โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

งานกายภาพบำบัด ออกเยี่ยมบ้านฯ-รพ.สต.ท่าบอน

งานกายภาพบำบัด ออกเยี่ยมบ้านฯ-รพ.สต.ท่าบอน

วัน จันทร์ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่ รพ.สต.ท่าบอน

งานกายภาพบำบัด ร่วมกับทีมสหสาขา เจ้าหน้าและอสม.รพ.สต.ท่าบอน  ออกเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ป่วยเฝ้าระวังความพิการ เพื่อออกฟื้นฟูสมรรถภาพ จดทะเบียนคนพิการ ดูแลเกี่ยวกับการพยาบาล และกายอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ฯลฯ