โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

องค์กรแห่งความสุข (Happy Work Place) ปี 2555

กิจกรรมร่วมรับผิดชอบต่อสังคม(Coperate Social Responsibility)

ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมากกว่าแค่การประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลระโนด นับเป็นสถานบริการด้านสุขภาพอันเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยทำหน้าที่รักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู สุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ระโนดและใกล้เคียง ความผูกผันระหว่างประชาชนต่อพัฒนาการความก้าวหน้าของโรงพยาบาลระโนดจึงมีมาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น บางยุคบางสมัย ประชาชนคนระโนดและข้างเคียงร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคาร สาธารณูปโภคตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ด้วยการเล็งเห็นคุณูปการของโรงพยาบาลที่มีต่อประชาชน จึงส่งผลต่อความไว้วางใจและเข้ามามีส่วนร่วมกับการทำงานของโรงพยาบาล  แต่ด้วยความเจริญก้าวหน้าของเส้นทางคมนาคมและโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น  ฐานะความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์กลับกลายเป็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการ การมีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลให้ความใกล้ชิดระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ย่อมเหินห่างและแตกต่างไปจากเดิม ส่งผลให้สถานพยาบาลหลายแห่งมีสภาพการต้องถูกฟ้องร้องเป็นคดีทางการแพทย์ หรือการไม่ให้ความร่วมมือต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของพื้นที่

ที่ผ่านมา โรงพยาบาลระโนด ต่างตระหนักและเล็งเห็นการเป็นส่วนหนึ่งของภาคีสังคมระโนดและส่วนหนึ่งของสังคมโลก ตลอดจนการสร้างให้โรงพยาบาลกลายเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Work Place ) จนมีการบรรจุไว้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล พยายามนำเสนอผ่านกิจกรรมเพื่อแสดงการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม( CSR:Corporate Social Responsibility)  แยกตามประเด็นปัญหาด้านสุขภาพที่ประชาชนชาวระโนดกำลังเผชิญอยู่ คือ

 คำอธิบายภาพ : diagramCSR

๑) ประชาชนที่ประกอบอาชีพนากุ้ง กำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับการได้รับบาดเจ็บจากใบพัดตีน้ำเพิ่มออกซิเจนในนากุ้ง การทำลายระบบนิเวศของพื้นที่รอบนากุ้ง

๒) ประชาชนที่ประกอบอาชีพทำนาข้าว กำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจากสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในระหว่างกระบวนการผลิต ความเครียดจากหนี้สินเนื่องจากการมุ่งผลิตเชิงพานิชย์มากเกินไป

๓) ประชาชนซึ่งต้องทำงานรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม กำลังประสบกับปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับ โรคที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน การยังไม่จัดตั้งคลินิกนมแม่สำหรับแม่ในสถานที่ทำงาน  ปัญหาดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลระโนดเพียงลำพัง คงมิสามารถแก้ไขได้ จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่


ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านหลากหลายลีลา

สำหรับกิจกรรมที่โรงพยาบาลระโนดดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย

๑. กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร่วมสำนึกรักษ์ตลาดน้ำคลองแดน เป็นกิจกรรมแรกที่โรงพยาบาลระโนดดำเนินการร่วมกับภาคเครือข่ายภายในอำเภอระโนด ประกอบด้วย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)และบริษัทในเครือ คณะกรรมการชุมชนคลองแดน โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ โรงเรียนคลองแดนวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน องค์การบริหารส่วนตำบลรามแก้ว ผ่านขั้นตอนการดำเนินงาน ประกอบด้วย

๑.๑ การสาสน์เสวนา(Dialogue)เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำกิจกรรมร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2555 ทางคณะทำงานของโรงพยาบาลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์องค์กรแห่งความสุข(Happy Work Place) นำทีมโดยเภสัชกร ทันใจ สุริยะโวหาร ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกับคณะทำงานของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) ส่งผลให้เกิดการทำความรู้จักกัน ตลอดจนเกิดข้อตกลงร่วมกันในการจัดกิจกรรมที่จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

๑.๒ การสาส์นเสวนา(Dialogue)เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งการทำงานเพื่อชุมชนของระโนด ทางคณะทำงานจึงตกลงร่วมกัน เลือกพื้นที่ ตลาดน้ำคลองแดน(ตลาดน้ำวิถีพุทธ ชุมชน 3 ลำคลอง 2 จังหวัดอันลือเลื่อง) ซึ่งเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีความพร้อมต่อการจัดกิจกรรม ทางคณะทำงานร่วมจึงมีการนัดหมายกับคณะกรรมการชุมชน ร่วมสาส์นเสวนา ถึงความต้องการและแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกัน ผลการหารือ เกิดแนวทางร่วมกันการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร่วมสำนึกรักษ์ตลาดน้ำคลองแดน

๑.๓ การประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 3 ฝ่าย คณะผู้จัดงานมีการประชุมเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันจำนวนมากกว่า 5 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและการทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งผลให้ทีมงานมีความสนิทสนมการดำเนินกิจกรรมก็มีความราบรื่นมากขึ้น

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ สำนึกรักษ์ตลาดน้ำคลองแดน (Healing the World)

ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย รพ.ระโนด

@August,30 2016 08.40

****เจ้าหน้าที่รพ.ระโนด เข้าร่วมชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย เป็นจิตอาสาของพระราชา & ประชาชน เราจะขออาสาทำความดีเพื่อพ่อหลวงของเราและประชาชนของพระองค์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ใครสนใจที่อาสาทำความดีเพื่อพ่อหลวงของเรายินดีรับเป็นสมาชิก..." ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย โรงพยาบาลระโนด " นะคะ

แจกของขวัญวันเด็ก

@January,12 2013 13.49

วันเด็กที่ 12 มกราคม 2556 งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและองค์กรแห่งความสุขได้ร่วมทำกิจกรรม นำของขวัญไปแจกแก่เด็ก...ที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลระโนด ...เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับน้องๆ ให้หายเร็วๆ

สลายทุกข์ เพิ่มสุขจากปลายพู่กัน

@September,07 2012 22.45

เปิดประสบการณ์ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลระโนด โดยใช้ปลายพู่กัน สบัดและสลัดความทุกข์ เพิ่มสุขกับศิลปะภาพวาดสีน้ำ งานนี้ไม่เครียดเลยสักนิด แถมผลงานสามารถเอาไปบอกใครทั่วโลกได้ว่ามีเพียงชิ้นเดียวเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมนายแพทย์อภิชัยโรงพยาบาลระโนด ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาความสุขแก่บุคลากรแ

เสร็จแล้ววว!!! ลานเดินเท้าเปล่า

@August,08 2012 15.23

จากแผนกลยุทธ์ ที่ 11 (R11) ได้มีโครงการในการสร้างพลังแห่งภาพลักษณ์เป็นโรงพยาบาลแห่งความสุขโดยการจัดสร้างสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลให้น่าอยู่อบอุ่นเปรียบเสมือนบ้านงานแพทย์แผนไทย จึงได้จัดสร้างสวนลานเดินเท้าเปล่า บริเวณสวนจามจุรีเพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการในระหว่างรอรับบริการได้ออกกำลังกายบ

ผอ.วรพจน์ ออกสื่อวิทยุ...ย้ำกิจกรรมเพื่อสังคมต้องทำต่อ

@June,22 2012 21.24

ภายหลังจากโรงพยาบาลระโนด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร่วมสำนึกรักตลาดน้ำคลองแดน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา บริเวณวัดคลองแดน และริมคลองตลาดน้ำคลองแดน มีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน จากหลายหลายองค์กร วันนี้ทางรายการ รักษ์สุขภาพกับโรงพยาบาลระโนด จึงเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ รพ.ระโนด มาร่วมสัมภาษณ

เชฟรอน ให้การสนับสนุนกิจกรรม CSR รพ.ระโนด

@April,03 2012 09.10

เมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา คุณชญาดา ขนาบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ พร้อมคณะ ผู้แทน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและการผลิต จำกัดในฐานะตัวบริษัท ผู้ร่วมรับสัมปทานปิโตรเลียม ได้แก่ บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท เฮสล์(ประเทศไทย

รพ.ระโนด ร่วมพลังกู้โลกปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

@April,02 2012 16.09

คณะบุคลากร รพ.ระโนด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) ตลอดจนบริษัทในเครือ ร่วมกับคณะกรรมการตลาดน้ำคลองแดน ตลอดจนประชาชนของพื้นที่อำเภอระโนด และหัวไทรกว่า 500 คน ร่วมสำแดงพลังความรักษ์ต่อสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติบรรยากาศเริ่มคึกคัก เมื่อผู้เข้าร่วมงานจากภาคส่วนต่างๆเริ่มทยอยก

องค์กรแห่งความสุข (Happy Work Place) ปี 2555

@March,28 2012 23.48

กิจกรรมร่วมรับผิดชอบต่อสังคม(Coperate Social Responsibility)ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมากกว่าแค่การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลระโนด นับเป็นสถานบริการด้านสุขภาพอันเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยทำหน้าที่รักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู สุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ระโนดและใกล้เคียง ความผูกผันระหว่างประชาชนต

ทีมงาน รพ.และชุมชนคลองแดนร่วมขนไม้เตรียมพร้อม

@March,24 2012 14.52

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 คณะทำงานของโรงพยาบาล ประกอบด้วย เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ คุรสติ จันทร์ศรีบุตร คุณสายัณ น้ามุง และคุณสมชาย หนูน้อย ร่วมกับทีมงานของ บริษัมทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาชายฝั่งทะเลสาบสงขลาที่ 2 จังหวัดสงขลา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ตำบลชะแล้ เพื่อดำเนินการ

ภาคีเครือข่ายร่วมคลอดกำหนดการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ

@March,10 2012 16.32

กลับมาหรือรือ รอบ 2เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรมของ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน เภสัชกรทันใจ สุริยะโวหารนำทีมงานโรงพยาบาลระโนด หารือเข้มกับทีมผู้บริหารของ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน ตัวแทนกรรมการชุมชนตลาดนำ้คลองแดน องค์การบริหารส่วนตำบลรามแก้ว องค์การบริหารส่วน

ชี้แจงความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

@March,01 2012 14.48

เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ ที่ผ่าน เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ ตัวแทนเภสัชกรทันใจ สุริยะโวหาร ทีมนำยุทธศาสตร์องค์กรแห่งความสุข(R11: Happy work place) ชี้แจงความคืบหน้าการลงพื้นที่วางแผนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ่สังคม หรือ CSR:Corporate Social Responsibolity ในส่วนของกิจกรรมการปลูกป่าเทิดพระเกี

3 ประสานขับเคลื่อนงานร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

@February,20 2012 12.49

หารือเข้ม ถกเกียงด้วยเหตุและผล ชุมชนตลาดน้ำคลอแดน ร่วมหารือกับผู้ทีมคณะผู้บริหาร รพ. และผู้บริหารซีพี เกี่ยวกับกิจกรรมปลูกต้นไม้ ส่วนหนึ่งของงานรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์ที่ 11(Roadmap 11) องค์กรแห่งความสุขHappy work place)ผลหารือเป็นอย่างน่าพึงพอใจ เมื่อทั้งสามฝ่ายหาข้อตกลงร่วมกันได้การประชุ

หารือร่วมผู้บริหารซีพีร่วมทำงานCSR

@January,25 2012 20.20

เภสัชกรทันใจ สุริยะโวหาร หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน และทีมนำผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์โรงพยาบาล องค์กรแห่งความสุขและกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และเภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ ร่วมหารือผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน อำเภอระโนด ผลหารือน่าพอใจ เมื่อทั้งสองส่วนมีความเห็นร่วมกันจัดทำกิจกรรม

โรงพยาบาลระโนด อบรมเชิงปฏิบัติการ

@December,22 2011 16.29

โรงพยาบาลระโนด ได้จัดอบรม เรื่อง ชุดความรู้ CQI โดย R 11[color=#3333ff]ความสุขบุคลากรตามเกณฑ์ Maslowและการบริหารความหลากหลายบุคลากรในวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2554บรรยายโดย อาจารย์ภิญโญ&nbs


ขอขอบคุณหน่วยงานร่วมสนับสนุน ประกอบด้วย

  1. บริษัท หาดทิพย์ จำกัด
  2. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยการผลิตและขุดเจาะ จำกัด
  3. ร้านทะเวนตี้โฟว์
  4. ร้านโกก้ายพานิชย์
  5. ราชาน้ำดื่ม
  6. โรงอิฐวิไลรัตน์