โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

งานกายภาพบำบัด ออกเยี่ยมบ้านฯ-รพ.สต.บ้านขาว

งานกายภาพบำบัด ออกเยี่ยมบ้านฯ-รพ.สต.บ้านขาว

วัน พุธ 26 กันยายน 2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.

สถานที่ รพ.สต.บ้านขาว

งานกายภาพบำบัด ร่วมกับทีมสหสาขา เจ้าหน้าและอสม.รพ.สต.บ้านขาว  ออกเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ป่วยเฝ้าระวังความพิการ เพื่อออกฟื้นฟูสมรรถภาพ จดทะเบียนคนพิการ ดูแลเกี่ยวกับการพยาบาล และกายอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ฯลฯ