4. โรงเรียนระโนดวิทยา มีการทำนาอินทรีย์สาธิต จำนวน 4 ไร่ โดยการปลูกข้าวพื้นบ้านแต่มีประสบการณ์เรื่องของการถูกนกเก็บกินจนไม่สามารถมีผลผลิตเหลือได้

วาระที่ 4 แนวทางการดำเนินโครงการฯ

ที่ประชุมจะมีการประชุมสุนทรียสนทนา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์เกรียงศักดิ์ โรงพยาบาลระโนด โดยจะเชิญประธานชมรมจักรยาน อำเภอระโนด เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยมีการพูดคุยเพื่อลงรายละเอียดการทำกิจกรรม ประกอบด้วย

 • รูปแบบกิจกรรม
 • กลุ่มเป้าหมาย
 • รายละเอียดกิจกรรม
 • งบประมาณดำเนินการ
 • การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงาน

ผลตามแผน

 1. ตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมได้นำเสนอข้อมูลและประสบการณ์ด้านการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยด้านอาหาร
 2. ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการปลูกข้าวฯ
 3. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา

ผลที่เกิดขึ้นจริง

-เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมโครง -เกิดการเสนอแนวคิดที่หลากหลาย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ยังขาดประชุมของหลายหน่วยงาน ส่งผลให้การพูดคุยอาจจะขาดความสมบูรณ์ในเนื้อหา

แนวทางแก้ไข:ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงานควรติดต่อประสานงานมากขึ้น เช่น การส่งหนังสือด้วยตนเอง หรือการติดต่อพูดคุยเป็นการส่วนตัวล่วงหน้า

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 มีนาคม 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอ้อย_LABอ้อย_LABเมื่อ 31 กรกฎาคม 2556 17:15:20
Project trainer
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 1 สิงหาคม 2556 07:51:21 น.

ชื่อกิจกรรม : R12 กิจกรรมธรรมะในสวน(2 nd Dhamma in the Garden )ครั้งที่ 2

 • photo พระมหาไพศาล วิสาโร เจ้าอาวาสวัดคลองแดน กำลังแสดงธรรมเทศนาแก่บุคลากร ต้อนรับวันสงกรานต์พระมหาไพศาล วิสาโร เจ้าอาวาสวัดคลองแดน กำลังแสดงธรรมเทศนาแก่บุคลากร ต้อนรับวันสงกรานต์
 • photo ประชาชนผู้มารับบริการ ผู้ป่วย และบุคลากร รพ.ระโนด ตั้งใจฟังธรรมอย่างตั้งอกตั้งใจประชาชนผู้มารับบริการ ผู้ป่วย และบุคลากร รพ.ระโนด ตั้งใจฟังธรรมอย่างตั้งอกตั้งใจ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรสามารถปรับประยุกต์ใช้หลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมตามแผน

กิจกรรมประกอบด้วย การสนทนาธรรมะให้พรวันสงกราแก่บุคลากรของโรงพยาบาลและญาติผู้ป่วยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยสนทนาในเรื่องการปฏิบัติธรรมอย่างไรให้ถูกต้อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

การนิมนต์ พระมหาไพศาล วิสาโร เจ้าอาวาสวัดคลองแดน มาร่วมสนทนาธรรม ในหัวข้อ "การปฏิบัติธรรมอย่างไรให้ถูกต้อง" และในงานมีการสนทนาข้อข้องใจเกี่ยวกับธรรมมะอื่นด้วย จากนั้นได้นิมนต์ท่านไปเยี่ยมเยี่ยนผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยมีความสุข จากการดูท่าทางของแต่ละคน และญาติผู้ป่วยบอกแสดงความยินดีให้ด้วย

ผลตามแผน

มีผู้เข้าร่วมประมาณ 50-70 คน ทุกคนไดุความรู้สามารถไปปฏิบัติได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เจ้าหน้าที่มีการสดชื่นที่ได้ธรรมะและได้ทำบุญแก่ผู้ป่วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

สถานที่จัดงานคับแคบต้องย้ายสถานที่กระทันหันเพราะมีฝนต้องลงมาในสวน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00
15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยladymoonladymoonเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2556 16:00:33
Project trainer
แก้ไขโดย ladymoon เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2556 22:39:28 น.

ชื่อกิจกรรม : R12กิจกรรมสลายทุกข์เพิ่มสุขจากปลายพู่กัน(Art of Love in the Garden)

 • photo อ.สุบิน เมืองจันทร์ ศิลปินชาวระโนด ให้ความกรุณามาเป็นวิทยากรฝึกการวาดภาพแก่ผู้เข้าร่วมอ.สุบิน เมืองจันทร์ ศิลปินชาวระโนด ให้ความกรุณามาเป็นวิทยากรฝึกการวาดภาพแก่ผู้เข้าร่วม
 • photo อ.สุบิน เมืองจันทร์ สาธิตเทคนิคการวาดภาพสีน้ำแก่ผู้เข้าร่วมอย่างน่าสนใจอ.สุบิน เมืองจันทร์ สาธิตเทคนิคการวาดภาพสีน้ำแก่ผู้เข้าร่วมอย่างน่าสนใจ
 • photo การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีเครือข่าย ชมรมผู้สูงอายุ รพ.ระโนด ร่วมกิจกรรม นับว่าเป็นการมิติใหม่การทำกิจกรรมร่วมกันการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีเครือข่าย ชมรมผู้สูงอายุ รพ.ระโนด ร่วมกิจกรรม นับว่าเป็นการมิติใหม่การทำกิจกรรมร่วมกัน
 • photo ผู้เข้าร่วมต่างแสดงออกถึงความพอใจสนใจผ่านใบหน้าที่มีรอยยิ้ม และแววตาแสดงความสนใจผู้เข้าร่วมต่างแสดงออกถึงความพอใจสนใจผ่านใบหน้าที่มีรอยยิ้ม และแววตาแสดงความสนใจ
 • photo อุปสรรคของอายุมิได้ขวางกั้น การวาดภาพสีน้ำอุปสรรคของอายุมิได้ขวางกั้น การวาดภาพสีน้ำ
 • photo R12กิจกรรมสลายทุกข์เพิ่มสุขจากปลายพู่กัน(Art of Love in the Garden)R12กิจกรรมสลายทุกข์เพิ่มสุขจากปลายพู่กัน(Art of Love in the Garden)
 • photo บุคลากร รพ.ระโนด มาร่วมกิจกรรมพร้อมกับครอบครัว นับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวบุคลากร รพ.ระโนด มาร่วมกิจกรรมพร้อมกับครอบครัว นับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว
 • photo น้องๆๆที่ป่วยและขาดกำลังใจมาร่วมวาดภาพ สร้างกำลังใจพร้อมรอยยิ้มด้วยน้องๆๆที่ป่วยและขาดกำลังใจมาร่วมวาดภาพ สร้างกำลังใจพร้อมรอยยิ้มด้วย
 • photo พี่อ๊อกและพี่แฟป สนใจการวาดภาพสีน้ำพี่อ๊อกและพี่แฟป สนใจการวาดภาพสีน้ำ
 • photo ดูแววตาที่มุ่งมั่น สนใจ จับจ้องไปที่การวาดภาพดูแววตาที่มุ่งมั่น สนใจ จับจ้องไปที่การวาดภาพ
 • photo ทุกคนต่างจับจ้องการสอนเทคนิควาดภาพสีน้ำทุกคนต่างจับจ้องการสอนเทคนิควาดภาพสีน้ำ
 • photo อ.สุบิน กำลังสอนเทคนิคการเกลี่ยสีให้เกิดความสวยงามอ.สุบิน กำลังสอนเทคนิคการเกลี่ยสีให้เกิดความสวยงาม
 • photo น้องๆจาก รพ.สต.เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความน่าสนใจน้องๆจาก รพ.สต.เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความน่าสนใจ
 • photo R12กิจกรรมสลายทุกข์เพิ่มสุขจากปลายพู่กัน(Art of Love in the Garden)R12กิจกรรมสลายทุกข์เพิ่มสุขจากปลายพู่กัน(Art of Love in the Garden)
 • photo R12กิจกรรมสลายทุกข์เพิ่มสุขจากปลายพู่กัน(Art of Love in the Garden)R12กิจกรรมสลายทุกข์เพิ่มสุขจากปลายพู่กัน(Art of Love in the Garden)
 • photo R12กิจกรรมสลายทุกข์เพิ่มสุขจากปลายพู่กัน(Art of Love in the Garden)R12กิจกรรมสลายทุกข์เพิ่มสุขจากปลายพู่กัน(Art of Love in the Garden)
 • photo 2 หมอฟันคนสวยต่างภูมิใจกับผลงานดอกกุหลาบของตนเอง2 หมอฟันคนสวยต่างภูมิใจกับผลงานดอกกุหลาบของตนเอง
 • photo ผอ.และพี่พล ร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างน่าสนใจ พร้อมกับโชว์ผลงานที่ได้ผอ.และพี่พล ร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างน่าสนใจ พร้อมกับโชว์ผลงานที่ได้
 • photo เกศรินทร์ พิธีกรในกิจกรรม ร่วมแนะนำตัววิทยากร อ.สุบิน เมืองจันทร์เกศรินทร์ พิธีกรในกิจกรรม ร่วมแนะนำตัววิทยากร อ.สุบิน เมืองจันทร์
 • photo ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน พร้อมแสดงผลงานภาพวาดตนเองถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน พร้อมแสดงผลงานภาพวาดตนเอง
 • photo น้องๆที่มารับบริการรักษาตัวที่ รพ.ร่วมวาดภาพอย่างมีความสุขน้องๆที่มารับบริการรักษาตัวที่ รพ.ร่วมวาดภาพอย่างมีความสุข
 • photo น้องเบส ร่วมโชว์ผลงานภาพวาดของตนเองน้องเบส ร่วมโชว์ผลงานภาพวาดของตนเอง
 • photo R12กิจกรรมสลายทุกข์เพิ่มสุขจากปลายพู่กัน(Art of Love in the Garden)R12กิจกรรมสลายทุกข์เพิ่มสุขจากปลายพู่กัน(Art of Love in the Garden)
 • photo น้องๆและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมน้องๆและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
 • photo ถ่ายภาพหมู่และพร้อมด้วยผลงานถ่ายภาพหมู่และพร้อมด้วยผลงาน
 • photo นักศึกษาแพทย์ฝึกงานมาร่วมวาดภาพสีน้ำภายหลังว่างเว้นจากภารกิจตรวจสุขภาพนักศึกษาแพทย์ฝึกงานมาร่วมวาดภาพสีน้ำภายหลังว่างเว้นจากภารกิจตรวจสุขภาพ
 • photo ผู้สูงอายุร่วมกันฝึกฝนการวาดภาพอย่างตั้งอกตั้งใจผู้สูงอายุร่วมกันฝึกฝนการวาดภาพอย่างตั้งอกตั้งใจ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความสุขกับกิจกรรมฯ
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ รพ.ระโนด

กิจกรรมตามแผน

มีการจะจัดกิจกรรม ในวันที่ 14 ก.พ. 56 โดยมี อ.สุบิน เมืองจันทร์และคณะ มาร่วมฝึกปฏิบัติการ วาดภาพศิลปะสีน้ำ ในหัวข้อ "ศิลปะแห่งความรัก" โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน ประกอบด้วย บุคลากร รพ.ระโนด , ผู้ป่วยที่มารับบริการ , เจ้าหน้าที่รพ.สต. และตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมวันแห่งความรัก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

มีการเลื่อนการจัดกิจกรรม เป็นวันที่ 15 ก.พ. 56 โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วม 40 คน ประกอบ บุคลากร รพ.ระโนด , ผู้ป่วยที่มารับบริการ , เจ้าหน้าที่รพ.สต. และตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ

ผลตามแผน

 1. มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 50 คน
 2. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่า 80%

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 40 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ รพ.ระโนด 29 คน , เจ้าหน้าที่รพ.สต. 1 คนและผู้ป่วย/ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ อ.ระโนด/ผู้ที่สนใจ 10 คน
 2. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ  88.27% ข้อเสนอแนะอื่นๆ -จัดอีกบ่อยๆ -น่าสนใจครับ ได้รับประโยชน์มากครับ -ให้จัดแบบนี้ทุกๆปี -ดีมาก ชอบมาก ดีค่ะ จัดอีกนะ :) -อยากให้จัดกิจกรรมนี้อีก หลายๆครั้ง สนุกและให้ความรู้ดีมาก ได้ความรู้ครั้งนี้มากค่ะ
 3. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ภาพวาดสีน้ำ อย่างน้อยคนละ 1 ภาพ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 1. ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมฯมีความล่าช้า กว่าแผนที่กำหนดไว้
 2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่น้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,600.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 7,600.00
14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอ้อย_LABอ้อย_LABเมื่อ 31 กรกฎาคม 2556 15:04:22
Project trainer
แก้ไขโดย อ้อย_LAB เมื่อ 26 สิงหาคม 2556 17:00:55 น.

ชื่อกิจกรรม : R12 ชวนบุคลากรกินข้าวเที่ยงร่วมกัน วันวาเลนไทน์

 • photo อาหารที่ส่งเข้าประกวด เมนูชูสุขภาพ น่ากันมากๆๆอาหารที่ส่งเข้าประกวด เมนูชูสุขภาพ น่ากันมากๆๆ
 • photo โชว์เปิดงาน..จาก young girl...โชว์เปิดงาน..จาก young girl...
 • photo 2 พิธีกร จำเป็น แต่สามารถสร้างความสนุกสานไม่น้อย2 พิธีกร จำเป็น แต่สามารถสร้างความสนุกสานไม่น้อย
 • photo งานนี้ ต้อง Ranod All Star band ร่วมขับกล่อมเพลงเพราะครับงานนี้ ต้อง Ranod All Star band ร่วมขับกล่อมเพลงเพราะครับ
 • photo นายแพทย์ วรพจน์ ร่วมเปิดงานเพื่อความสุขของทุกท่านนายแพทย์ วรพจน์ ร่วมเปิดงานเพื่อความสุขของทุกท่าน
 • photo ผู้คนร่วมงานอย่างคับคั่งผู้คนร่วมงานอย่างคับคั่ง
 • photo พี่อ้อยประธาน R 12 และคณะกรรมการร่วมเตรียมอุปกรณ์สำหรับการให้คะแนนพี่อ้อยประธาน R 12 และคณะกรรมการร่วมเตรียมอุปกรณ์สำหรับการให้คะแนน
 • photo งานนี้นำความรู้เรื่องการทำ CPR ง่ายนิดเดียว มาร่วมออกงานด้วย พี่สาคร เต็มที่เลยงานนี้นำความรู้เรื่องการทำ CPR ง่ายนิดเดียว มาร่วมออกงานด้วย พี่สาคร เต็มที่เลย
 • photo น้องหมอ ร่วมแสดง ท่าเต้น ควบม้าของศิลปินเกาหลีน้องหมอ ร่วมแสดง ท่าเต้น ควบม้าของศิลปินเกาหลี
 • photo พี่อ้อย นำทีมนำเสนอผลงานเมนูชูสุขภาพพี่อ้อย นำทีมนำเสนอผลงานเมนูชูสุขภาพ
 • photo อีกชุดการแสดง น่ารักๆๆอีกชุดการแสดง น่ารักๆๆ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างความสุขในองค์กรผ่านกิจกรรมการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

กิจกรรมตามแผน

บุคลากร รพ.ระโนด กินข้าวร่วมกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.จัดประชุมวางแผนกิจกรรมในงานกินข้าวร่วมกันหวั่นเที่ยง 2.บูรณาการทีมพัฒนาคุณภาพในการแสดงกิจกรรม 3.กินข้าวกันหวั่นเที่ยงจัดให้มีการประกวดเมนูอาหารสุขภาพ 4.ทีมพัฒนาฝีมือจัดให้มีการทำการ์ดส่งความรักของฉัน 5.ทีมปรับบุคลิกภาพจัดให้มีการสอนแต่งหน้า 6.ทีมแพทย์แผนไทยจัดให้มีน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(น้ำตรีพลา) 7.ทีมENVส่งเสริมการทำ 5 ส.ในหน่วยงาน 8.ทีม EMS การช่วยฟื้นคืนชีพ

ผลตามแผน

จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด22.7% และในระดับมาก57.7%

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. มีพิธีเปิดโดยทีม young  girl ของโรงพยาบาล
 2. มีการประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ ผลการประกวดได้ทีมตึกสงฆ์ชือเมนูฟลุดลั้นล้า
 3. มีการนำข้าวมากินกันในสวนกิจกรรมแบ่งปันอาหารกันสร้างสัมพันธ์ฉันท์มิตร
 4. มีการแสดงของน้ององค์กรแพทย์ 5.มีการฝึก CPR

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.การประสานงานเรื่องวันจัดมีผู้เสนอให้เลื่อนเพราะเจ้าหน้าที่มีกิจกรรมอย่างอื่น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpuntipapuntipaเมื่อ 1 สิงหาคม 2556 11:03:43
Project owner
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 9 สิงหาคม 2556 08:56:26 น.

ชื่อกิจกรรม : R12อบรมเรื่องการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

 • photo " ผลงานhandmade ทีมีชิ้นเดียว...ไม่เหมือนใครในสามโลก "
 • photo "..การ์ดสายใยรัก..ส่งความรักของฉัน..ให้กับเธอ "
 • photo น้องอรพยาบาลห้องฉุกเฉิน มาร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้น้องอรพยาบาลห้องฉุกเฉิน มาร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
 • photo ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโชว์ผลงานของตนเองผู้เข้าร่วมกิจกรรมโชว์ผลงานของตนเอง

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้บุคคากร สามารถประยุกต์วัสดุเหลือใช้นำมาประยุกต์ประดิษฐ์สิงของให้เกิดประโยชน์ในรูปแบการ์ดสื่อรัก
 • สร้างสานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว และองค์กร

กิจกรรมตามแผน

 • จัดกิจกรรมโดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรมวันแห่งความรัก ในกิจกรรมฐานการ์ดสานใยรัก เพื่อส่งมอบความรักและผูกพันต่อคนพิเศษ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • จัดกิจกรรมโดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรมวันแห่งความรัก ใน"กิจกรรมฐานการ์ดสานใยรัก ส่งความรักของฉันให้กับเธอ" โดยทีมพัฒนาฝีมือจัดให้มีสอนจัดทำการ์ดจากวัสดุเหลือใช้ ให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าทางจิตใจ เพื่อส่งมอบความรักและผูกพันต่อคนพิเศษ

ผลตามแผน

 • จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลวันแห่งความรัก มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด22.7% และในระดับมาก57.7%

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • บุคลากรที่เข้าร่วมฐานการ์ดสานใยรัก ส่งมอบความรักของฉันให้เธอ" สามารถประดิษฐ์การ์ดจากวัสดุเหลือใช้ ให้เกิดผลงานชิ้นใหม่ที่มีชิ้นเดียวในสามโลก มอบให้คนพิเศษ สร้างสานความรักระหว่างครอบครัวและองค์กร
 • มีพิธีเปิดโดยทีม young  girl ของโรงพยาบาล
 • มีการประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ ผลการประกวดได้ทีมตึกสงฆ์ชือเมนูฟลุดลั้นล้า
 • มีการนำข้าวมากินกันในสวนกิจกรรมแบ่งปันอาหารกันสร้างสัมพันธ์ฉันท์มิตร
 • มีการแสดงของน้ององค์กรแพทย์
 • มีการฝึก CPR

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 • สถานที่ประจำฐานซึ่งเป็นซุ้มไม้มีขนาดเล็ก สามารถรับคนได้ประมาณ 4-5 คน/รอบ และต้องใช้เวลาในแต่ละรอบที่ค่อนข้างนาน ทำให้ไม่ไม่สามารถรับบุคลากรได้ทั้งหมด ทำให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00
24 มกราคม 2556 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอ้อย_LABอ้อย_LABเมื่อ 31 กรกฎาคม 2556 13:55:05
Project trainer
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 1 สิงหาคม 2556 14:35:32 น.

ชื่อกิจกรรม : R12กิจกรรมร่วมใจรักษ์โลก รักษ์บ้านเรา(Green Ranod Hospital)

 • photo นายแพทย์วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ ผอ.รพ.ปลูกต้นไม้รอบสระน้ำเป็นปฐมฤกษ์นายแพทย์วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ ผอ.รพ.ปลูกต้นไม้รอบสระน้ำเป็นปฐมฤกษ์
 • photo บุคลากร รพ.ระโนด ร่วมกันปลูกแพเซี่ยงไฮ รอบสระน้ำ รพ.ระโนด ตามแนวและพื้นที่ที่ถูกจัดแบ่งไว้บุคลากร รพ.ระโนด ร่วมกันปลูกแพเซี่ยงไฮ รอบสระน้ำ รพ.ระโนด ตามแนวและพื้นที่ที่ถูกจัดแบ่งไว้
 • photo งานแพทย์แผนไทย นำเครื่องดิ่มสมุนไพรมาให้ดื่มเพื่อความสดชื่น ดับกระหายงานแพทย์แผนไทย นำเครื่องดิ่มสมุนไพรมาให้ดื่มเพื่อความสดชื่น ดับกระหาย
 • photo บุคลากร ร่วม เรียนรู้การล้างมืออย่างถูกต้องบุคลากร ร่วม เรียนรู้การล้างมืออย่างถูกต้อง
 • photo โชว์สนุกๆจากหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินโชว์สนุกๆจากหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน
 • photo ขับกล่อมผู้เข้าร่วมด้วยดนตรีโฟค์ซองในสวนจาก นพ.ชัยสิทธิ์ขับกล่อมผู้เข้าร่วมด้วยดนตรีโฟค์ซองในสวนจาก นพ.ชัยสิทธิ์
 • photo ร่วมชิมและอิ่มหมีพีมันกับการประกวดเมนูชูสุขภาพร่วมชิมและอิ่มหมีพีมันกับการประกวดเมนูชูสุขภาพ
 • photo หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมการฝึกฝยนการทำ CPR ผู้ป่วยหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมการฝึกฝยนการทำ CPR ผู้ป่วย
 • photo การแสดงน่ารักของ EMSการแสดงน่ารักของ EMS
 • photo ดินที่เตรียมสำหรับปลูกต้นดอกแพเซียงไฮดินที่เตรียมสำหรับปลูกต้นดอกแพเซียงไฮ
 • photo ถ่ายรูปความประทับใจร่วมกันของผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายรูปความประทับใจร่วมกันของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo ทีมพยาบาลสนุกสนานจากการร่วมปลูกต้นไม้ข้างริมสระน้ำ รพ.ระโนดทีมพยาบาลสนุกสนานจากการร่วมปลูกต้นไม้ข้างริมสระน้ำ รพ.ระโนด
 • photo สุดหล่อ ร่วมถ่ายรูปกับน้องเด็กเตอร์สุดหล่อ ร่วมถ่ายรูปกับน้องเด็กเตอร์
 • photo ทีม Ranod All Star Band ร่วมขับกล่อมเพลงเพราะๆ ส่งความสุขแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมทีม Ranod All Star Band ร่วมขับกล่อมเพลงเพราะๆ ส่งความสุขแก่ผู้มาร่วมกิจกรรม
 • photo ป้าๆทีมงาน รพ.ระโนด เต็มที่กับการร่วมปลูกต้นไม้ รอบสระป้าๆทีมงาน รพ.ระโนด เต็มที่กับการร่วมปลูกต้นไม้ รอบสระ
 • photo ยิ้มหน้าแฉ่งเลยครับ 2 พยาบาลคนสวยยิ้มหน้าแฉ่งเลยครับ 2 พยาบาลคนสวย
 • photo ที่นี่ คือ รพ.ระโนด สวย สดใส ด้วย 2 มือของพวกเราทุกคนที่นี่ คือ รพ.ระโนด สวย สดใส ด้วย 2 มือของพวกเราทุกคน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ปลูกต้นไม้รอบสระ

กิจกรรมตามแผน

1.คนสวนเตรียมต้นไม้ 2000 ต้น 2.ป้ายประชาสัมพันธ์..รอบสระ 3.เตรียมสถานที่ก่อนปลูก...คนสวน ทำแนว ติดป้ายผู้รับผิดชอบ 4.เตรียมอุปกรณ์ทำสวน 5.เครื่องเสียง 6.ดนตรีผ่อนคลาย..ในสวน..ติดต่อวง all star band 7.เครื่องดืม...อาหาร 8.จัดสถานที่  ENV

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในการจับฉลากในการแบ่งพื้นที่ปลูกต้ไม้ 2.มีทีมออแกไนน์ในการควบคุมกำกับกิจกรรมในงาน 3.เชิญทีมพัฒนาคุณภาพมาเสนอกิจกรรมร่วมเป็นการบูรณาการคือ -ทีม EMS Iเสนอการฟื้นคื้นชีพ -IC การประเมินล้างมือที่ถูกวิธี -คุณประโยชน์ของน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ -ดนตรีสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน 4.มีการแสดงกิจกรรมในพิธีเปิด 5.งานโภชนาการสนับสนุนน้ำดื่มหลังการปลูกต้นไม้

ผลตามแผน

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. ผู้เข้าร่วมส่วนมากทราบข่าวจากเสียงตามสาย
 2. การปลูกต้นไม้มีผู้เข้าร่วมมากตามที่พื้นที่รับผิดชอบมีบางหน่วยงาน ได้ปลูกก่อนวันงาน
 3. ผู้เข้าร่วมชอบกิจกรรมการสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันมากที่สุด(88.7%)

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ช่วงปลูกต้นไม้บางคนมีหน้าที่ต้องไม่ทำ แต่ก็มาปลูกต้องเย็น 2.ขอความร่วมมือแต่ละหน่วยงานให้ดูแลต้นไม้พื้นที่ที่รับผิดชอบด้วย 3.หลังจัดงานมีผู้ช่วยเก็บของน้อยควรขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในครั้งต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 มกราคม 2556 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtwoseadjtwoseadjเมื่อ 29 มกราคม 2556 13:54:40
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 2 สิงหาคม 2556 07:50:49 น.

ชื่อกิจกรรม : R12แจกของขวัญวันเด็ก กับเด็กที่นอนรักษาในโรงพยาบาล

 • photo คุณสมใจ สุขเขียว ร่วมมอบของขวัญเป็นตุ๊กตา เพื่อส่งมอบความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติคุณสมใจ สุขเขียว ร่วมมอบของขวัญเป็นตุ๊กตา เพื่อส่งมอบความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
 • photo เยี่ยมเยียนน้องทุกคนที่มารับการรักษาตัวที่ตึกผู้ป่วยในทั้งสองแห่งเยี่ยมเยียนน้องทุกคนที่มารับการรักษาตัวที่ตึกผู้ป่วยในทั้งสองแห่ง
 • photo เด็กน้อย เพิ่งคลอด ก็รับมอบของขวัญตุ๊กตาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติเด็กน้อย เพิ่งคลอด ก็รับมอบของขวัญตุ๊กตาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
 • photo เด็กๆแสดงความดีใจเมื่อได้รับของขวัญเล็กๆๆน้อยเด็กๆแสดงความดีใจเมื่อได้รับของขวัญเล็กๆๆน้อย
 • photo ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กที่ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลระโนด
 2. เพื่อสร้างความรู้สึกผูกพันและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรผ่านกิจกรรมมอบของเล่นแด่น้อง

กิจกรรมตามแผน

ร่วมกับงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ซึ่งรวบรวมเงินจากเจ้าหน้าที่ไปซื้อของขวัญและของขวัญจากองค์กรแห่งความสุข ไปแจกกับเด็กที่นอนรักษาตัวในวันี่12มกราคม2556 ซึ่งน้องๆไม่ได่ไปร่วมงานวันเด็ก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

วันที่ 12 มกราคม 2556 เป็นวันเด็กแห่งช่าติ..ทางองค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลระโนดได้ขอรับบริจาคของขวัญจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล คนละนิดละหน่อย ไปจัดซื้อของขวัญ ไปแจกเด็กที่มานอนป่วยที่โรงพยาบาลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กๆและผู้ปกครอง

ผลตามแผน

1.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบริจาคเงินไปซื้อของขวัญ 2.โทรศัพท์ไปถามจำนวนผู้ป่วยที่เป็นเด็ก ที่นอนป่วยในตึกอินทนิล 3.มอบของขวัญ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. ผู้ป่วยเด็กซึ่งมารับบริการ รพ.ระโนด ได้รับของขวัญมีความรู้สึกดีใจมาก สังเกตจากแววตาและรอยยิ้ม
 2. ญาติซึ่งส่วนมากเป็นมารดาที่เฝ้าอยู่รู้สึกพอใจมากและมีความรู้สึกประทับใจและไว้วางใจต่อการทำงานของ รพ.มากขึ้น
 3. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระโนดที่มอบของขวัญรู้สึกดี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.มีการประชาสัมพันธ์น้อยมาก..ควรมีการวางแผนล่วงหน้า

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 มกราคม 2556 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtwoseadjtwoseadjเมื่อ 28 มกราคม 2556 08:06:38
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย อ้อย_LAB เมื่อ 31 กรกฎาคม 2556 17:15:46 น.

ชื่อกิจกรรม : R12 กิจกรรมธรรมะในสวน(Dhama in the Garden)ครั้งที่ 1

 • photo คุณ สุดจิต แก้วศรีสุข หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล จุดเทียนหน้าพระบูชาพระรัตนตรัยคุณ สุดจิต แก้วศรีสุข หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล จุดเทียนหน้าพระบูชาพระรัตนตรัย
 • photo เครื่องสังฆทานสำหรับถวายพระอันเป็นการทำบุญเครื่องสังฆทานสำหรับถวายพระอันเป็นการทำบุญ
 • photo ตัวแทนผู้เข้าร่วมถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ที่มาาร่วมสวดให้พรตัวแทนผู้เข้าร่วมถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ที่มาาร่วมสวดให้พร
 • photo พระสงฆ์มาถึงบริเวณลานกิจกรรมพระสงฆ์มาถึงบริเวณลานกิจกรรม
 • photo พระอาจารย์มหาอาวุฒิ จากวัดหาดใหญ่โฆษิตาราม เทศนาเรื่อง หลักธรรมในการทำงานพระอาจารย์มหาอาวุฒิ จากวัดหาดใหญ่โฆษิตาราม เทศนาเรื่อง หลักธรรมในการทำงาน
 • photo คุณสุพัตรา ถวายสังฆทาน แก่พระสงฆ์ที่มาสวดให้พรคุณสุพัตรา ถวายสังฆทาน แก่พระสงฆ์ที่มาสวดให้พร
 • photo พระมหาอาวุฒิ วัดหาดใหญ่โฆสิตาราม ร่วมเทศนาแก่ผู้เข้าร่วมฟังธรรมพระมหาอาวุฒิ วัดหาดใหญ่โฆสิตาราม ร่วมเทศนาแก่ผู้เข้าร่วมฟังธรรม
 • photo เจ้าหน้าที่ รพ.ตั้งใจรับศีล ฟังธรรรมรับพรปีใหม่เจ้าหน้าที่ รพ.ตั้งใจรับศีล ฟังธรรรมรับพรปีใหม่
 • photo เภสัชกร สมชาย พูดวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการเภสัชกร สมชาย พูดวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ
 • photo บุคลากรและ ปชช.ต่างสนใจเข้าร่วมโครงการบุคลากรและ ปชช.ต่างสนใจเข้าร่วมโครงการ
 • photo พระสงฆ์จากวัด มะขามเฒ่า ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกกรรมพระสงฆ์จากวัด มะขามเฒ่า ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกกรรม
 • photo พระสงฆ์ จากวัดมะขามเฒ่า ให้พรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ แก่หน่วยงานตึกผู้ป่วยในพระสงฆ์ จากวัดมะขามเฒ่า ให้พรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ แก่หน่วยงานตึกผู้ป่วยใน
 • photo พระมหาอาวุฒิ พูดคุยหลักธรรมและให้กำลังใจกับผู้ป่วยภายในตึกสงฆ์ ส่งผลให้หลายคนรู้สึกมีกำลังใจดีขึ้นพระมหาอาวุฒิ พูดคุยหลักธรรมและให้กำลังใจกับผู้ป่วยภายในตึกสงฆ์ ส่งผลให้หลายคนรู้สึกมีกำลังใจดีขึ้น
 • photo คุณยายที่เป็นหอบ ถึงกับน้ำตาไหลและยกมือไหว้ท่วมหัวรับของที่ระลึกเป็นภาพพระพุทธรูปคุณยายที่เป็นหอบ ถึงกับน้ำตาไหลและยกมือไหว้ท่วมหัวรับของที่ระลึกเป็นภาพพระพุทธรูป
 • photo พระสงฆ์จากวัดมะขามเฒ่า ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติ และบุคลากรพระสงฆ์จากวัดมะขามเฒ่า ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติ และบุคลากร
 • photo ทีมงานบุคลากรร่วมรับพรปีใหม่ทีมงานบุคลากรร่วมรับพรปีใหม่
 • photo ทีมงาน รพ.ระโนด เตรียมสถานที่จัดกิจกรรมทีมงาน รพ.ระโนด เตรียมสถานที่จัดกิจกรรม
 • photo ทีมงาน รพ.ระโนด เตรียมสถานที่ทีมงาน รพ.ระโนด เตรียมสถานที่

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

กิจกรรมประกอบด้วย การสวดเจริญพระพุทธมนตร์เพื่อให้พรต้อนรับปีใหม่แก่บุคลากรของโรงพยาบาลและญาติผู้ป่วยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยหลักธรรมที่จะบรรยายจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหลักธรรมนำชีวิตในช่วงของปีใหม่ โดยพระอาจารย์จากวัดหาดใหญ่สิตาราม(วัดสมเด็จฯโต หาดใหญ่)

กิจกรรมตามแผน

กิจกรรมประกอบด้วย การสวดเจริญพระพุทธมนตร์เพื่อให้พรต้อนรับปีใหม่แก่บุคลากรของโรงพยาบาลและญาติผู้ป่วยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยหลักธรรมที่จะบรรยายจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหลักธรรมนำชีวิตในช่วงของปีใหม่ โดยพระอาจารย์จากวัดหาดใหญ่สิตาราม(วัดสมเด็จฯโต หาดใหญ่)

ต่อด้วยกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยในตึกผู้ป่วยทั้งสองแห่ง คือ ตึกสงฆ์และตึกอินทนิน เพื่อร่วมพูดคุยกับผู้ป่วยโดยนำเอาหลักของจิตวิทยามาพัฒนาจิตวิญญาณของผู้ป่วย

จำนวนผู้เข้าร่วมที่ตั้งเป้าไว้ คือ 70 คน ประกอบด้วย บุคลากรและญาติผู้ป่วย ประชาชนผู้ที่สนใจ กิจกรรมจะจัด ณ ลานจามจุรี โรงพยาบาลระโนด เน้นการสัมผัสธรรมชาติ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

กิจกรรมประกอบด้วย การสวดเจริญพระพุทธมนตร์เพื่อให้พรต้อนรับปีใหม่แก่บุคลากรของโรงพยาบาลและญาติผู้ป่วยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยหลักธรรมที่จะบรรยายจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหลักธรรมนำชีวิตในช่วงของปีใหม่ โดยพระอาจารย์จากวัดหาดใหญ่สิตาราม(วัดสมเด็จฯโต หาดใหญ่)

ต่อด้วยกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยในตึกผู้ป่วยทั้งสองแห่ง คือ ตึกสงฆ์และตึกอินทนิน เพื่อร่วมพูดคุยกับผู้ป่วยโดยนำเอาหลักของจิตวิทยามาพัฒนาจิตวิญญาณของผู้ป่วย

กิจกรรมจะจัด ณ ลานหน้าห้องสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลระโนด เน้นการสัมผัสธรรมชาติ

ผลตามแผน

 1. เจ้าหน้าที่ รพ.ระโนด เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยจำนวน 70 คน
 2. สร้างมิติใหม่ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของผู้รับบริการที่โรงพยาบาลระโนด โดยนำเอาหลักธรรมมาใช้สำหรับดูแลสุขภาวะทางจิตวิญญาณคนไข้และเจ้าหน้าที่
 3. ตัวแทนเจ้าหน้าที่สามารถนำประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. เกิดการจัดกิจกรรมธรรมะในสวน(1 st Dhamma in the Garden)
 2. เจ้าหน้าที่และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 70 คน
 3. การประกอบพิธีกรรมทางศาสนายังต้องใช้บุคลากรจากภายนอก ซึ่งที่เคยกำหนดไว้จะต้องมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ของ รพ.สามารถนำประกอบพิธีกรรม
 4. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจาก 2 ตึกผู้ป่วย คือ ตึกสงฆ์และตึกอินทนิน ได้รับการเยี่ยมพุดคุยผ่านหลักศาสนา ส่งผลให้ผู้ป่วยหลายรายโดยเฉพาะผู้สูงอายุเกิดความซาบซึ้ง(สังเกตจากรอยคราบน้ำตา และรอยยิ้ม)

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 1. มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ คือ จากลานจามจุรี เป็น ลานหน้าห้องสุขภาพชุมชน เนื่องจากเกิดฝนตกลงมาการจัดกิจกรรมในสถานที่เดิมไม่สะดวก แต่ก็สามารถบริหารจัดการโดยการได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จากงานสุขภาพชุมชนให้ใช้สถานที่บริเวณด้านหน้าห้อง แต่ปัญหาที่ตามมาคือ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวจะเป็นทางสัญจรของบุคลากร ญาติผู้ป่วย และผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาหรือเยี่ยมญาติที่ตึก ส่งผลกระทบรบกวนจากการเดินผ่านหรือการเข็นรถผ่าน
 2. การมาร่วมกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ บุคลากรยังขาดความพร้อมเพรียง เนืองจากหลายท่านยังไม่ทราบรายละเอียดการจัดกิจกรรม
 3. การนำประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของตัวแทนบุคลากร พบว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายยังขาดความมั่นใจ ส่งผงให้ต้องมีบุคลากรจากภายนอกมาทำหน้าที่แทน
 4. การที่จะฝึกการลงเยี่ยมพูดคุยโดยใช้หลักศาสนา ตามที่วางแผนไว้ คือ การประกบคู่กันเป็นทีมระหว่างพระสงฆ์ของอำเภอระโนด และพระจากวัดสมเด็จฯ แต่เมื่อทำกิจกรรมจริงๆ พบว่า พระสงฆ์จากอ.ระโนด ไม่ได้มาเดินร่วมกันกับพระจากวัดสมเด็จฯ เนื่องจากต้องทำหน้าที่ประพรมน้ำมนตร์บุคลากรจากฝ่ายต่างๆ
 5. การลงเยี่ยมคนไข้ยังขาดมิติความหลากหลายของศาสนา เนื่อง ผู้ป่วยบางรายนับถือศาสนาอิสลาม
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 ธันวาคม 2555 เวลา 19:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอ้อย_LABอ้อย_LABเมื่อ 26 ธันวาคม 2555 11:30:34
Project trainer
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 2 สิงหาคม 2556 07:48:08 น.

ชื่อกิจกรรม : R12 ด้านสร้างสาน สัมพันธ์ : กิจกรรมปีใหม่ Ranod,s Got Talent

 • photo คึกคักเลยครับ สำหรับทุกทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมคึกคักเลยครับ สำหรับทุกทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo นพ.ศรีพัฒน์ ร่วมถ่ายรูปกับน้องๆๆกับการแสดงน่ารักๆๆนพ.ศรีพัฒน์ ร่วมถ่ายรูปกับน้องๆๆกับการแสดงน่ารักๆๆ
 • photo ผอ.วรพจน์ ร่วมมอบเตาไมโครเวฟ แก่พี่ตุ้ย ผู้โชคดีของคืนนี้ผอ.วรพจน์ ร่วมมอบเตาไมโครเวฟ แก่พี่ตุ้ย ผู้โชคดีของคืนนี้
 • photo บูม นำโดยเชียร์ลีดเดอร์ กิติมาศักดิ์ พร้อมคุณหมอ ศรีพัฒน์บูม นำโดยเชียร์ลีดเดอร์ กิติมาศักดิ์ พร้อมคุณหมอ ศรีพัฒน์
 • photo ผู้เข้าประกวด ระโนด กอททาเลน ทุกทีมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นประชันกันผู้เข้าประกวด ระโนด กอททาเลน ทุกทีมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นประชันกัน
 • photo ดูกันเองว่าสนุกจริงๆๆดูกันเองว่าสนุกจริงๆๆ
 • photo สนุกสนาน ทุกทีมเลยครับสนุกสนาน ทุกทีมเลยครับ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างกระบวนการทำงานเป็นทีมผ่านการแสดงความสามารถพิเศษ

กิจกรรมตามแผน

 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางเสียงตามสาย โรงพยาบาลระโนด และแผ่นโปสเตอร์
 2. เปิดรับสมัครทีม 5 ทีมๆละอย่าง 3-5 คน มีการบูมทีม
 3. ทีมสมัครทุกทีมที่เข้าร่วมประกวด ให้งบประมาณ 500 บาทต่อทีม
 4. รางวัลชนะเลิศ 1,000 บาท
 5. เกณฑ์การตัดสิน มีกรรมการ 5 คน 50 คะแนน เสียงโหวด 50 คะแนน มีเกณฑ์การตัดสินเช่น เสื้อผ้าหน้าผม
 6. มีการเดินพาเรดเข้างาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 2. เปิดรับสมัครทีม 5 ทีมๆละอย่าง 3-5 คน มีการบูมทีม
 3. ทีมสมัครทุกทีมที่เข้าร่วมประกวด ให้งบประมาณ 500 บาทต่อทีม
 4. รางวัลชนะเลิศ 1,000 บาท
 5. เกณฑ์การตัดสิน มีกรรมการ 5 คน 50 คะแนน เสียงโหวด 50 คะแนน มีเกณฑ์การตัดสินเช่น เสื้อผ้าหน้าผม
 6. มีการเดินพาเรดเข้างาน

ผลตามแผน

เจ้าหน้าที่มีความสุข การทำงานเป็นทีม

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.เจ้าหน้าที่มีความสุขผ่านการทำงานเป็นทีมในการประกวด Ranod s GOt Talent 2. เจ้าหน้าที่ รพ.ระโนด สมัครเข้าแข่งขัน Ranod Got Talent จำนวน 5 ทีม
3. สร้างความสามัคคีแก่บุคลากร รพ.ระโนดที่เข้าร่วมกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การประสานงานไม่ลงตัวเกี่ยวกับ เวลา เกณฑ์การตัดสิน 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtwoseadjtwoseadjเมื่อ 8 ธันวาคม 2555 19:39:40
Project creater , Project trainer
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 8 ธันวาคม 2555 20:07:35 น.

ชื่อกิจกรรม : R12 ลอยกระทงสามัคคี มีดีที่ระโนดกับทีมงาน R 12

 • photo บุคลากร รพ.ระโนด ร่วมลอยกระทงในสระข้างห้องประชุม นายแพทย์ อภิชัยอย่างสนุกสนานบุคลากร รพ.ระโนด ร่วมลอยกระทงในสระข้างห้องประชุม นายแพทย์ อภิชัยอย่างสนุกสนาน
 • photo ผู้เข้าร่วมต่างสนุกสนาน ในการประกวดกระทงสามัคคีผู้เข้าร่วมต่างสนุกสนาน ในการประกวดกระทงสามัคคี
 • photo ผู้อำนวยการ รพ.ระโนด ลอยกระทงเป็นปฐมฤกษ์ผู้อำนวยการ รพ.ระโนด ลอยกระทงเป็นปฐมฤกษ์
 • photo การแสดงชุดที่สร้างความฮือฮาของสาวสวย พันปีการแสดงชุดที่สร้างความฮือฮาของสาวสวย พันปี
 • photo ทต.ณัฐิกา และภ.ก.สมชาย พิธีกรในกิจกรรมสร้างความสนุกสานแก่ผู้เข้าร่วมทต.ณัฐิกา และภ.ก.สมชาย พิธีกรในกิจกรรมสร้างความสนุกสานแก่ผู้เข้าร่วม
 • photo นายแพทย์ วรพจน์ เดินเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับทุกหน่วยงานที่ส่งกระทงเข้าประกวดนายแพทย์ วรพจน์ เดินเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับทุกหน่วยงานที่ส่งกระทงเข้าประกวด
 • photo มอบรางวัลแก่นักแสดงทุกท่านมอบรางวัลแก่นักแสดงทุกท่าน
 • photo ความสวยงามของกระทงที่เข้าร่วมประกวดจากทุกหน่วยงานความสวยงามของกระทงที่เข้าร่วมประกวดจากทุกหน่วยงาน
 • photo คณะกรรมการตัดสินกระทงจากทุกหน่วยงานคณะกรรมการตัดสินกระทงจากทุกหน่วยงาน
 • photo คณะกรรมการเตรียมพร้อมการตัดสินและให้คะแนนกระทงคณะกรรมการเตรียมพร้อมการตัดสินและให้คะแนนกระทง
 • photo กระทงที่หน่วยงานส่งเข้าประกวดกระทงที่หน่วยงานส่งเข้าประกวด

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้บุคลากร รพ.ระโนดได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง
 2. เพื่อสร้างความรักสามัคคีภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
 3. เพื่อสร้างความสนุกสานผ่อนคลายความเครียดของบุคลากร รพ.ระโนด ผ่านกิจกรรมสันทนาการ เช่น ดนตรี หรือการแสดง

กิจกรรมตามแผน

 1. การประชุมร่วมระหว่างคณะทำงานจัดงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การส่งกระทงเข้าประกวด
 2. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของโรงพยาบาลประกอบด้วย เสียงตามสาย การติดเอกสารประกาศ การส่งเอกสารเป็นลักษณะหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานภายในโรงพยาบาล
 3. การเตรียมงาน สถานที่ก่อนวันจัดงานจริง
 4. กิจกรรมวันลอยกระทงสามัคคีตามวันเวลาที่กำหนดไว้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 1. การประชุมร่วมระหว่างคณะทำงานจัดงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การส่งกระทงเข้าประกวด
 2. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของโรงพยาบาลประกอบด้วย เสียงตามสาย การติดเอกสารประกาศ การส่งเอกสารเป็นลักษณะหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานภายในโรงพยาบาล
 3. การเตรียมงาน สถานที่ก่อนวันจัดงานจริงในวันที่ 27 พ.ย.55
 4. กิจกรรมวันลอยกระทงสามัคคีตามวันเวลาที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 28 พ.ย.55 ณ ห้องประชุมนายแพทย์อภิชัย ร่วมกับงานGrand Openning ลักษณะกิจกรรม คือ
 • เริ่มเปิดให้มีการส่งกระทงเพื่อเข้าร่วมประกวดจากหน่วยงานและฝ่ายในโรงพยาบาลเวลา 10.00 น.
 • การแสดงชุดรำซิ่ง จำนวน 1 ชุด
 • เทพีอันเชิญกระทงเดินนำกระทงเพื่ออวดสู่สายตาผู้เข้าร่วมงาน 1 รอบ
 • การนำเสนอแนวคิดของกระทงของแต่ละฝ่ายไม่เกิน 1 นาที
 • การให้คะแนนผ่านการโหวต และนำไปลอยน้ำ
 • การประกาศผลการให้คะแนนและมอบรางวัลจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนด

ผลตามแผน

 1. มีการส่งกระทงเข้าร่วมกิจกรรมจากทุกหน่วยงานอย่างน้อย 1 กระทง
 2. บุคลากร รพ.มีความสนุกสานผ่านกิจกรรมการแสดง
 3. การใช้ความคิดสร้างสรรในการประดิษฐ์กระทง นำเสนอแนวคิด
 4. การเกิดความรัก สามามัคคีภายในองค์กร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. มีการส่งกระทงเข้าร่วมกิจกรรมจากทุกหน่วยงานอย่างน้อย 1 กระทง
 2. บุคลากร รพ.มีความสนุกสานผ่านกิจกรรมการแสดง
 3. การใช้ความคิดสร้างสรรในการประดิษฐ์กระทง นำเสนอแนวคิด
 4. การเกิดความรัก สามามัคคีภายในองค์กร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ระยะเวลามีจำกัด เนื่องจากต้องใช้เวลา 1 ชั่วโมงในตอนพักรับประทานอาหารกลางวันในงาน Grand Openning ส่งผลให้ต้องจัดการกิจกรรมอย่างรวดเร็วและเร่งรีบ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 8928
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง