โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง ร.พ.ระโนด (HHC:Home Health Care Center of Ranod Hospital)

เราทำอะไรบ้าง?... ในศูนย์การดูแลต่อเนื่อง

 คำอธิบายภาพ : pic500b6b2480ce0

 คำอธิบายภาพ : pic500b6b313a983


ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ถูกจัดตั้งขึ้นในโรงพยาบาลระโนดเน้นทำงานแบบทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์  พยาบาล  เภสัชกร  นักกายภาพ  โภชนากร
มีหน้าที่สำคัญ คือการจัดการระบบบริการสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จองค์รวม เน้นที่จัดให้แก่บุคคลที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  และผู้ป่วยระยะสุดท้าย  ดูแลผู้ป่วยที่ครอบคลุมตั้งแต่โรงพยาบาลถึงบ้าน  ทำหน้าที่สร้างทักษะให้ผู้ป่วยและครอบครัวให้สามารถพึ่งตนเองได้ การสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วย มีเป้าหมายเพื่อลดการเจ็บป่วยและพิการ สร้างคุณภาพชีวิตและอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า การทำงานของศูนย์ดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลระโนด

บทบาทและหน้าที่ของศูนย์การดูแลต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ คือ

๑.งานด้านวิชาการ ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นด้านการดูแลต่อเนื่องให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งความรู้ทางวิชาการจะถูกนำเสนอในรูปแบบของการพัฒนาคู่มือแนวทางการดูแลต่อเนื่อง ตลอดจนการถอดบทเรียนการทำงานของศูนย์ดูแลต่อเนื่องและเครือข่าย นำเสนอในรูปแบบของเอกสารและสื่อ

๒.การพัฒนาเครือข่าย การทำงานด้านการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง จำเป็นต้องอาศัยการประสานงานร่วมมือกับเครือข่ายในส่วนของทีมงานโรงพยาบาลระโนด และหน่วยงานจากภายนอก เช่น ทีมงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล(รพ.สต.) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายญาติผู้ป่วย อาสาสมัครดูแลผู้ป่วย เป็นต้น  กระบวนการพัฒนาศักยภาพของทีมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงถือว่ามีความจำเป็นมากต่อระบบการทำงานของศูนย์ กลวิธีที่ใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในความรับผิดชอบหรือที่เรียกว่า “การปฏิบัติการชุมชน” กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการลงเยี่ยมผู้ป่วยเฉพาะราย อันจะนำมาสู่การเรียนรู้ของเครือข่ายคณะทำงาน นอกจากนี้ศูนย์ดูแลต่อเนื่องยังพยายามที่จะสร้างเครื่องมือสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Skype หรือ ระบบการปรึกษาและรักษาทางไกล(Tele-medicin) เป็นต้น

๓.การประสานเครือข่าย ทางศูนย์ดูแลต่อเนื่องให้ความสำคัญกับเครือข่ายการทำงานโดยสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของญาติและอาสาสมัครดูแลผู้ป่วย นักเรียนอาสาสมัคร อันจะเป็นกลไกที่ช่วยดูแลผู้ป่วยในชุมชน ส่งเสริมให้บุคคลที่มีความพร้อมและสนใจทำงานในลักษณะอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยให้กับชุมชน การพัฒนาช่องทางเชื่อมประสานระหว่างเครือข่ายในลักษณะหลากหลายรูปแบบทั้งแบบทางการหรือไม่เป็นทางการ เช่น ระบบอีเมลล์แบบกลุ่ม โทรศัพท์ เป็นต้น การทำหน้าที่ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนในการช่วยเหลือสังคม ผ่านกลไกของกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่

๔.งานสนับสนุนด้านการดูแลต่อเนื่อง เนื่องจากการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ทางการแพทย์หลากหลายรูปแบบ เช่น อุปกรณ์สำหรับการทำกายภาพบำบัด อุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น ทางศูนย์ดูแลต่อเนื่องจะทำหน้าที่ด้านการประสาน จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย  นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ให้คำแนะนำหรือปรึกษาแก่หน่วยงานระดับพื้นที่ในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง

๕.การสื่อสารสาธารณะ  การทำงานให้ได้ผลจำเป็นเองจะต้องมีกระบอกเสียงในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในหลากหลายรูปแบบ เช่น เครือข่ายวิทยุชุมชน วารสารจดหมายข่าว แผ่นพับ เป็นต้นและการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ดูแลต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ เช่น วิดีโอการสอนเทคนิคที่จำเป็นต่อผู้ป่วยและญาติ เป็นต้น

หน้า 1 · หน้า 2 · หน้า 3