โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.ปากแตระ

งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.ปากแตระ

วัน อังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่ รพ.สต.ปากแตระ

งานกายภาพบำบัด ร่วมกับทีมสหสาขา เจ้าหน้าและอสม.รพ.สต.ปากแตระ ออกเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ป่วยเฝ้าระวังความพิการ เพื่อออกฟื้นฟูสมรรถภาพ จดทะเบียนคนพิการ ดูแลเกี่ยวกับการพยาบาล และกายอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ฯลฯ