โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

จดหมายข่าวโรงพยาบาลระโนด(สาธารณสุขระโนด)

จดหมายข่าวโรงพยาบาลระโนด(สาธารณสุขระโนด) เกิดขึ้นจากความดำริของผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนดและสาธารณสุขอำเภอระโนด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับประชาสัมพันธ์สถานการณ์ด้านสุขภาพของประชาชนให้ได้รับทราบ และเป็นสื่อกลางแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับระบบบริการของโรงพยาบาลระโนด การนำเสนอกิจกรรมความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การนำเสนอความรู้ด้านสุขภาพ ระบบบริการที่โรงพยาบาลระโนดจัดให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอระโนด

จดหมายข่าวโรงพยาบาลระโนด(สาธารณสุขระโนด)เป็นจดหมายข่าวที่่จัดทำขึ้นและออกตีพิมพ์ 3 เดือน ต่อ 1 ฉบับ โดยมีการออกปฐมฤกษ์ คือ ฉบับเดือน กันยายน 2552

คณะทำงานของจดหมายข่าว ประกอบด้วย

ที่ปรึกษา

  • นายแพทย์วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนด
  • นายนพพร นิลรัตน์ สาธารณสุขอำเภอระโนด

บรรณาธิการ