โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

งานกายภาพบำบัด ออกเยี่ยมบ้านฯ-รพ.สต.ระวะ

งานกายภาพบำบัด ออกเยี่ยมบ้านฯ-รพ.สต.ระวะ

วัน พฤหัสบดี 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.

สถานที่ รพ.สต.ระวะ

งานกายภาพบำบัด ร่วมกับทีมสหสาขา เจ้าหน้าและอสม.รพ.สต.ระวะ  ออกเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ป่วยเฝ้าระวังความพิการ เพื่อออกฟื้นฟูสมรรถภาพ จดทะเบียนคนพิการ ดูแลเกี่ยวกับการพยาบาล และกายอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ฯลฯ