โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ระบบรับ-จ่ายยาเสพติดควบคุมพิเศษรายการรับ-จ่ายยาเสพติดควบคุมพิเศษ

รายการรับ-จ่ายยาเสพติดควบคุมพิเศษ
วันที่รายการยาประเภทข้อมูลจำนวนหน่วยรุ่นที่รับ-จ่าย
(Lot No.)
หน่วยงานผู้เบิกผู้รับ-จ่าย
26 มี.ค. 56 ketala เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) as34 ห้องคลอด(LR) นางอังคณา นายสมชาย ละอองพันธ์
29 ม.ค. 56 ketala เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) as34 ห้องคลอด(LR) นางอังคณา นายสมชาย ละอองพันธ์
23 ม.ค. 56 ketala เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) as34 ห้องคลอด(LR) นางอังคณา นายสมชาย ละอองพันธ์
21 ม.ค. 56 ketala เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) as34 ห้องคลอด(LR) นางอังคณา นายสมชาย ละอองพันธ์
14 ม.ค. 56 ketala เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) ad 45 ห้องคลอด(LR) นส.อังคณา นายสมชาย ละอองพันธ์
14 ธ.ค. 55 ketala เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) ad 45 ห้องคลอด(LR) นางอังคณา นายสมชาย ละอองพันธ์
14 ธ.ค. 55 ketala เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) as34 ห้องคลอด(LR) นางอังคณา นายสมชาย ละอองพันธ์
6 ธ.ค. 55 ketala เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) as34 ห้องคลอด(LR) นางอังคณา นายทันใจ สุริยะโวหาร
27 พ.ย. 55 ketala เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) af45 ห้องคลอด(LR) นางอังคณา นายสมชาย ละอองพันธ์
24 พ.ย. 55 Morphine inj. เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) 43AK ตึกอินทนิน นางพรศิริ ชูแสง นายทันใจ สุริยะโวหาร
19 ต.ค. 55 Pethidine inj. เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) 45AK ตึกสงฆ์ นส.สิริวรรณ นายทันใจสุริยะ โวหาร
16 ต.ค. 55 ketala เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) as56 ห้องคลอด(LR) นส.อังคณา นายสมชายละอองพันธ์
15 ต.ค. 55 ketala เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) af67 ห้องคลอด(LR) นส.อังคณา นายสมชาย ละอองพันธ์
15 ต.ค. 55 Pethidine inj. เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) 45HK ห้องคลอด(LR) นส. สุพัตรา นายทันใจ สุริยะโวหาร
28 ก.ย. 55 Pethidine inj. เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) 56AK ตึกสงฆ์ นางสาวสิริวรรณ นายทันใจ สุริยะโวหาร
30 ส.ค. 55 ketala เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) ad39 ห้องคลอด(LR) นส.อังคณา นายสมชาย ละอองพันธ์
29 ส.ค. 55 Pethidine inj. เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) ad 45 ห้องคลอด(LR) คุณณัฐดี เเสงประภา นายทันใจ สุริยะโวหาร
28 ส.ค. 55 Pethidine inj. เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) ad 45 ห้องคลอด(LR) คุณศิริพร นายทันใจ สุริยะโวรหาร
21 ส.ค. 55 Pethidine inj. เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) ad 45 ห้องฉุกเฉิน (ER) คุณ ลักษณา นายทันใจ สุริยะโวหาร
30 ก.ค. 55 Pethidine inj. เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) ak34 ตึกสงฆ์ นางสุจิตรา นายสมชาย
27 ก.ค. 55 Morphine inj. เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) 47 AK ตึกอินทนิน นางพรศรี ชูแสง นายทันใจ สุริยะโวหาร
24 ก.ค. 55 Pethidine inj. เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) ak34 ตึกสงฆ์ นางสุจิตรา นายสมชาย
23 ก.ค. 55 Pethidine inj. เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) ak34 ตึกสงฆ์ นางสุจิตรา นางฐิติกา
21 ก.ค. 55 Pethidine inj. เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) ak43 ตึกสงฆ์ นางสุจิตรา นายทันใจ
18 ก.ค. 55 Pethidine inj. เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) ak34 ตึกสงฆ์ นางสุจิตรา นายทันใจ
11 ก.ค. 55 Pethidine inj. เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) ak56 ตึกสงฆ์ นางสุจิตรา นายสมชาย
10 ก.ค. 55 Pethidine inj. เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) ak43 ตึกสงฆ์ นางสุจิตร นายสมชาย
10 ก.ค. 55 Pethidine inj. เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) ak34 ตึกสงฆ์ นางสุจิตรา นายทันใจ
7 ก.ค. 55 Pethidine inj. เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) ak34 ตึกสงฆ์ นส.สุจิตรา นส.วรรณิภา
5 ก.ค. 55 Pethidine inj. เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) ak34 ตึกสงฆ์ นส.สุจิตรา นายสมชาย
4 ก.ค. 55 Pethidine inj. เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) 34ak ตึกสงฆ์ นส.สุจิตรา นส.นันทิชา
16 มี.ค. 55 ketala เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) ad98 ห้องคลอด(LR) นส.อังคณา นายสมชาย ละอองพันธ์
27 ม.ค. 55 Pethidine inj. เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) ak34 ตึกสงฆ์ นางสุจิตรา นายทันใจ
27 ม.ค. 55 Pethidine inj. เบิกใช้ 1 แอมป์ (Amp.) ak34 ตึกสงฆ์ นางสุจิตรา นายทันใจ