โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.บ้านใหม่

งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.บ้านใหม่

วัน อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่ รพ.สต.บ้านใหม่

งานกายภาพบำบัด ร่วมกับทีมสหสาขา เจ้าหน้าและอสม.รพ.สต.บ้านใหม่  ออกเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ป่วยเฝ้าระวังความพิการ เพื่อออกฟื้นฟูสมรรถภาพ จดทะเบียนคนพิการ ดูแลเกี่ยวกับการพยาบาล และกายอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ฯลฯ