โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้าน-รพ.สต.ผักกูด

งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้าน-รพ.สต.ผักกูด

วัน อังคาร 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่ รพ.สต.ผักกูด

งานกายภาพบำบัด ร่วมกับทีมสหสาขา เจ้าหน้าและอสม.รพ.สต.ผักกูด ออกเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ป่วยเฝ้าระวังความพิการ เพื่อออกฟื้นฟูสมรรถภาพ จดทะเบียนคนพิการ ดูแลเกี่ยวกับการพยาบาล และกายอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ฯลฯ