โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ระบบการจองห้องประชุมผ่านออนไลน์ - Ranod hospital Meeting Room Reservation

  • พฤษภาคม 2562

คำชี้แจง

ขอต้อนรับผู้ใช้งานระบบการจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรยุคใหม่ ของการขอใช้ห้องประชุมของโรงพยาบาล ซึ่งมีจำนวน 3 ห้อง ประกอบด้วย ห้องประชุม นายแพทย์อภิชัย รองรับ 120 คน ห้องประชุมนายแพทย์เกรียงศักดิ์ รองรับ จำนวน 30 คน และห้องประชุมวีไอพี รองรับได้ 10 คน

ขั้นตอนการจองห้องประชุม ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ www.ranodhospital.go.th ขอให้ท่านดำเนินการเลือกใช้ห้องประชุมตามความเหมาะสมกับการใช้งาน โดยท่านจะต้องป้อนข้อมูลการจองในระบบโปรมแกรมอย่างละเอียด ที่สำคัญ คือ ผู้ใช้งาน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

เมื่อจองผ่านระบบแล้ว ท่านจะต้องติดตามการอนุมัติใช้ห้องประชุมจากผู้ทำหน้าที่ดูแล หากมีข้อสงสัยหรือเหตุขัดข้องประการใดท่านสามารถติดต่อประสานงานที่ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 074392932-4 ต่อ 1096

วัน-เดือน-ปีเวลาห้องประชุมประชุมผู้จอง/หน่วยงานผู้รับจองสถานะ
27 พ.ค. 2562 11:00-14:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมระบบยา ทันใจ/ฝ่ายเภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
28 พ.ค. 2562 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ คณะกรรมการ PCT ทบทวน CPG อรนุช/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
29 พ.ค. 2562 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ คณะกรรมการ PCT ทบทวน CPG อรนุช/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
30 พ.ค. 2562 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ทบทวนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สมใจ/ชันสูตร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
11 มิ.ย. 2562 13:00-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมผู้สูงอายุ (อสม.) อัจฉรา/ปฐมภูมิฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
12 มิ.ย. 2562 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ คณะกรรมการ PCT ทบทวน Trigger tool อรนุช/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
13 มิ.ย. 2562 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ คณะกรรมการ PCT ทบทวน Trigger tool อรนุช/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 มิ.ย. 2562 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ คณะกรรมการ PCT ประชุมประจำเดือน อรนุช/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ รออนุมัติ รายละเอียด
9 ก.ค. 2562 10:00-14:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. และทีม SRRT อัจฉรา/ปฐมภูมิฯ อรอนงค์ รออนุมัติ รายละเอียด
ดูรายละเอียดทั้งหมด