โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

งานกายภาพบำบัด ออกเยี่ยมบ้านฯ-รพ.สต.แดสงวน

งานกายภาพบำบัด ออกเยี่ยมบ้านฯ-รพ.สต.แดสงวน

วัน พุธ 26 กันยายน 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่ รพ.สต.แดนสงวน

งานกายภาพบำบัด ร่วมกับทีมสหสาขา เจ้าหน้าและอสม.รพ.สต.แดนสงวน  ออกเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ป่วยเฝ้าระวังความพิการ เพื่อออกฟื้นฟูสมรรถภาพ จดทะเบียนคนพิการ ดูแลเกี่ยวกับการพยาบาล และกายอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ฯลฯ