โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

232 items(1/24) 2 3 4 5 Next » Last »|

กิจกรรมประกาศนโยบายส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โดย aidah on March,22 2019 14.53

วันที่ 14 มี.ค. 62 โรงพยาบาลระโนดจัดกิจกรรมประกาศนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งผู้บริหารได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน ปราบปรามและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั้น ปี 2562 และให้ทุกหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้

232 items(1/24) 2 3 4 5 Next » Last »|