โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ความรู้

ประวัติ อำเภอระโนด

by twoseadj @July,24 2012 09.58 ( IP : 113...69 ) | Tags : ความรู้

ที่ตั้งและอาณาเขต

 คำอธิบายภาพ : 250px-Amphoe_9007 อำเภอระโนดเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสะทิงพระเดิมเป็นส่วนหนึ่งของเมืองสะทิงพระ (เมืองพัทลุงเก่า) ในสมัยรัชกาลที่ 3 ก็ไปขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 จึงได้กลับมาขึ้นกับเมืองสงขลา เมื่อมีการจัดการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาล ได้ยุบเมืองระโนด ตั้งเป็นกิ่งอำเภอระโนดและได้เริ่มก่อสร้างที่ว่าการอำเภอระโนดหลังแรกคู่กับสถานีตำรวจในปี พ.ศ.2466 และในปี พ.ศ.2467 กิ่งอำเภอระโนดได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอระโนด

จากหนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กล่าวถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลทางภูมิศาสตร์ ทางกายภาพของอำเภอระโนด ไว้ว่า .........

ระโนดเป็นส่วนหนึ่งของเกาะปการังที่เริ่มตั้งแต่หัวเขาแดง ในเขตอำเภอเมือง ผ่านอำเภอสทิงพระ มาจนจรดคลองระโนด ผู้คนแต่เดิมเรียกนี้ว่า แผ่นดินบก นับเป็นบริเวณที่เกิดชุมชนเมืองมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12-13 ส่วนพื้นดินที่อยู่ฟากคลองระโนดออกไปทางเหนือจนถึงเขตอำเภอหัวไทรเป็นแผ่นดินที่งอกใหม่ไปเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ในเขตอำเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงทำให้ภูมิประเทศในบริเวณนี้เปลี่ยนมาเป็นคาบสมุทรแทนและพื้นน้ำทางด้านตะวันตกระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่ในเขตจังหวัดพัทลุงก็ตื้นเขินกลายเป็นทะเลสาบ”ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ตอน

 คำอธิบายภาพ : AUm0 ตอนล่างสุดเรียกว่าทะเลสาบ ตอนกลางเรียกว่า ทะเลหลวง และตอนบนเรียกว่า ทะเลน้อย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองพะโคะเมืองระโนด และเมืองสทิงพระซึ่งต่างก็เคยขึ้นกับเมืองพัทลุงได้แยกไปขึ้นกับเมืองต่างถึง 3 เมือง เมื่อจัดการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาล ได้ยุบเมืองระโนด“กิ่งอำเภอระโนด”ขึ้นกับอำเภอปละท่า มีเขตการปกครอง 10 ตำบลโดยยึดเอาคลองระโนดเป็นเขตแดนระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชกับสงขลา พ.ศ. 2467 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอและได้โอนตำบลคลองแดน บ้านใหม่ ซึ่งเดิมอยู่ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและตำบลตะเครียะ อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุง มาขึ้นกับอำเภอระโนดด้วย รวมเป็น 13 ตำบลต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2521 กระทรวงมหาดไทยได้แยกตำบลโรง ตำบลเชิงแสและตำบลเกาะใหญ่ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอกระแสสินธุ์ และเมื่อ พ.ศ.2525กระทรวงมหาดไทยแยกตำบลตะเครียะออกเป็น 2 ตำบล  คือ ตำบลตะเครียะและตำบลบ้านขาว

 คำอธิบายภาพ : pic5012489e003b5 ชาวระโนด ร้อยละ 90 เป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่นี่ แต่มีบางส่วนอพยพมาจากจังหวัดปัตตานีเพื่อมาประกอบอาชีพประมงโดยมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลบ่อตรุ นับถือศาสนาอิสลามเนื่องจากพื้นที่อำเภอระโนดติดกับทะเลมาก คือ ทะเลอ่าวไทย และทะเลสาบทำให้อาหารชาวระโนดเป็นพวกปลาเป็นหลัก ถ้ามีเทศกาลพิเศษจะใช้ หมู วัว ควายเป็นส่วนประกอบ ขนมหวานที่ขึ้นชื่อ คือ ขนมเปี๊ยะ

ตรงทางแยกไปอำเภอกระแสสินธุ์ จะเห็นยอดเจดีย์สูงตระหง่าน บ่งบอกถึงความศักสิทธิ์ความคงอยู่ของตำบลที่นี่ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงวัดเจดีย์งามอยู่ในตำบลบ่อตรุ มีลานวัด มีหมู่เจดีย์ทรงลังกา พระมหาเจดีย์สร้างด้วยกินปะการังสูงประมาณ 30 เมตร ถัดจากพระธาตุองค์ใหญ่มีเจดีย์รองลงมาอีก 4 องค์ และถัดมาอีก 8องค์ ซึ่งหมายถึง มรรค 8 อริยสัจ 4และนิพพาน 1 ในช่วงหลังปี พ.ศ.2530เป็นช่วงเวลาที่ระโนดมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำทำให้เศรษฐกิจของอำเภอระโนดเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากแต่ในที่สุดผลเสียที่ตามมาอันเกิดจากการไม่ได้วางแผนของเกษตรกรทำให้เกิดวิกฤตสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลมาจากการทำนากุ้ง

ที่มาของ“ระโนด”จากบทความ“มารู้จักระโนดบ้านเรา”ในหนังสือระโนดสังสรรค์ ครั้งที่ 30 เขียนโดย มาตุภูมิให้มูลว่า บางท่านว่า ระโนด มาจากคำว่า  ระนัต  ซึ่งเป็นภาษาเขมร แปลว่า คราด ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับทำนาดำ    บางท่านว่า กร่อนเสียงมาจาก  ราวโหนด  ซึ่งหมายถึงต้นตาลที่เรียงรายกันเป็นแนวยาว คำอธิบายภาพ : pic000001 มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหัวไทร (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ทิศตะวันออก จรดอ่าวไทย

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอควนขนุน (จังหวัดพัทลุง)

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 ตำบล 72 หมู่บ้าน

 1. ระโนด  (Ranot)  7 หมู่บ้าน
 2. คลองแดน  (Khlong Daen)  5 หมู่บ้าน
 3. ตะเครียะ  (Takhria)  5 หมู่บ้าน
 4. ท่าบอน  (Tha Bon)  10 หมู่บ้าน
 5. บ้านใหม่  (Ban Mai)  9 หมู่บ้าน
 6. บ่อตรุ  (Bo Tru)  5 หมู่บ้าน
 7. ปากแตระ  (Pak Trae)  6 หมู่บ้าน
 8. พังยาง  (Phang Yang)  4 หมู่บ้าน
 9. ระวะ  (Rawa)  7 หมู่บ้าน
 10. วัดสน  (Wat Son)  4 หมู่บ้าน
 11. บ้านขาว  (Ban Khao)  6 หมู่บ้าน
 12. แดนสงวน  (Daen Sa-nguan)  4 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่อำเภอระโนดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบ่อตรุ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ่อตรุ บางส่วนของตำบลระวะ และบางส่วนของตำบลวัดสน
 • เทศบาลตำบลระโนด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลระโนด
 • เทศบาลตำบลปากแตระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากแตระทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลระโนด (นอกเขตเทศบาลตำบลระโนด)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองแดนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะเครียะทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าบอนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพังยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพังยางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลระวะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลระวะ (นอกเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อตรุและตำบลวัดสน (นอกเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านขาวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแดนสงวนทั้งตำบล

แสดงความคิดเห็น

« 7801
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง