โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

กิจกรรม

ฝ่ายเภสัชระโนด ทบทวนความรู้เรื่องอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีน

photo  , 680x453 pixel , 85,507 bytes.

โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จัดประชุมพัฒนาศักยภาพและซักซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ทั้งไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ตลอดจนการกลายพันธ์ของเชื้อไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก  และเตรียมความพร้อมระบบการเฝ้าระวังและการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน(AEFI) ประจำปี 2555 โดยมีเจ้าหน้าที่สาธาณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ภายในอำเภอระโนดเข้าร่วมรับฟังวิชาการ ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2554 ณ ห้องนายแพทย์เกรียงศักดิ์

ที่ผ่านมาโรงพยาบาลระโนดได้ดำเนินการโดยให้วัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายการให้บริการในกรณีปกติ ปี 2555ได้แก่ กลุ่มบุคลากรที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ที่มีโอกาสแพร่เชื้อโรคสูง เช่น แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์แลสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทำลายซากสัตว์ปีก กลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการแทรกซ้อนหลังจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ เช่น ประชากรกลุ่มโรคเรื้อรัง (โรคปอดเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ เบาหวาน ไตเรื้อรัง หลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด) กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป เป็นต้น ซึ่งการให้วัคซีนป้องกันสามารถกระตุ้นให้ประชาชนสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของโรค ลดการป่วย และการเสียชีวิต ระงับการระบาดของโรคได้โดยเร็ว

แม้การผลิตวัคซีนในปัจจุบันได้พัฒนาจนถือว่ามีความปลอดภัยสูงสุด แต่อย่างไรก็ตามอาจมีบางคนเกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนโดยทั่วไปมักมีอาการไม่ค่อยรุนแรง เช่น ผื่นคันที่ผิวหนัง วิงเวียนศีรษะ เสียงแหบ คลื่นไส้ อาเจียน บวมรอบๆ บริเวณที่ฉีด ปาก หรือหน้า เป็นต้น แต่ก็พบว่าอาจเกิดอาการรุนแรงหายใจลำบาก ความดันโลหิตต่ำ ไม่รู้สึกตัว หรือมีภาวะช็อกได้ ดังนั้นทีม SRRT ต้องดำเนินการเฝ้าระวังอาการหลังได้รับวัคซีน (Adverse Events Following Immunization : AEFI) โดยเฝ้าระวังอาการผิดปกติทางการแพทย์เกิดขึ้นหลังได้รับวัคซีนภายใน 28 วัน เพื่อค้นหาผู้ป่วยและรายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังได้รับวัคซีน กำกับติดตามความปลอดภัยของระบบให้บริการ ระบบลูกโซ่ความเย็น ตลอดจนให้ประชาชนมีความมั่นใจต่อการรับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในปี 2552 สคร.6 ขอนแก่น ได้รับรายงาน AEFI จากวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 8 ราย เสียชีวิต 6 ราย แต่การสอบสวนโรคพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน มีสาเหตุจากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว จากการนิเทศติดตามระบบ AEFI ในเขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 พบว่ายังมีจุดอ่อนในหลายประเด็น เช่น ความล่าช้าในการรายงานข้อมูลข่าวสาร ขาดการซักประวัติการได้รับวัคซีน ขาดการชี้แจงและวางระบบในสถานบริการ ซึ่งทีม SRRT ควรพิจารณาดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ระบบเฝ้าระวัง AEFI มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้

  1. จัดวางระบบ AEFI ในสถานบริการสาธารณสุขทั้งในสถานีอนามัย และโรงพยาบาล โดยชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบทั่วกันถึงระบบเฝ้าระวังอาการหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการแจ้งข่าว การรายงานข้อมูล รวบรวมข้อมูล และการสอบสวนโรค
  2. มีระบบเฝ้าระวังเชิงรุก โดยแจ้งข้อมูลให้ผู้ป่วยที่มารับบริการเฝ้าระวังตนเอง (Self report) หลังฉีดวัคซีน 1 เดือน และการติดตามเยี่ยมบ้าน (Home health care visit) โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
  3. วางระบบการคัดกรองผู้ป่วยทั้งแผนกผู้ป่วยนอก แผนกฉุกเฉิน หรือแผนกอื่นๆ ที่ให้บริการผู้ป่วย มีการซักประวัติและสอบถามข้อมูลการได้รับวัคซีนภายใน 1 เดือน ก่อนมารับบริการ
  4. เมื่อพบว่าผู้รับบริการมีประวัติเกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีนภายใน 1 เดือน ต้องแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ทีม SRRT เพื่อรายงานตามแบบฟอร์ม AEFI1 พร้อมแจ้งและรายงานผู้ป่วยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับ และสอบสวนโรคตามแบบฟอร์ม AEFI2 เพื่อหาสาเหตุต่อไป

  5. ผู้รับผิดชอบงานให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่รวบรวมข้อมูลผู้มารับบริการ มีทะเบียนติดตามอย่างเป็นระบบ พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล และสถานการณ์ AEFI ในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูล และหาแนวทาง มาตรการในการป้องกันการเกิดอาการภายหลังได้รับวัคซีนต่อไป

รายงานโดย เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ โรงพยาบาลระโนด

หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

แสดงความคิดเห็น

« 4443
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง