โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง ร.พ.ระโนด (HHC:Home Health Care Center of Ranod Hospital)

ผลงานและการดำเนินงานที่ผ่านมา มีดังนี้

ทบทวนการจำหน่าย เชื่อมโยงศูนย์เยี่ยมบ้าน

@June,24 2013 20.47

ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลระโนด เข้าร่วมประชุมทบทวนการใช้แนวทางการดูแลต่อเนื่องที่บ้านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งต่อผู้ป่วยสำหรับการเยี่ยมบ้าน ประกอบด้วย หัวหน้าห้องผ่าตัด/พยาบาลIC /หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าOPD มีการพูดคยและทบทวนแนวทางไปปรับใช้ได้จริงในบริบทของโรงพยาบาลระโนด ให้ส

เปิดมิติใหม่การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานผ่าน skype กับ รพ.สงขลา

@June,20 2013 16.12

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลระโนด ทีมงานสหวิชาชีพของศูนย์ดูแลต่อเนื่องผู้ป่วย โรงพยาบาลระโนด ร่วมกับ ศูนย์ดูแลต่อเนื่องโรงพยาบาลสงขลา อันเป็นแม่ข่ายสำคัญของการเป็นต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จัดกิจกรรมทบทวนดูแลผู้

ผลการพัฒนาศูนย์ดูแลต่อเนื่อง รพ.ระโนด ประจำปี 2556

@May,17 2013 10.41

โดย นางธนัชญา พูลสวัสดิ์/ทีมงานศูนย์การดูแลต่อเนื่อง/ทีมสหวิชาชีพ รพ.ระโนดความเป็นมาของปัญหาเดิมระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องของโรงพยาบาลระโนดจะให้บริการเยี่ยมบ้านเองโดยแต่ละหน่วยงานไม่มีศูนย์การดูแลต่อเนื่อง และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขาดระบบการบริหารจัดการทีมสหวิชาชีพและภาคีเครือข่ายเพื่อการ

ศูนย์ดูแลต่อเนื่องลงเยี่ยมคนไข้เบาหวานมีปัญหาเรื่องการควบคุมน้ำตาล

@April,30 2013 12.30

เมื่อวันที่30เมษายน2556ที่ผ่านมาทีมงานศูนย์การดูแลต่อเนื่องโรงพยาบาลระโนดลงเยี่ยมคุณลุงโถ คงเทพ คนไข้เบาหวานซึ่งได้รับการประส่นจาก รพ.สงขลา ให้ลงเยี่ยมเพื่อประเมินปัญหาและแนวทางการแก้ไขคนไข้รายดังกล่าวจากการลงเยี่ยมพบปัญหาสำคัญ คือ1.การขาดความเข้มงวดในการควบคุมอาหาร พบว่า คนไข้มีภาวะของน้ำตาลในก

ทีม HHC เครือข่ายอำเภอระโนด ร่วมกับหน่วยไตเทียม รพ.สงขลา

@April,05 2013 21.14

ทีมงานหน่วยไตเทียมร่วมกับทีมเยี่ยมบ้านของเครือข่ายโรงพยาบาลระโนด ประกอบด้วย พยาบาลหน่วยไตเทียม พยาบาลศูนย์การดูแลต่อเนื่องพยาบาลรพสต./PCU เภสัชกรนักโภชนากร รวมทั้งหมดจำนวน ๙ คน ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย CAPD ในเขตรับผิดชอบของอำเภอระโนด จำนวนทั้งส

ประมวลภาพการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง

@April,02 2013 20.01

ภาพการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องร่วมกันของหน่วยไตเทียม รพ.สงขลา ศูนย์ HHC รพ.ระโนด และพยาบาลของรพ.สต.บ้านใหม่ ผักกูด คลองแดน แดนสงวน ในวันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 9.00-16.30น.

การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องเองที่บ้านแบบมีส่วนร่วมของเครือข่าย

@April,02 2013 19.48

ทีมงานหน่วยไตเทียมร่วมกับทีมเยี่ยมบ้านของเครือข่ายโรงพยาบาลระโนด ประกอบด้วย พยาบาลหน่วยไตเทียม พยาบาลศูนย์การดูแลต่อเนื่องพยาบาลรพสต./PCU เภสัชกรนักโภชนากร รวมทั้งหมดจำนวน ๙ คน ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย CAPD ในเขตรับผิดชอบของอำเภอระโนด จำนวนทั้งส

ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

@January,11 2013 21.04

ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง รพ.ระโนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านในแต่ละเดือน ของทีมสหวิชาชีพ เพื่อสรุปปัญหา และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วยให้รพสต.ดูแลต่อ ในผู้ป่วยที่อาการทุเลาลง และร่วมกันหาแนวทางดูแลผู้ป่วยที่ Re-admit บ่อย

อบรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

@January,11 2013 20.49

คุณลักษณา สุวรรณนิล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมกับทีมHHC จัดทำโครงการ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย แก่เจ้าหน้าที่ในเครือข่ายอำเภอระโนด วันที่10-11 มค.56 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลระโนด โดยเชิญวิทยากรจาก รพ.สงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร มีผู้สนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก เพราะในปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้าสู่ระยะสุดท้าย

ทีมดูแลต่อเนื่อง รพ.ระโนด เยี่ยมคนไข้ล้างไตทางช่องท้อง(peritoneal dialysis)

@November,16 2012 16.03

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลระโนด ออกเยี่ยมผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 1 ราย เป็นกรณีผู้ป่วยโรคไตวายซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง(peritoneal dialysis)ที่บ้าน ทีมสหวิชาชีพที่ลงพื้นที่ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ โภชนากร และเภสัชกรผู้ป่วยรายนี้ล้างไตมาแล

คลินิกหอบหืดลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยดูแลใกล้ชิด

@October,10 2012 09.26

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 -14.30 น.คุณสุพร ลอยลิบ พยาบาลประจำคลินิกหอบหืด โรงพยาบาลระโนด คุณดุจดาว คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ ฝ่ายเภสัชกรรชุมชนพร้อมด้วยนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงเยี่ยมบ้านคนไข้ คุณลุงล. บุญศรี คนไข้เรื้อรังโรคหอบหืด

สรุปกรณีศึกษางานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในเขตเทศบาล ต.ระโนด

@September,21 2012 10.07

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ได้มีการอภิปรายในหัวข้อ กรณีศึกษางานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ระหว่างฝ่ายงานเภสัชกรรม ร่วมกับ บุคคลากรทางศูนย์ home health care และบุคคลากรในคลินิคเวชปฏิบัติครอบครัว การศึกษางานครั้งนี้ที่เกิดขึ้น ได้มีการเยี่ยมบ้าน และติดตามผู้ป่

Video - นพ.วรพจน์ ผอ.โรงพยาบาลระโนด เปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน

@August,28 2012 14.42

นายแพทย์วนพจน์ เจียมอมรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนด กล่าวเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน จัดโดยศูนย์การดูแลต่อเนื่องโรงพยาบาลระโนด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม นายแพทย์อภิชัย โรงพยาบาลระโนด มีกลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ จำนวน 60 คน เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขปร

เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับมิตรภาพบำบัด "เพื่อนช่วยเพื่อน" รพ.ระโนด

@August,28 2012 11.45

เครือข่ายสุขภาพ ในโครงการส่งเสริมมิตรภาพบำบัด "เพื่อนช่วยเพื่อน" จัดทำโดย ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์อภิชัย วัตถุประสงค์ในการจัด1. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสำหรับ

ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง รพ.ระโนด ลงเยี่ยมคนไข้ ต.ปากแตระ

@August,23 2012 20.36

ศูนย์การดูแลต่อเนื่องร่วมกับทีมสหวิชาชีพและอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลปากแตระ เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล เพื่อให้กำลังใจและเพิ่มความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยของผู้ดูแล ติดตามภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยที่บ้าน ในวันที่ 30 กค.55

การดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตแบบเครือข่ายในอำเภอระโนด

@July,02 2012 22.17

เจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์การดูแลต่อเนื่อง พยาบาลจิตเวช และเจ้าหน้าท่ี รพ.สต. วัดสน ในเครือข่ายอำเภอระโนด ลงเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน


หน้า 1 · หน้า 2 · หน้า 3