โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.ท่าบอน

งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.ท่าบอน

วัน พฤหัสบดี 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่ รพ.สต.ท่าบอน

งานกายภาพบำบัด ร่วมกับทีมสหสาขา เจ้าหน้าและอสม.รพ.สต.ท่าบอน ออกเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ป่วยเฝ้าระวังความพิการ เพื่อออกฟื้นฟูสมรรถภาพ จดทะเบียนคนพิการ ดูแลเกี่ยวกับการพยาบาล และกายอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ฯลฯ