โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้าน-คลินิกเวชฯ

งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้าน-คลินิกเวชฯ

วัน พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 - 16:00 น.

สถานที่ คลินิกเวชฯ

งานกายภาพบำบัด ร่วมกับทีมสหสาขา เจ้าหน้าและอสม.คลินิกเวชฯ  ออกเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ป่วยเฝ้าระวังความพิการ เพื่อออกฟื้นฟูสมรรถภาพ จดทะเบียนคนพิการ ดูแลเกี่ยวกับการพยาบาล และกายอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ฯลฯ