โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ติดต่อโรงพยาบาลระโนด

โรงพยาบาลระโนด

5/1 หมู่ 5 ตำบล ระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90140
โทรศัพท์ 074-392932  ,074-392934
ห้องฉุกเฉิน :074-393352
โทรสาร 074-391020
เว็บไซต์ www.ranodhospital.go.th

เบอร์โทรศัพท์สำคัญ
อาคารระโนดประชารักษ์


ฝ่าย/หน่วยงานเบอร์ภายในฝ่าย/หน่วยงานเบอร์ภายใน
ชั้นที่ 1ชั้นที่ 2
ฝ่ายเภสัชกรรม2117ห้องจัดเตรียมอาหารว่าง2204
ห้วหน้าฝ่ายเภสัชกรรม2116ห้องพักแพทย์2205
ศูนย์เปล1193ห้องหัวหน้าสำนักงาน CUP2206
ประชาสัมพันธ์ รพ.(CERM)2500สำนักงาน CUP ระโนด2207
จุดตรวจผู้ป่วยนอกทั่วไป(OPD)2108ห้องสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ และ I.T.2208
ห้องตรวจโรค 12100ห้องการเงิน2209/2210
ห้องตรวจโรค 22101ห้องธุรการ2211
ห้องตรวจโรค 32102งานพัสดุ2212
ห้องตรวจโรค 42103งานบุคลากร2213
ห้องตรวจโรค 52104หัวหน้าฝ่ายบริหาร2214
ห้องตรวจโรค 62106ห้องฝ่ายการพยาบาล/หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล2221/2222
ห้องพักแพทย์2105ห้องประชุมนายแพทย์วรพจน์2223
ห้องฉีดยา-ทำแผล2107ชั้นที่ 3 ตึกผู้ป่วยใน ชาย
ห้องผ่าตัด2110เคาวเตอร์พยาบาลตึกผู้ป่วยชาย2301/2304
ห้อง X-ray 2111ห้องพักพยาบาล2302
ห้องบัตร2112ห้อง ICU2303
งานเวชระเบียน/งานเรียกเก็บรายได้(e-claim)2113ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน2305
ห้องฉุกเฉิน (ER)2114ห้องพิเศษชาย 12306
ห้องเก็บเงิน2115ห้องพิเศษชาย 22307
ศูนย์หลักประกันสุขภาพ2031ห้องพิเศษชาย 32308
ห้องศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์1072ห้องพิเศษชาย 42309
ชั้นที่ 2 ห้องพิเศษชาย 52310
แผนกชันสูตร(เจาะเลือด)2215ชั้นที่ 4 ตึกผู้ป่วยในหญิง
ห้องสำนักงานชันสูตร2217เคาว์เตอร์พยาบาลตึกผู้ป่วยในหญิง2401/2404
แผนกทันตกรรม2101ห้องพักพยาบาล2402
ศูนย์คุณภาพ2119ห้องคลอด2403
ห้องทำฟัน 12210ห้องพิเศษหญิง 12406
ห้องทำฟัน 22219ห้องพิเศษหญิง 22407
ห้องทำฟัน 3-ห้องพิเศษหญิง32408
ห้องทำฟัน 4-ห้องพิเศษหญิง 42409
ห้องเจ้าหน้าที่-ห้องพิเศษหญิง 52410

อาคารโรงพยาบาลระโนดเดิม


ฝ่าย/หน่วยงานเบอร์ภายในฝ่าย/หน่วยงานเบอร์ภายใน
คลินิกเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง1088แผนกกายภาพ1038
แพทย์แผนไทย1050โรงครัว1036
ห้องซักฟอก1037ห้องประชุมนายแพทย์อภิชัย 1003
ห้องช่าง ซ่อมบำรุง1030งานสุขภาพชุมชน1202
หน่วยยานพาหนะ1008ห้องจ่ายกลาง1028
แผนที่
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น