โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

งานกายภาพบำบัด ออกเยี่ยมบ้านฯ-คลินิกใกล้ใจ

งานกายภาพบำบัด ออกเยี่ยมบ้านฯ-คลินิกใกล้ใจ

วัน ศุกร์ 14 กันยายน 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่ คลินิกใกล้ใจ

งานกายภาพบำบัด ร่วมกับทีมสหสาขา เจ้าหน้าและอสม.คลินิกใกล้ใจ  ออกเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ป่วยเฝ้าระวังความพิการ เพื่อออกฟื้นฟูสมรรถภาพ จดทะเบียนคนพิการ ดูแลเกี่ยวกับการพยาบาล และกายอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ฯลฯ