โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง ร.พ.ระโนด (HHC:Home Health Care Center of Ranod Hospital)

 คำอธิบายภาพ : IMG_0277  คำอธิบายภาพ : IMG_6284  คำอธิบายภาพ : IMG_6331  คำอธิบายภาพ : pic5036328410899


ทำไม ? ต้องมีศูนย์ดูแลต่อเนื่อง

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสังคมไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะด้วยการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าส่งผลให้อายุขัยโดยเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้น และอัตราการเพิ่มของประชากรมีน้อยลง  เป็นสถานการณ์ที่คุกคามต่อหลักประกันในชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีความต้องการระบบบริบาลเฉพาะทาง  กดดันให้รัฐบาลต้องพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ระบบการสื่อสาร เทคโนโลยีทางการแพทย์ การจัดบริการสาธารณสุข นอกเหนือจากบริการสาธารณะ ที่อยู่อาศัย และการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเพียงพอ ปัญหาโรคเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขและเป็นสาเหตุการป่วยและตายอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ซึ่งโรคในกลุ่มดังกล่าว ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือดและโรคมะเร็ง เป็นต้น

จากรายงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศไทยพบว่าและสถานการณ์การป่วยของจังหวัดสงขลา พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔  เท่ากับ ๒๐,๘๑๐  ๒๖,๕๕๕  ๓๐,๓๐๗ และ ๓๓,๗๘๔ รายตามลำดับ จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ เท่ากับ๔๓,๑๑๒  ๖๐,๖๒๓ และ ๖๙,๖๓๑ รายตามลำดับ(ที่มาสำนักโรคไม่ติดต่อจังหวัดสงขลา)

ผู้ป่วยโรคดังกล่าวหากดูแลตนเองไม่ดี ก็จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นได้เช่นโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาด  เลือด โรคไตวายเรื้อรัง ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โรคกลุ่มดังกล่าวต้องการการดูแลเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่อง ต้องการการดูแลทางด้านจิตใจมากกว่ากลุ่มอื่นๆ แต่ในภาวะสังคมที่ต้องแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ขาดการดูแลเอาใจใส่ หรือไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใกล้ชิดเท่าที่ควร ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ป่วยต่อเนื่องไปยังประสิทธิผลของการรักษา จากการติดตามการดูแลผู้ป่วยส่วนใหญ่พบว่า ผู้ป่วยจะอยู่ภายใต้การดูแลของครอบครัว ซึ่งต้องการระบบการดูแลระยะยาว ที่มีความต่อเนื่องของการดูแลตั้งแต่โรงพยาบาลจนกระทั่งกลับมาอยู่บ้าน การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน  จึงจำเป็นต้องดูแลตั้งผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาลมีการวางแผนจำหน่าย ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยกลับสู่ชุมชน เพื่อสร้างความเข็มแข็งแก่ผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วย ให้มีความมั่นใจต่อการดูแลสุขภาพตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภารกิจที่สำคัญโรงพยาบาลคือการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ ในการแก้ปัญหาตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ การปรับชีวิต พิชิตโรคเรื้อรัง เพื่อตอบสนองตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล คือ

“โรงพยาบาลชุมชนแห่งคุณภาพและความสุข ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการสุขภาพองค์รวม”


หน้า 1 · หน้า 2 · หน้า 3