โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

งานกายภาพบำบัด ออกเยี่ยมบ้านฯ-รพ.สต.คลองแดน

งานกายภาพบำบัด ออกเยี่ยมบ้านฯ-รพ.สต.คลองแดน

วัน จันทร์ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่ รพ.สต.คลองแดน

งานกายภาพบำบัด ร่วมกับทีมสหสาขา เจ้าหน้าและอสม.รพ.สต.คลองแดน  ออกเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ป่วยเฝ้าระวังความพิการ เพื่อออกฟื้นฟูสมรรถภาพ จดทะเบียนคนพิการ ดูแลเกี่ยวกับการพยาบาล และกายอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ฯลฯ