โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้าน-รพ.สต.แดนสงวน

งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้าน-รพ.สต.แดนสงวน

วัน พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 - 16:00 น.

สถานที่ รพ.สต.แดนสงวน

งานกายภาพบำบัด ร่วมกับทีมสหสาขา เจ้าหน้าและอสม.รพ.สต.แดนสงวน  ออกเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ป่วยเฝ้าระวังความพิการ เพื่อออกฟื้นฟูสมรรถภาพ จดทะเบียนคนพิการ ดูแลเกี่ยวกับการพยาบาล และกายอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ฯลฯ