โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

งานกายภาพบำบัด ออกเยี่ยมบ้านฯ-คลินิกเวชฯ

งานกายภาพบำบัด ออกเยี่ยมบ้านฯ-คลินิกเวชฯ

วัน ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.

สถานที่ คลินิกเวชฯ

งานกายภาพบำบัด ร่วมกับทีมสหสาขา เจ้าหน้าและอสม.คลินิกเวชฯ ออกเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ป่วยเฝ้าระวังความพิการ เพื่อออกฟื้นฟูสมรรถภาพ จดทะเบียนคนพิการ ดูแลเกี่ยวกับการพยาบาล และกายอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ฯลฯ