โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

องค์กรแห่งความสุข

หารือร่วมผู้บริหารซีพีร่วมทำงานCSR

  • photo  , 560x420 pixel , 221,741 bytes.
  • photo  , 560x420 pixel , 169,438 bytes.
  • photo  , 560x420 pixel , 177,605 bytes.
  • photo  , 560x420 pixel , 175,308 bytes.

เภสัชกรทันใจ สุริยะโวหาร หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน และทีมนำผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์โรงพยาบาล องค์กรแห่งความสุขและกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และเภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ ร่วมหารือผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน อำเภอระโนด ผลหารือน่าพอใจ เมื่อทั้งสองส่วนมีความเห็นร่วมกันจัดทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบทางสังคม(CSR:Coperate  Social Responsibility)

สาส์นเสวนา...ต้นตอของความเข้าใจ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัดมหาชน ต.ท่าบอน อำเภอระโนด ทางเภสัชกรทันใจ ได้นัดหมายและเข้าพบกับผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคม วัตถุประสงค์การเข้าพบในครั้งนี้ คือ เพื่อการเรียนรู้และหารือในลักษณะสาส์นเสวนาหรือสุนทรียสนทนา((dialogue) เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมร่วมกัน

ร่วมเรียนรู้...ซึ่งกันและกัน

การร่วมหารือครั้งนี้ ทางผู้บริหารบริษัท ซีพี ได้นำเสนอเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับ CSR ของบริษัทว่า  "บริษัทมีนโยบายและให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบทางสังคมอย่างยิ่ง" ที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการปลุกผักแบบไม่ใช้ดินแก่โรงเรียนมัธยมในพื้นที่ โดยการนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงานเช่น ท่อเหล็กและท่อน้ำพลาสติกซึ่งชำรุดแล้ว มาปรับเปลี่ยนเป็นโครงสร้างของโรงเรือนปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน มีทีมวิศวกรและพนักงานของโรงงานเข้าร่วมการทำกิจกรรม สอนให้นักเรียนจนสามารถปลูกผักไร้ดิน สร้างรายได้ นำมาสู่ความภาคภูมิใจแก่ตนเองของนักเรียน ผลที่ประจักษ์ชัดจากกิจกรรมดังกล่าว นำมาสู่การขยายพื้นที่ไปยังโรงเรียนใกล้เคียง

กิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่าง คือ กิจกรรมการสอนการทำ EM-ball (Effective Microbial) หรือก้อนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียแก่นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน ขณะนี้ทางนักเรียนที่ได้รับการสอน จะนำไปถ่ายทอดแก่เพื่อนนักเรียนของโรงเรียนข้างเคียงนับเป็นการขยายผลสู่เพื่อนๆ มีการนำเอาจุลินทรีย์บอลที่ได้ไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะช่วงที่ประเทศไทยประสบมหาอุทกภัยราคาของ EM ball ทะยานสู่ลูกละ 8 บาท

นอกจากนี้ขณะนี้ทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน กำลังมีกิจกรรมการนำเอาเศษขยะจากโรงอาหารมาทำก๊าซหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในการหุงต้ม ลดต้นทุนเรื่องเชื้อเพลิงในการหุงต้ม พร้อมทั้งมีแนวคิดการขยายการทำก๊าซชีวภาพแก่โรงเรียนข้างเคียง กิจกรรมธนาคารขยะเพื่อน้อง หรือกิจกรรมหนังสือเพื่อน้อง(เป็นการรับบริจาคหนังสือเพื่อมอบแก่ห้องสมุดของโรงเรียนในพื้นที่)

ก้าวต่อไปด้วยกัน

บรรยากาศการหารือ...เริ่มออกรสชาติ เมื่อเภสัชกรได้ออกปากชักชวนให้ทางบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ร่วมกันทำกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ร่วมกัน ...โดยมีพื้นที่เป้าหมายคือ การปลูกต้นโกงกาง ณ บริเวณ ตลาดน้ำคลองแดน ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนบริเวณดังกล่าวมีความเข้มแข็ง หากมีการปลูกต้นไม้แล้วย่อมจะสามารถช่วยดูแล ปลูกซ่อมต้นไม้ที่ตายไปได้ แต่ที่สำคัญคือ ทางคณะทำงานหวังว่าหากมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จะมีการจัดกิจกรรมสอดแทรกความรู้เข้าไประหว่างการดำเนินกิจกรรม นอกจากนี้จะพยายามในการจัดกิจกรรมที่เน้นการเล่นเกมส์สอดแทรกไปด้วย

โดยการจัดกิจกรรมจะมีการประสานงานหน่วยงานที่ม่ส่วนเกี่ยวข้องและสนใจร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อจัดการสาส์นเสวนาร่วมหารือรายละเอียดกิจกรรมอย่างชัดเจนอีกครั้ง ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลได้มอบหมายเภสัชกรสมชาย ทำหน้าที่ประสานงาน ซึ่งทางบริษัทซีพี จะอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่ประชุม

แสดงความคิดเห็น

« 4193
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง